Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Maliye
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temelleri 1972 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulan "Maliye Kürsüsü" ile atılan Maliye Bölümü, 1982 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi`nin yedi bölümünden biri olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Maliye Bölümü, maliye teorisi, bütçe ve mali planlama, mali iktisat ve mali hukuk ana bilim dallarından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Maliye Bölümü, yüksek öğretimde Maliye Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Maliye Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Maliye Bölümü, maliye başta olmak üzere, iktisat, işletme ve hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek niteliklere sahip; sorgulayan, araştıran, analitik düşünen, yorumlama ve sentez yeteneği kuvvetli mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders plânında maliye teorisi, kamu ekonomisi, bütçe, maliye politikası, vergi hukuku gibi maliye bilimine özgü temel dersler yer almaktadır. Ayrıca ders plânında fakültemizin diğer bölümlerinden bazı dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun dersleri alabilmeleri için ders plânındaki derslerin %25`lik kısmı seçmeli derslerden oluşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Maliye alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. Maliye alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
  • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
  • Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
  • Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
  • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
  • Maliye alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
  • Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
  • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
  • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  • Maliye alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
  • Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
  • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
  • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
  • Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
  • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
  • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Maliye Bölümü mezunları kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahiptir. Mezunlarımız kamu kesiminde; Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı, Devlet Bütçe Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, Bakanlıkların teftiş ve denetim kurullarında denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere birçok kariyer mesleğe girebilmektedir. Özel sektörde ise mali müşavirlik, gümrük müşavirliği, bankalar, sigorta şirketleri, denetim firmaları ve yöneticilik gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Görükle Kampüsü, Nilüfer, Bursa, Türkiye
Telefon (224) 294 10 93
Faks (224) 294 10 03
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mehmet YÜCE
e-posta: mpyuce@gmail.com
Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Adnan GERÇEK
e-posta: agercek@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Feride BAKAR TÜREGÜN
e-posta: feridebakar@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan LEBA
e-posta: reyhan@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Prof.Dr. Tolga DEMİRBAŞ
e-posta: tolga@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler; Erasmus, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Bölümümüzde 7 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere kadrolu 11 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile 4 proje asistanı olmak üzere 10 öğretim üyesi yardımcısı görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1005 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
ISL1003 İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
ISL1201 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1202 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1204 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
ISL1202 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
KAM1406 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
MAL1102 KAMU MALİYESİ I Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT2105 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 7
KAM2405 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
MAL2101 KAMU MALİYESİ II Zorunlu 3 0 0 6
MAL2103 DEVLET BORÇLARI Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL2502 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
MAL2102 MALİYE TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
MAL2202 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 7
MAL2402 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAL3201 KAMU BÜTÇESİ Zorunlu 3 0 0 7
MAL3301 KAMU EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
MAL3401 TÜRK VERGİ SİSTEMİ I Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAL3002 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MAL3102 ULUSLARARASI MALİYE Zorunlu 3 0 0 5
MAL3302 İKTİSADİ GELİŞME VE VERGİLEME Zorunlu 3 0 0 5
MAL3402 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAL4001 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
MAL4301 MALİYE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
MAL4401 VERGİ CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAL4202 KAMU MALİ DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 7
MAL4402 MALİ TAKİP HUKUKU Zorunlu 3 0 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
CAL2405 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
IKT2301 HİZMET EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2103 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2201 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2203 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2203 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2401 CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL2105 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2304 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2208 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2308 KENT ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2402 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
MAL2104 VERGİ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2106 BALKANLAR Seçmeli 3 0 0 5
ULU2108 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3401 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3103 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3303 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3307 ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 İHTİSAS MUHASEBELERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3303 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3305 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3205 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Seçmeli 3 0 0 5
MAL3203 HAZİNE İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3403 DIŞ TİC.İŞLEM VE VERGİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3301 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
ULU3305 DİPLOMASİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3204 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
IKT3102 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
IKT3206 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3104 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3206 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3210 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3310 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3302 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3304 ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3304 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL3202 DEVLET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3304 AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3112 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4107 ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO4201 ALTI SİGMA Seçmeli 3 0 0 5
IKT4107 FİNANSAL PİYASALAR Seçmeli 3 0 0 5
IKT4203 KONJONKTÜR VE FİNANSAL KRİZLER Seçmeli 3 0 0 5
IKT4307 KALKINMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4309 BİLGİ TEKNOLOJİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4201 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4301 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 5
ISL4307 GİRİŞİMCİLİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4409 İŞLETME ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ: ISO 14000 Seçmeli 3 0 0 5
MAL4201 KAMU GİRİŞİMCİLİĞİ VE ÖZELLEŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
MAL4303 FAYDA MALİYET ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4403 VERGİ YARGILAMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4108 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
IKT4110 İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT4112 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4302 ULUSLARARASI FİNANSMAN Seçmeli 3 0 0 5
IKT4302 ULUSLAR ARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
IKT4304 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
ISL4108 TOPL.KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4216 MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4308 LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4314 GİRİŞİMCİLİK PROJELERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4112 TÜRK SİYASAL HAYATI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4204 İDARİ REFORM Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4302 KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI Seçmeli 3 0 0 5
MAL4304 MALİYE POLİTİKASINDA GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 5
MAL4402 VERGİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr