Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Okul Öncesi Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temelleri, 1982 yılında kurulmuş olan Eğitim Yüksek Okulu´na kadar uzanmaktadır. Temel Eğitim Bölümü içinde; Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği olmak üzere 2 ana bilim dalı bulunmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı 1 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ve 1 proje asistanı ile eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye´deki okul öncesi öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 1998–1999 Akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden bu programda, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz, Öğretmenlik Uygulaması 1 ve 2 dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı bağımsız anaokullarında staj görmektedir.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren II. Öğretime de öğrenci alınmaya başlanmıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Okul Öncesi Eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Okul Öncesi Eğitimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Okul Öncesi Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Programın temel amacı, okul öncesi eğitimin yerini ve önemini vurgulamak, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni yetiştirmektir.
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, okul öncesi öğretmeni yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Programda, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip okul öncesi öğretmeni adayları yetiştirilmektedir. Bu ana bilim dalından mezun olanlar, öğretmenlik mesleğinin yanısıra çocuk eğitimiyle ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilme olanağı bulabilmektedirler.
Hedefler:
1. Atatürk İlke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmek,
2. Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir ana bilim dalı haline gelmek,
3. Mesleki bilgilerin dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak,
4. Okul Öncesi alanlarında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
3. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4. Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
5. Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
6. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
7. Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
8. Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
9. Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
10. Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11. Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda ve genel kültür konularında hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
12. Okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir.
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
 • Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
 • Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
 • Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
 • Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
 • Okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
 • Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
 • Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.
 • Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda ve genel kültür konularında hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 • Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler. 1,2 2,3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1,2 2
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar. 1,2
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir. 1,2
Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 1,2 2
Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır. 1,2 4
Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1,2
Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır. 1,2
Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1,2 2
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2 4
Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler. 1,2 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 1
Okul öncesi eğitim alanında lisans düzeyinde öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlar, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 1 1,2
Okul öncesi eğitim alanında öğretim teknolojilerini ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır. 1
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar. 1 5
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1 1,2
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir. 1
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler. 1
Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 1
Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler. 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Okul öncesi eğitim alanında eğitim uygulamalarında alanı ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 1,2
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1,2
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir. 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası eğitim problemlerini tanımlar ve çözümler. 1,2,3
Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1,2,3 1,2
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir. 1,2,3
Okul öncesi eğitim alanında bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar. 1,2,3,4,5
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, işler ve değerlendirir. 1,2,3,4,5
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1,2,3,4,5 2,4,5
Okul öncesi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. 1,2,3,4,5 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 4
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4
Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek konusunda ve genel kültür konularında hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1,2,3 3
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2,3
Alanı ile ilgili veya genel kültür alanında bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
Okul öncesi eğitim alanında ve genel kültür ve temel bilimlerle ilgili alanlarda edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1,2,3 1
Konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarındaki anasınıflarında ya da bağımsız anaokullarında okul öncesi öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Okul Öncesi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, anaokullarında da uzman öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bu program mezunları, KPSS´den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından okul öncesi öğretmeni olarak atanmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Genel olarak başarı notuna, ara sınav (ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçları da dahil olmak üzere) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme mutlak veya bağıl değerlendirme olarak yapılır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Handan Asude Başal
Okul Öncesi Eğitimi ABD Başkanı
asubasal@uludag.edu.tr
Dahili: 42295 Oda No: A-215
Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan
Bologna Program Koordinatörü
zeynepinan@uludag.edu.tr
Oda No: A-202
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Şahin Zeteroğlu
Bologna Program Koordinatörü Yardımcısı
eszeteroglu@uludag.edu.tr
Dahili: 42219 Oda No: A-208
Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Yerleşkesi, Nilüfer / Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Okul Öncesi Eğitim Programında eğitim ve öğretim faaliyetleri teknik donanımlı sınıflarda yürütülmektedir. Okul Öncesi Eğitim Programı öğretim elemanları ve asistanlarının kullanımı için sağlanan bilgisayarlar ve yazıcılar, eğitim hizmetleri ve akademik faaliyetler için kullanılmaktadır.
Temel Eğitim Bölümünde öğrenci kullanımına yönelik bilgisayarlar da bulunmaktadır.
Üniversitemizin merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve çevrimiçi veritabanları açısından zengindir. Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi öğrencilerimiz tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL1051 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 4
EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
OKU1003 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
OKU1007 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
OKU1009 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUR101 TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 3 0 0 3
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 36
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
OKU1008 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
OKU1010 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Zorunlu 3 0 0 7
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUR102 TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
OKU2013 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I Zorunlu 3 0 0 5
OKU2015 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB2004 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
OKU2004 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 4
OKU2012 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 0 5
OKU2016 MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
OKU2018 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3005 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
OKU3001 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
OKU3003 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
OKU3009 MÜZİK EĞİTİMİ I Zorunlu 1 2 0 3
OKU3011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
OKU3013 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
OKU3002 MÜZİK EĞİTİMİ II Zorunlu 2 2 0 3
OKU3004 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
OKU3010 MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 5
OKU3018 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4005 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
OKU4003 ANNE-BABA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 5
OKU4005 ARAŞTIRMA PROJESİ I Zorunlu 1 2 0 4
OKU4007 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
OKU4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 8
OKU4006 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMI Zorunlu 2 0 0 5
OKU4008 ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu 1 2 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OKU1006 KARŞILAŞTIRMALI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU1012 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL1052 BİLGİSAYAR II Seçmeli 2 2 0 4
GKS0024 OSMANLI MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 4
OKU1152 OKULÖNCESİNDE SATRANÇ EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OKU2319 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
OKU2321 ÇOKLU ZEKA KURAMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
OKU2323 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
OKU2219 OKULÖNCESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
OKU2221 OKUL ÖNCESİ AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
OKU2119 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Seçmeli 2 0 0 5
OKU2121 ANNE ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OKU0009 ERKEN ÇOCUKLUKTA YARATICILIK VE YARATICI ÇOCUK ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
OKU2202 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YAVAŞ GEÇİŞLİ ANİMASYON TEKNİĞİ İLE FEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU2204 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU2206 ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
OKU2102 DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
OKU2104 OKUL ÖNCESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU2106 ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OKU2201 ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 6
OKU3101 FEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 2 0 4
OKU3105 TÜRKİYE COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 4
OKU3205 OKULÖNCESİNDE OYUN YOLUYLA FEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ÖEB3001 ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKS0010 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU3204 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
OKU3206 ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
GKS0001 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0003 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OKU3102 ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI Seçmeli 2 0 0 3
OKU3104 OKULÖNCESİNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
MBS0008 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
OKU3304 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
OKU3306 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OKU4103 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
OKU4105 OKULÖNCESİNDE TOPLAM KALİTE Seçmeli 2 0 0 4
OKU4107 ÇEVRE VE MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
OKU4203 OKULÖNCESİNDE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 5
OKU4205 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 5
OKU4207 ÇOCUKTA RİTİM VE OYUN Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OKU4104 UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
OKU4106 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
OKU4108 DEĞERLER EĞİTİMİ  Seçmeli 2 0 0 4
OKU4204 ÇAĞDAŞ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
OKU4206 OKULÖNCESİNDE DİL VE KAVRAM EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
OKU4208 KÜLTÜREL ÇEVRE VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr