Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Adli Bilimler Doktora Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2013-2014 Akademik yılında KRİMİNALİSTİK Anabilim Dalı adı ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ile başlamıştır. Bu programın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, adli incelemeler sırasında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip Kriminalistik uzmanları yetiştirerek bilim ve teknolojiden adalet hizmetlerinde daha etkin yararlanılmasını sağlamaktır.
Program; 06/07/2022 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği´nin 4. maddesi uyarınca, söz konusu anabilim dalı ve programın disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı ile bu ana bilim dalına bağlı disiplinlerarası Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Program Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak devam etmektedir.
2022-2023 yılı itibarı ile Doktora Programı da açılmış bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Doktora
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin öngördüğü seviyede öğrenci kaydı yapılır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları her yarıyılın başında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasından ilan edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bursa Uludağ Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları dikkate alınacaktır. “(1) Anabilim dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır.” “(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans programına kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %50’si dikkate alınır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar yüksek lisans için en az altmışbeş (65) puandan itibaren sıralanırlar.” “Başvuruların ön değerlendirilmesinde sınava alınacak olan adayların sayısı, anabilim dalı tarafından önerilen kontenjan on beş (15) ve daha az olan programlarda otuz (30), on beşin (15)’in üzerindeki programlarda ise kontenjan sayısının iki (2) katı olacak şekilde belirlenir.” Anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onanıyla, sınava çağrılacak öğrenci sayısı kontenjanın dört (4) katına kadar çıkarılabilir. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.” Adli Bilimler doktora programına başvurabilmek için; a) Adli Bilimler alanında yapılmış; bir Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir. b) Programa başvuru, ilanda özel uygunluk koşuluna bağlı olabilir. Farklı alanlarda lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylara “bilimsel hazırlık programı” uygulanabilir.
7
Program Profili
Ülkemizdeki Adli Bilimler alanında ihtiyaç duyulan insan gücüne katkı sağlar,
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
9
Mezunların İstihdam Profilleri
? Eğitimi esnasında aldığı deneysel ve kuramsal bilgileri çalışma alanında kullanabilir, ? Polis, jandarma ve adli tıp kriminal laboratuvarlarına uzman olarak katkı sağlar, ? Suç kapsamında gerçekleşen olayları, bilimsel yöntemlerle inceler, yorumlar getirir, çözüm üretir ve Adli Bilimler açıdan değerlendirerek sonuç elde eder, ? Suç ve suçlunun ele alındığı her alanda sorunları görebilir ve çözüm üretme becerisi kazanır, ? Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisi kazanır, ? Ülkemizdeki Adli Bilimler alanında ihtiyaç duyulan insan gücüne katkı sağlar, ? Kriminal bilimlerin bütün alanlarında çıkabilecek sorunların çözümünde elde ettiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çözümler üretebilir, ? Pek çok kamu ve özel sektörde; AR-GE faaliyetlerinde, uzman, uzman yardımcısı, proje yöneticisi ve araştırmacı olarak istihdam edebilir, ? Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Pek çok kamu ve özel sektörde; AR-GE faaliyetlerinde, uzman, uzman yardımcısı, proje yöneticisi ve araştırmacı olarak istihdam edebilir, Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
“Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" geçerlidir.
12
Mezuniyet Koşulları
BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki ilkeler takip edilecektir. “MADDE 34 – (1) Doktora programının kapsamına ilişkin esaslar şunlardır: a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün ders aşaması sonrası seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından sağlanması zorunludur. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
16059 Bursa
Tel: 0 224 2942887
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
16059 Bursa
tel:0 224 2941720/2941780/2941690
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Başta Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerimizin laboratuvarları olmak üzere programa destek veren üniversitemiz laboratuvarlarından,
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6103 ADLİ BİLİMLERDE İSTATİSTİK UYGULAMALAR Zorunlu 3 0 0 6
ADB6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
ADB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
ADB6101 AKADEMİK İNGİLİZCE Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6102 BULGUDAN DELİLE Zorunlu 3 0 0 6
ADB6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
ADB6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
ADB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ADB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ADB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
ADB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
ADB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
ADB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
ADB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6105 ADLİ BİLİMLERDE ANATOMİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6107 ADLİ BİLİMLERDE METAL TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6109 PATLAYICI MADDELER VE PATLAMA SONRASI OLAY YERİ İNCELEME Seçmeli 3 0 0 6
ADB6111 KOZMETİKLERDEN GELEN METAL ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6113 PARMAK İZİ ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6115 SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6117 İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6119 ARKEOLOJİDE BELGELEME Seçmeli 3 0 0 6
ADB6121 ADLİ HEMŞİRELİK Seçmeli 3 0 0 6
ADB6123 ADLİ OTOPSİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6125 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 6
ADB6127 METABOLİK BİYOKİMYA VE SİNYAL İLETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6129 SEROLOJİDE KRİMİNAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
ADB6131 ADLİ BİLİMLERDE DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6133 ADLİ BİLİMLERDE İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6135 FORENSİK PATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6137 ADLİ PALİNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6139 HÜCRE ÖLÜMÜNÜN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6141 VERİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6143 SAYILAR TEORİSİ VE KRİPTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6145 ADLİ BİLİMLERDE ODONTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6147 ADLİ BİLİMLERDE İLERİ İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 6
ADB6149 CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADB6104 KİMYASAL SAVAŞ AJANLARI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6106 YANGIN VE YANGIN SONRASI OLAY YERİ İNCELEME Seçmeli 3 0 0 6
ADB6108 ADLİ ALANDA SPEKTROSKOPİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 6
ADB6110 ADLİ BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6112 ADLİ BİLİMLERDE MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
ADB6114 ADLİ BİLİMLERDE NANOFİZİK Seçmeli 3 0 0 6
ADB6116 ADLİ BILIMLERDE TARAMALI ELEKTRON MIKROSKOBU TEKNIKLERI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6118 ADLI EBELIK Seçmeli 3 0 0 6
ADB6120 FORENSIK LIMNOLOJI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6122 DENIZ CANLILARINA BAĞLI ZEHIRLENMELER Seçmeli 3 0 0 6
ADB6124 POSTMORTEM BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
ADB6126 BAĞIMLILIK BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6128 BİYOLOJİK SİLAHLAR Seçmeli 3 0 0 6
ADB6130 BESİN ZEHİRLENMELERİ VE TOKSİNLER Seçmeli 3 0 0 6
ADB6132 TOKSİKOLOJİYE MOLEKÜLER BAKIŞ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6134 EPİGENETİK MEKANİZMALAR VE HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6136 ÇOCUK İSTİSMARI VE ÖNLEME Seçmeli 3 0 0 6
ADB6138 ADLİ OLAYLARDA BİYOLOJİK DELİLLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASI Seçmeli 3 0 0 6
ADB6140 ÖZEL SAYILAR VE KRİPTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6142 ADLİ BİLİMLERDE KROMATOGRAFİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
ADB6144 CEZA MUHAKEMESİNDE ADLÎ KOLLUK VE BİLİRKİŞİ Seçmeli 3 0 0 6
ADB6146 GENETİK TANILAMA Seçmeli 3 0 0 6
ADB6148 NEFRET SUÇUNUN SOSYAL PSİKOLOJİK DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr