Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Adli Bilimler Doktora Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2013-2014 Akademik yılında KRİMİNALİSTİK Anabilim Dalı adı ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ile başlamıştır. Bu programın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, adli incelemeler sırasında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip Kriminalistik uzmanları yetiştirerek bilim ve teknolojiden adalet hizmetlerinde daha etkin yararlanılmasını sağlamaktır.
Program; 06/07/2022 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği´nin 4. maddesi uyarınca, söz konusu anabilim dalı ve programın disiplinlerarası Adli Bilimler Anabilim Dalı ile bu ana bilim dalına bağlı disiplinlerarası Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Program Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı olarak devam etmektedir.
2022-2023 yılı itibarı ile Doktora Programı da açılmış bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Doktora
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin öngördüğü seviyede öğrenci kaydı yapılır. Programa alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları her yarıyılın başında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasından ilan edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bursa Uludağ Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları dikkate alınacaktır. “(1) Anabilim dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır.” “(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans programına kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %50’si dikkate alınır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar yüksek lisans için en az altmışbeş (65) puandan itibaren sıralanırlar.” “Başvuruların ön değerlendirilmesinde sınava alınacak olan adayların sayısı, anabilim dalı tarafından önerilen kontenjan on beş (15) ve daha az olan programlarda otuz (30), on beşin (15)’in üzerindeki programlarda ise kontenjan sayısının iki (2) katı olacak şekilde belirlenir.” Anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onanıyla, sınava çağrılacak öğrenci sayısı kontenjanın dört (4) katına kadar çıkarılabilir. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.” Adli Bilimler doktora programına başvurabilmek için; a) Adli Bilimler alanında yapılmış; bir Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir. b) Programa başvuru, ilanda özel uygunluk koşuluna bağlı olabilir. Farklı alanlarda lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylara “bilimsel hazırlık programı” uygulanabilir.
7
Program Profili
Ülkemizdeki Adli Bilimler alanında ihtiyaç duyulan insan gücüne katkı sağlar,
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
9
Mezunların İstihdam Profilleri
? Eğitimi esnasında aldığı deneysel ve kuramsal bilgileri çalışma alanında kullanabilir, ? Polis, jandarma ve adli tıp kriminal laboratuvarlarına uzman olarak katkı sağlar, ? Suç kapsamında gerçekleşen olayları, bilimsel yöntemlerle inceler, yorumlar getirir, çözüm üretir ve Adli Bilimler açıdan değerlendirerek sonuç elde eder, ? Suç ve suçlunun ele alındığı her alanda sorunları görebilir ve çözüm üretme becerisi kazanır, ? Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisi kazanır, ? Ülkemizdeki Adli Bilimler alanında ihtiyaç duyulan insan gücüne katkı sağlar, ? Kriminal bilimlerin bütün alanlarında çıkabilecek sorunların çözümünde elde ettiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çözümler üretebilir, ? Pek çok kamu ve özel sektörde; AR-GE faaliyetlerinde, uzman, uzman yardımcısı, proje yöneticisi ve araştırmacı olarak istihdam edebilir, ? Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Pek çok kamu ve özel sektörde; AR-GE faaliyetlerinde, uzman, uzman yardımcısı, proje yöneticisi ve araştırmacı olarak istihdam edebilir, Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
“Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" geçerlidir.
12
Mezuniyet Koşulları
BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki ilkeler takip edilecektir. “MADDE 34 – (1) Doktora programının kapsamına ilişkin esaslar şunlardır: a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün ders aşaması sonrası seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından sağlanması zorunludur. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
16059 Bursa
Tel: 0 224 2942887
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
16059 Bursa
tel:0 224 2941720/2941780/2941690
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Başta Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerimizin laboratuvarları olmak üzere programa destek veren üniversitemiz laboratuvarlarından,
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr