Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Programı 2021-2022 döneminde yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Programa destek veren akademik kadro Otomotiv Müh., Makine Müh., Elektrik-Elektronik Müh. ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Kimya Bölümü öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Öncelikli olarak bu bölümlerden mezun öğrencilerin yüksek lisans yapması amaçlanmıştır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hibrid ve Elektrikli Taşılar alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Yüksek Lisans Programının amacı, alanında uluslararası düzeyde eğitim veren ve özgün araştırma çalışmaları yapan, uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir Yüksek Lisans Programı olmaktır. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Yüksek Lisans Programı alternatif çekiş sistemine sahip taşıtlar alanında günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilmeyi, Türk Otomotiv Endüstrisini daha ileriye götürecek, otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli araştırmacı, yenilikçi iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmayı amaçlamıştır. Ders Planları, mezun olunduğunda sektörde görev almaya hazır bilgi ve yeteneğe sahip yüksek lisans derecesine sahip mühendisler yetiştirmeyi hedef alarak hazırlanmıştır.
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Yüksek Lisans Programında öğrenciler, ders yükünün yanında seminerler sunmalı ve bir tez çalışması yapmalı ve bu çalışmasını jüri önünde savunmalıdır.
Anlaşmalı olan yurtdışındaki Üniversitelerde Erasmus kapsamında eğitim alınabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme.
10. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
14. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
15. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 2,3 2,3
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme 1 1
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 3,4 3,4
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme 1 1
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 4 4
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yönlendirebilme. 2 2
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 4 4
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme 2 2
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 3,4 3,4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 3,4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. 3,4 3,4
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme 2,4,6 2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 2 2
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 1 1
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1,2 1,2
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme 3,4,7,8 3,4,7,8
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3 1,2,3
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1 1
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 6 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme. 1 1
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme 3 3
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 3 3
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Yüksek Lisans Programı mezunları; Otomotiv ana sanayii, Otomotiv yan sanayii, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) kurumları, Danışmanlık şirketleri, Makine imalat sanayii, Ulaştırma sistemleri, Savunma ve Hava araçları sanayii alanlarında, ve ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait otomotiv alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. M. İhsan Karamangil
Tel:+90 (224) 2941978
E-posta: ihsan@uludag.edu.tr
İdari personel:
Büşra KURTOĞLU
0 (224) 294 2600
hev@uludag.edu.tr
Adres:
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programa destek veren Otomotiv Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne ait Laboratuvar imkanlarından yararlanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OHE5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
OHE5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
OHE5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
OHE5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
OHE5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OHE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
OHE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OHE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
OHE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OHE5001 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER Seçmeli 3 0 0 6
OHE5003 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA BATARYA ISIL YÖNETİMİ VE MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5005 ELEKTRİKLİ VE İÇTEN YANMALI MOTORLARIN TAŞITA UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 6
OHE5007 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA OPTİK FİBERLİ SENSÖR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OHE5009 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA ECU-ECM YAPISI VE ÇALIŞMA ALGORİTMASI Seçmeli 3 0 0 6
OHE5011 HİBRİD VE ELEKTRİK TAŞITLARDA OPTOELEKTRONİK AYGIT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5013 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA HABERLEŞME PROTOKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5015 PİLLER VE ELEKTROKİMYASAL TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5017 PEM YAKIT PİLLERİNİN MODELLENMESİ VE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5019 GÖRME TABANLI KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
OTO5123 TAŞITLARDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
OTO5137 SONLU ELEMANLAR ANALİZİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5143 TAŞITLARDA SENSÖR VE EYLEYİCİLER Seçmeli 3 0 0 6
OTO5145 TAŞITLARDA BÜTÜNLEŞİK TANI KOYMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OHE5004 ELEKTRİKLİ, HİBRİD VE YAKIT PİLLİ TAŞIT TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5006 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OHE5008 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK Seçmeli 3 0 0 6
OHE5010 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA SİSTEM MODELLEME VE BENZETİM Seçmeli 3 0 0 6
OHE5012 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA MEKANİK SİSTEMLERİN SİMÜLASYONU Seçmeli 3 0 0 6
OHE5014 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA BATARYA KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5016 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA GÖSTERGE VE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5018 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA LİDAR VE RADAR SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OHE5020 HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5102 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE NUMERİK ANALİZ VE OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5128 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
OTO5144 TAŞITLARDA GÖMÜLÜ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr