Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik- Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7d/2 maddesi uyarınca 1998 yılında kurulmuştur. 1999 ve 2001 yıllarında bünyesinde açılan (ilköğretim ve lise düzeyindeki) Müzik Bölümü hazırlık birimlerinde eğitim verilmeye başlanmış, 2003 yılında lisans ve lisansüstü programları açılarak uygulamaya konmuştur.
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı´nda halen lisans ve lisansüstü düzeydeki akademik programlarla eğitim ve öğretime devam edilmektedir.
2
Verilen Derece
Program, yükseköğretimde Müzik sanat alanı içinde yer alan Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı´nda 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik sanat alanında Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve iki aşamalı olarak yapılan özel yetenek sınavlarında başarılı olması gerekir. Konservatuvar bünyesinde faaliyet gösteren bir liseden mezun olanlar bu sınavın birinci aşamasından muaf tutulur. Özel yetenek sınavının ikinci aşamasında ise başvurduğu Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı programını yürütmek için gerekli temel birikimin bulunup bulunmadığı ve bu dala ilişkin yatkınlık veya yaratıcılığı araştırılır. Giriş sınavında başarılı olan ve programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimine alınırlar. (Hazırlık sınıfı muafiyet sınavları, giriş sınavını izleyen bir hafta içinde yapılır. )
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı´nda lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gerekli zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği programının amacı; sanat dalında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, icracı niteliklere sahip, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak.
2. Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak.
3. Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak.
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
5. Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.
6. Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak.
7. Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
8. Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
9. Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
10. Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak.
11. Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak.
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak.
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
 • Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak.
 • Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak.
 • Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
 • Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
 • Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak.
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak.
 • Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
Öğrenme Yetkinliği
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
 • Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak. 1
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak. 1,2 5,6
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak. 2,6
Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak. 3
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 1,2 2,6
Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak. 1,2 4,5
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 2 4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6-Duyusal algıyı somutlaştırır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak. 1 6
Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak. 3
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 4
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak. 3,4
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 2
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 1 2,3
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak, 1 2,3
Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak. 1,2 1,4
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak. 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4-Estetik farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak, 1,2 1,2,3
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 2 3
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak. 1 1,3
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 2 2,3
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak. 1,2 1,2,3
Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak. 1,4
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 1
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 3
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak. 4,5 4,5
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak, 3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 1,2 2,3
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak. 1,2 1,2
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 3
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Kendi çalışmalarını sorgular.
2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu sanat dalına ilişkin birikim ve performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında besteci, eleştirmen veya senfoni, opera vb. kurumlarda şef olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine ve yaylı çalgısıyla ilgili performans becerilerine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü düzeydeki yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin sanat dalına ilişkin performanslarını göstermek durumunda oldukları zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavları en az 3 kişilik komisyonlarca yapılır ve bu derslerdeki yarıyıl sonu sınav puanının en az 70 ve başarı notunun en az CC olması gerekir. Diğer derslerden AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden (240 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr
altaygokce@uludag.edu.tr (ASD Başkanı)
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Bölümü´nde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, şehrimize (özellikle Kültür bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası´nda konser vermek için) gelen ulusal ve uluslararası düzeydeki kompozitör ve orkestra şefleriyle iletişim kurularak bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Öğrencilerin yazdıkları eserleri bireysel olarak veya Konservatuvar öğrenci orkestrası ya da Akademik Orkestra konserleri ile sunmaları, Konservatuvarın düzenlediği ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmaları önemli fırsatlardır.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın avantajlarıdır
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1049 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 3
KNS1051 KOMPOZİSYON VE MÜZİKAL ANALİZ I Zorunlu 2 0 0 3
KNS1055 TONAL ARMONİ I Zorunlu 2 0 0 3
KNS1057 KONTRPUAN I Zorunlu 2 0 0 3
KNS1059 MÜZİK TEORİSİ VE SOLFEJ I Zorunlu 4 0 0 6
KNS1065 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL (ING) I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1050 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 3
KNS1052 KOMPOZİSYON VE MÜZİKAL ANALİZ II Zorunlu 2 0 0 3
KNS1056 TONAL ARMONİ II Zorunlu 2 0 0 3
KNS1058 KONTRPUAN II Zorunlu 2 0 0 3
KNS1060 MÜZİK TEORİSİ VE SOLFEJ II Zorunlu 4 0 0 6
KNS1066 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL (ING) II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS2049 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 3
KNS2053 ORKESTRASYON I Zorunlu 2 0 0 3
KNS2055 TONAL ARMONİ III Zorunlu 2 0 0 3
KNS2057 FÜGE HAZIRLIK VE KONTRPUAN I Zorunlu 2 0 0 3
KNS2059 MÜZİK TEORİSİ VE SOLFEJ III Zorunlu 2 0 0 3
KNS2065 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI III Zorunlu 2 0 0 3
KNS2091 HALK MÜZİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
ATA201 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS2050 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 3
KNS2052 KOMPOZİSYON VE MÜZİKAL ANALİZ IV Zorunlu 2 0 0 4
KNS2054 ORKESTRASYON II Zorunlu 2 0 0 3
KNS2056 TONAL ARMONİ IV Zorunlu 2 0 0 3
KNS2058 FÜGE HAZIRLIK VE KONTRPUAN II Zorunlu 2 0 0 3
KNS2060 MÜZİK TEORİSİ VE SOLFEJ IV Zorunlu 2 0 0 3
KNS2066 MÜZİK TARİHİ VE EDEBİYATI IV Zorunlu 2 0 0 3
KNS2092 HALK MÜZİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS3049 PİYANO V Zorunlu 1 1 0 3
KNS3051 KOMPOZİSYON I Zorunlu 3 0 0 6
KNS3053 ORKESTRASYON III Zorunlu 2 0 0 3
KNS3057 FÜG I Zorunlu 2 0 0 3
KNS3063 PARTİSYON OKUMA I Zorunlu 1 1 0 3
KNS3093 DİVAN MÜZİĞİ I Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS3050 PİYANO VI Zorunlu 1 1 0 3
KNS3052 KOMPOZİSYON II Zorunlu 3 0 0 6
KNS3054 ORKESTRASYON IV Zorunlu 2 0 0 3
KNS3058 FÜG II Zorunlu 2 0 0 3
KNS3062 KORO ŞEFLİĞİ Zorunlu 1 1 0 3
KNS3064 PARTİSYON OKUMA II Zorunlu 1 1 0 3
KNS3094 DİVAN MÜZİĞİ II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS4049 PİYANO VII Zorunlu 1 1 0 2
KNS4051 KOMPOZİSYON III Zorunlu 3 0 0 6
KNS4053 ORKESTRASYON V Zorunlu 2 0 0 3
KNS4061 KORO-ORKESTRA ŞEFLİĞİ Zorunlu 1 1 0 2
KNS4067 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 3
KNS4071 YENİ MÜZİK TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS4052 KOMPOZİSYON IV Zorunlu 3 0 0 8
KNS4054 ORKESTRASYON VI Zorunlu 2 0 0 3
KNS4062 ORKESTRA ŞEFLİĞİ Zorunlu 1 1 0 2
KNS4068 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
KNS4072 YENİ MÜZİK TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
Genel Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS001 MÜZİK TEORİSİ VE SOLFEJ Zorunlu 10 0 0 15
KNS002 ARMONİ Zorunlu 2 0 0 2,5
KNS003 KOMPOZİSYON VE MÜZİKAL ANALİZE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
KNS004 PİYANO Zorunlu 2 0 0 2,5
KNS008 MÜZİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
KNS005 YABANCI DİL Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1017 KORO I Seçmeli 1 2 0 3
KNS1063 TEORİ-SOLFEJ-DİKTE I Seçmeli 2 1 0 3
KNS1075 DÜNYA MÜZİK EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 3
SAT1065 SANAT TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE1101 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1018 KORO II Seçmeli 1 2 0 3
KNS1064 TEORİ-SOLFEJ-DİKTE II Seçmeli 2 1 0 3
KNS1076 DÜNYA MÜZİK EDEBİYATI II Seçmeli 2 0 0 3
SAT1066 SANAT TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
SSY1102 TOPLUM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2085 FELSEFE TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
KNS2017 KORO III Seçmeli 1 2 0 3
KNS2059 TEORİ-SOLFEJ-DİKTE III Seçmeli 2 0 0 3
KNS2063 SOLFEJ-DİKTE I Seçmeli 2 1 0 3
KNS2069 FORM BİLGİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
KNS2073 PİYANODA ARMONİ I Seçmeli 2 0 0 3
TRH2059 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
YAD201 YABANCI DİL (ING) III Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2074 FELSEFE TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
KNS2018 KORO IV Seçmeli 1 2 0 3
KNS2060 TEORİ-SOLFEJ-DİKTE IV Seçmeli 2 0 0 3
KNS2064 SOLFEJ-DİKTE II Seçmeli 2 1 0 3
KNS2070 FORM BİLGİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
KNS2074 PİYANODA ARMONİ II Seçmeli 2 0 0 3
TRH2060 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
YAD202 YABANCI DİL (ING) IV Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS3079 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
FZK3411 AKUSTİK Seçmeli 2 0 0 3
KNS3009 FORM VE MÜZİKAL ANALİZ I Seçmeli 2 0 0 3
KNS3017 KORO V Seçmeli 1 2 0 3
KNS3059 MODAL MÜZİK Seçmeli 2 0 0 3
KNS3069 20.YÜZYIL ARMONİLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
KNS3073 DOĞAÇLAMA I Seçmeli 1 1 0 3
YAD301 YABANCI DİL (ING) V Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS3010 FORM VE MÜZİKAL ANALİZ II Seçmeli 2 0 0 3
KNS3018 KORO VI Seçmeli 1 2 0 3
KNS3070 20.YÜZYIL ARMONİLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
KNS3074 DOĞAÇLAMA II Seçmeli 1 1 0 3
KNS3098 TÜRK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3102 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD302 YABANCI DİL (ING) VI Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS4083 ESTETİK I Seçmeli 2 0 0 3
KNS4057 FÜG III Seçmeli 2 0 0 3
KNS4083 PİYANODA EŞLİK I Seçmeli 1 1 0 3
KNS4091 ELEKTROAKUSTİK MÜZİK I Seçmeli 2 0 0 3
KNS4093 CAZ MÜZİĞİ TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
KNS4117 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
KNS4131 MÜZİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SAT4065 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS4084 ESTETİK II Seçmeli 2 0 0 3
KNS4050 PİYANO VIII Seçmeli 1 1 0 3
KNS4084 PİYANODA EŞLİK II Seçmeli 1 1 0 3
KNS4092 ELEKTROAKUSTİK MÜZİK II Seçmeli 2 0 0 3
KNS4094 CAZ MÜZİĞİ TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
KNS4118 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 2
KNS4132 SES KAYIT VE İŞLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
REH4112 GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr