Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik- Piyano Anasanat Dalı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Devlet Konservatuvarı 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7d/2 maddesi uyarınca 1998 yılında kurulmuştur. 1999 yılında bünyesinde açılan Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile tam zamanlı olarak kuruma öğrenci alınmış ve eğitim verilmeye başlanmıştır.2001 yılında lise, 2003 yılında da Müzik Bölümü içinde lisans ve yüksek lisans düzeyine ilişkin programları açılarak uygulamaya konmuştur.
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü halen ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki hazırlık birimleri ve lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik (doktora) düzeyindeki akademik programlarıyla; Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Kompozisyon Anasanat dallarında eğitim ve öğretime devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Program, yüksek öğretimde müzik sanat alanı içinde yer alan piyano dalında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve iki aşamalı olarak yapılan özel yetenek sınavlarında başarılı olması gerekir. Konservatuvar bünyesinde faaliyet gösteren bir liseden mezun olanlar bu sınavın birinci aşamasından muaf tutulur. Özel yetenek sınavının ikinci aşamasında ise başvurduğu Piyano Anasanat/Sanat dalında, Konservatuvarın lise devresi mezuniyetinde istenen yeterliliklerin sağlanması aranır
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı´nda lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gerekli zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı ortalamasının 4.00 üzeriden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano programının amacı; ilköğretim ve lise düzeyinde verilen hazırlık eğitiminin oluşturduğu birikim üzerine, piyano dalında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, icracı niteliklere sahip, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak.
2. Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak.
3. Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile, müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel performanslara aktarma becerisini kazanmak
5. Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak
6. Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak
7. Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak
8. Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak
9. Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek
10. Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak
11. Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile, müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel performanslara aktarma becerisini kazanmak
 • Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak
 • Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak
 • Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel performanslara aktarma becerisini kazanmak
 • Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak
 • Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak
 • Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak
 • Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel performanslara aktarma becerisini kazanmak
 • Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile, müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak 1,2 3,4,5
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek 2 6
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel performanslara aktarma becerisini kazanmak 1,2 5,6
Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak. 3
Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak 6
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak. 1
Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak 1,2 2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6-Duyusal algıyı somutlaştırır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak 3
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak. 1 1,2
Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak 4
Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile, müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak 1,2,3
Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak. 1 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak 1,2 1,4
Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak 1 4
Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak 1 2,3
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak 1 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4-Estetik farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek 2 3
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel performanslara aktarma becerisini kazanmak 1 1,3
Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak 1,2,3 1,2,3
Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak 1 2,3
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak 2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak 1,2 1,2,3
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak 4,5 4,5
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek 1
Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak 1,3 1,4
Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak 3
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak 3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici bir yorum becerisini geliştirmek 1 1,2
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel performanslara aktarma becerisini kazanmak 1,2 1,2
Piyanoya ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak 3
Piyanoya ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel performans gerektiren etkinliklerde kullanmak 1,2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Kendi çalışmalarını sorgular.
2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu Piyano Anasanat/Sanat Dalına ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında solist ya da senfoni, opera vb. kurumlarda icracı veya korrepetitör olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine ve piyano ile ilgili performans becerilerine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü düzeydeki yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %540, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin Sanat dalına ilişkin performanslarını göstermek durumunda oldukları zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavları en az 3 kişilik komisyonlarca yapılır ve bu derslerdeki yarıyıl sonu sınav puanının en az 70 ve yarıyıl başarı notunu en az CC olması gerekir. Diğer derslerden AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden (240 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Nilüfer BURSA
Tel: (224)294 27 00 – (0530) 827 82 07 e-mail:konsogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Bölümü’nde mümkün oldukça alanında kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, şehrimize (özellikle T.C. Kültür Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda konser vermek için) gelen ulusal ve uluslararası düzeydeki piyanistlerle ilişkiler kurularak okulumuzu ziyaret etmeleri sağlanmakta ve bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapmak ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmek için konservatuvarın donanımlı sayılabilecek bir kütüphanesi bulunmaktadır.
Öğrencilerin bireysel olarak veya Gençlik Senfoni ve Akademik Orkestra ile konserler yapmaları il dışındaki etkinliklere katılmaları, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda sanatçı takviyesi gerekli olduğunda büyük bir devlet orkestrası ile çalma fırsatına sahip olmaları önemli fırsatlardır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçen Konservatuvarın yeni binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1011 ARMONİ I Zorunlu 2 0 0 3
KNS1013 MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
KNS1031 ÇALGI I Zorunlu 2 0 0 4
KNS1033 DEŞİFRE I Zorunlu 1 1 0 2
KNS1035 ODA MÜZİĞİ I Zorunlu 1 1 0 3
KNS1037 PİYANO EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL (ING) I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1012 ARMONİ II Zorunlu 2 0 0 3
KNS1014 MÜZİK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
KNS1032 ÇALGI II Zorunlu 2 0 0 4
KNS1034 DEŞİFRE II Zorunlu 1 1 0 2
KNS1036 ODA MÜZİĞİ II Zorunlu 1 1 0 3
KNS1038 PİYANO EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL (ING) II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS2009 FORM BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 0 3
KNS2015 ÇALGI BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
KNS2031 ÇALGI III Zorunlu 2 0 0 8
KNS2033 DEŞİFRE III Zorunlu 1 1 0 2
KNS2035 ODA MÜZİĞİ III Zorunlu 1 1 0 3
KNS2037 PİYANO EDEBİYATI III Zorunlu 2 0 0 3
KNS2043 PİYANODA ARMONİ I Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS2010 FORM BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 0 3
KNS2032 ÇALGI IV Zorunlu 2 0 0 10
KNS2034 DEŞİFRE IV Zorunlu 1 1 0 2
KNS2036 ODA MÜZİĞİ IV Zorunlu 1 1 0 3
KNS2038 PİYANO EDEBİYATI IV Zorunlu 2 0 0 3
KNS2044 PİYANODA ARMONİ II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS3009 FORM VE MÜZİKAL ANALİZ I Zorunlu 2 0 0 3
KNS3031 ÇALGI V Zorunlu 2 0 0 9
KNS3033 EŞLİK I Zorunlu 1 1 0 3
KNS3035 ODA MÜZİĞİ V Zorunlu 1 1 0 3
KNS3037 PİYANO EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 3
KNS3045 KONTRPUAN I Zorunlu 2 0 0 2
KNS3045 KONTRPUAN I Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS3010 FORM VE MÜZİKAL ANALİZ II Zorunlu 2 0 0 3
KNS3032 ÇALGI VI Zorunlu 2 0 0 9
KNS3034 EŞLİK II Zorunlu 1 1 0 3
KNS3036 ODA MÜZİĞİ VI Zorunlu 1 1 0 3
KNS3038 PİYANO EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 3
KNS3046 KONTRPUAN II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS4031 ÇALGI VII Zorunlu 3 0 0 11
KNS4033 EŞLİK III Zorunlu 1 1 0 2
KNS4035 ODA MÜZİĞİ VII Zorunlu 1 1 0 3
KNS4037 PİYANO EDEBİYATI VII Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS4032 ÇALGI VIII Zorunlu 3 0 0 11
KNS4034 EŞLİK IV Zorunlu 1 1 0 2
KNS4036 ODA MÜZİĞİ VIII Zorunlu 1 1 0 3
KNS4038 PİYANO EDEBİYATI VIII Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1017 KORO I Seçmeli 1 2 0 3
KNS1047 SOLFEJ-DİKTE-TEORİ I Seçmeli 2 0 0 3
KNS1075 DÜNYA MÜZİK EDEBİYATI I Seçmeli 2 0 0 3
RES1101 SANAT TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
TDE1101 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS1018 KORO II Seçmeli 1 2 0 3
KNS1048 SOLFEJ-DİKTE-TEORİ II Seçmeli 2 0 0 3
KNS1076 DÜNYA MÜZİK EDEBİYATI II Seçmeli 2 0 0 3
RES1102 SANAT TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
SSY1102 TOPLUM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2085 FELSEFE TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
KNS2011 ARMONİ III Seçmeli 2 0 0 3
KNS2013 MÜZİK TARİHİ III Seçmeli 2 0 0 3
KNS2017 KORO III Seçmeli 1 2 0 3
KNS2097 ÇALGI BAKIMI Seçmeli 2 0 0 3
TRH2059 UYGARLIK TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
YAD201 YABANCI DİL (ING) III Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2074 FELSEFE TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
KNS2012 ARMONİ IV Seçmeli 2 0 0 3
KNS2014 MÜZİK TARİHİ IV Seçmeli 2 0 0 3
KNS2018 KORO IV Seçmeli 1 2 0 3
TRH2060 UYGARLIK TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
YAD202 YABANCI DİL (ING) IV Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS3079 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
KNS3043 PİYANODA ARMONİ III Seçmeli 2 0 0 3
KNS3081 XX.YÜZYIL MÜZİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
KNS3095 HALK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD301 YABANCI DİL (ING) V Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KNS3044 PİYANODA ARMONİ IV Seçmeli 2 0 0 3
KNS3082 XX.YÜZYIL MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
KNS3098 TÜRK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3102 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD302 YABANCI DİL (ING) VI Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS4083 ESTETİK I Seçmeli 2 0 0 3
KNS4043 KLAVSEN I Seçmeli 2 0 0 3
KNS4085 CAZ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
KNS4089 ÇAĞDAŞ MÜZİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
KNS4095 MAKAM TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 3
KNS4117 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
RES4115 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS4084 ESTETİK II Seçmeli 2 0 0 3
KNS4044 KLAVSEN II Seçmeli 2 0 0 3
KNS4086 CAZ TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 3
KNS4090 SANAT ESERLERİNİN YORUMU Seçmeli 2 0 0 3
KNS4098 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
KNS4118 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
REH4112 GELİŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr