Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İnegöl İşletme Fakültesi (İNİF) 2010 yılında Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak Bakanlar Kurulu’nun 08/04/2010 tarihli kararnamesine istinaden 28/04/2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur.
Bu fakültenin “Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret” bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında normal örgün eğitime başlamıştır. 2019 yılında bu bölümün ismi "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik olarak değiştirilmiştir.
İlgili bölümün eğitim dili TÜRKÇE’dir.
2
Verilen Derece
240 AKTS kredilik bölüm derslerini başarı ile tamamlayıp, bölüm yeterliliklerini sağlandığında “Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur ve "Uluslararası Ticaretçi ve İşletmeci" ünvanı almaya hak kazanır.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
“Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü, günümüzde dünya ekonomisinin en önemli unsuru olan uluslararası ticari işletmelerin şirketlerin muhasebe, finansman, üretim, pazarlama, satış, idari işler, insan kaynakları ve diğer departmanlarında görev alabilecek uzman elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle ilgili bölüm, uluslararası ticari rekabet arenasında başarı için gerekli olan disiplinlerarası bir yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için, hazırlanan ders programının içeriğinde uluslararası iktisat, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret, uluslararası finans, uluslararası pazarlama, lojistik, kambiyo, mesleki İngilizce vb temel derslerin yanı sıra uluslararası çevreyi tanımada çok önemli olan küresel işletmelerde çevre ve insan bilinci, kültürler arası farklılıklar ve ticaret, gümrükleme, taşımacılık, vb derslere de yer verilmiştir. Bu bölümü tercih eden öğrencilerin önemli bir avantajı, dört yıllık yoğun bir eğitimin sonucunda elde ettikleri teorik bilgileri, ülkemizin ihracat potansiyeli açısından çok önemli bir yer teşkil eden Bursa ve başta İnegöl olmak üzere çevre ilçelerdeki sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde elde edecekleri staj olanakları ile uygulamaya dönüştürmeleri ve mezuniyet sonrası iş imkânlarının fazla olmasıdır. Öğrenciler, bu kapsamda başta ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları, lojistik, yönetim, pazarlama bölümleri olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, BM, AB gibi uluslararası kuruluşlarda, bankalarda ile ticaret ve sanayi odaları gibi meslek kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca kamuda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Türkiye´nin Dış Temsilcilikleri, kalkınma ajansları başta olmak üzere pek çok alanda iş imkânlarına sahiptirler. Ayrıca bu bölüm, sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile lisans-üstü akademik kariyer (yüksek lisans, doktora) yapmak isteyen öğrencilerine akademik araştırmalar için gerekli bilimsel düşünme sağlayacak şekilde de en iyi eğitimi vermeye çalışmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası İşletmecilik ve Uluslararası Ticaret ile ilgili konularda gerekli bilimsel altyapıya sahip olma; bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere, uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve tekniklerini öğrenmeyi sağlayacak kavrayışa sahip olabilme
2. Uluslararası İşletmecilik ve Uluslararası Ticaret alanlarındaki kavramları ve fikirleri, bu alandaki bilimsel kaynak ve veriler ışığında bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, analitik düşünme, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
3. Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
4. Temel ve ileri teorik iktisadi bilgilerin desteğinde çağın ulusal ve uluslararası iktisadi sorunları hakkında bilgi sahibi olma,
5. Temel işletmecilik bilgilerinin desteğinde uluslararası bir işletmenin ulusal ve uluslararası (ve hatta küresel) boyutlarını hukuki, finansal ve sosyo-kültürel açılardan kavrama
6. İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7. Ülkelerin farklı sosyal ve politik kültürleri ile farklı iktisadi ve demografik yapıları hakkında bilgi sahibi olma ve bu farklılıklara uyum sağlayıcı esnek karar alma yeteneğine sahip olabilme
8. Esnek karar alma yeteneğinin desteğinde başarılı bir dinamik uluslararası pazarlama yapabilmenin kriterlerini kavrama
9. Uluslararası reel hareketlerin ana kanallarını oluşturan lojistik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olabilme
10. Uluslararası çapta üretim, pazarlama ve lojistik faaliyetler için yaşamsal derecede gerekli finansal kurumların ve araçların faaliyet gösterdiği uluslararası kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerini kavrayabilme
11. Uluslararası bir ticareti gerçekleştirmek için tüm ulusal ve uluslararası mevzuat (genel ihracat-ithalat, kambiyo, gümrük, taşımacılık mevzuatı) ve diğer düzenlemeler hakkında asgari düzeyde hukuki bilgi sahibi olabilme
12. “Olmazsa olmaz” bir koşul olarak, kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda çok iyi derecedeki Türkçenin desteğinde en az ortanın üstü (Upper-Intermediate) seviyedeki yabancı dil (özellikle İngilizce) bilgisini kullanabilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımızın iş bulma imkânlarının bulunduğu istihdam alanları, genel olarak şöyle sıralanabilir: Başta ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları, lojistik, yönetim, pazarlama bölümleri olmak üzere Dünya Ticaret Örgütü, BM, AB gibi uluslararası kuruluşlar, bankalar, ticaret ve sanayi odaları gibi meslek kuruluşları, ayrıca kamuda TC.Ekonomi Bakanlığı, TC.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,TC.Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye´nin Dış Temsilcilikleri, kalkınma ajansları. Ayrıca bu programdan mezun olanlar girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer iktisadi ve idari bilim dallarında yüksel lisans ve doktora öğrenimi görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav notunun [Ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav (quiz), vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir.] katkısı %50, yarıyıl sonu sınav notunun katkısı yine % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 20 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları, şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Müslüm BASILGAN,
Bölüm Bologna Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Osman Barbaros KEMER
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Halihazırda 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi kadrosuna sahip olan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümünde öğrencilerin, aldıkları yoğun teorik bilginin yanı sıra çeşitli konularda düzenlenecek sempozyum, kongre ve paneller ile fakülteye davet edilen konuşmacılar aracılığıyla uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. İlgili bölümün öğrencilerine sunulan diğer bir imkan ise Erasmus öğrenci değişim programıdır. Bu program ile öğrenciler bir ya da iki dönemlerini AB ülkelerinde geçirme imkânına sahip olabilmektedirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ1101 İŞLETME I Zorunlu 3 0 0 4
IIZ1301 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
IUZ1101 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
IUZ1105 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
IYZ1101 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
MAT1501 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ1102 İŞLETME II Zorunlu 3 0 0 5
IIZ1302 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
IIZ1502 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
IUZ1102 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
MAT1502 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIT2103 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Zorunlu 3 0 0 6
IIZ2501 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
IUZ2101 İKTİSADİ ANALİZ I Zorunlu 3 0 0 6
IUZ2105 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 6
KAM2111 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2208 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IIZ2202 PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 6
IIZ2504 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
IUZ2102 İKTİSADİ ANALİZ II Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIT3307 ULUSLARARASI FİNANSMAN Zorunlu 3 0 0 5
IUZ3101 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
IUZ3201 ULUSLARARASI TİCARET I Zorunlu 3 0 0 4
IUZ3209 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IUZ3204 ULUSLARARASI TİCARET II Zorunlu 3 0 0 6
IUZ3206 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 7
IYZ3102 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIZ4215 E-TİCARET Zorunlu 3 0 0 3
IIZ4313 ULUSLARARASI BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
IUZ4201 PROJE GELİŞTİRME I Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIT4206 ULUSLARARASI PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 6
IUZ4202 PROJE GELİŞTİRME II Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS2102 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
IUS2104 DAVRANIŞSAL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
IYS2102 ULUSLARARASI SİYASET Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS3103 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3113 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
IIS3201 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3207 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3101 ULUSLARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 4
IUS3207 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS4101 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3101 KÜRESEL İŞLETMELERDE ÇEVRE VE İNSAN BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3109 KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3207 BİLGİSAYAR DONANIMI VE SİSTEM YAZILIMI Seçmeli 3 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS3104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3108 BANKA VE SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3204 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IIS3206 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
IIS3402 VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3102 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
IUS3208 KÜLTÜRLERARASI FARKLILIKLAR VE TİCARET Seçmeli 3 0 0 4
IUS3210 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3104 RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
IYS3110 ULUSLARARASI EKONOMİK ÖRGÜTLER Seçmeli 3 0 0 4
IYS3112 YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS3203 ÜRETİM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4103 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
IIS4111 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4113 İŞYERİ UYGULAMASI (GÜZ) Seçmeli 0 18 0 18
IIS4303 ENVANTER BİLANÇO Seçmeli 3 0 0 6
IIS4309 DENETİM Seçmeli 3 0 0 6
IIS4315 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 6
IIS4317 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IUS4103 ENDÜSTRİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4105 DENEYSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
IYS4101 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4103 AB'NİN SİYASAL VE EKONOMİK YAPISI Seçmeli 3 0 0 6
IYS4105 ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IYS4211 XML TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIS4106 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4106 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4108 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4114 İŞYERİ UYGULAMASI (BAHAR) Seçmeli 0 18 0 18
IIS4122 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4202 PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IIS4208 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
IIS4308 PARA VE SERMAYE PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 6
IIS4312 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4106 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4206 İHRACAT TEŞVİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4208 SATIN ALMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IUS4210 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE TİCARET Seçmeli 3 0 0 6
IYS4106 PERFORMANS YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IYS4212 PYTHON PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr