Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Diş Hekimliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2019 yılında kurulmuştur. Fakültenin Temel Bilimler eğitimleri Tıp fakültesi Temel Bilimler Bölümü olanakları ve öğretim üyeleri ile gerçekleştirilecektir. Klinik Bilimler eğitimleri ise 11 Haziran 2020 tarihinde imzalanan birlikte kullanım protokolü çerçevesinde Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde verilecektir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde eğitim süresi 5 yıldır. Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler diş hekimliği alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini temel, preklinik ve klinik alanda birbirlerini destekleyecek şekilde yatay, dikey ve derinlemesine entegre edilmiş olarak öğrenir ve uygularlar.
2
Verilen Derece
Bu bölüm diş hekimliği alanında 300 AKTS kredilik sisteme sahiptir. Program yeterlilikleri başarılı bir şekilde sağlandığında, öğrenci Diş Hekimi ünvanına sahip olur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puan almış veya Yükseköğretim Kurulunun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Diş hekimliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin/klinik uygulamaların ve kliniklerde gözlem, klinik öncesi araştırma, sunum veya seminer gibi diğer faaliyetlerin (toplam 300 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Misyonumuz
Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyona ve en güncel niteliklere sahip diş hekimleri yetiştirmeyi; ürüne dönüşecek düzeyde ulusal ve uluslararası nitelikli araştırmalar yapmayı ve koruyucu diş hekimliğini ön plana çıkararak toplumun ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını en güncel kalite standartlarını içselleştirerek rekabetçi bir biçimde karşılayacak şekilde hizmet sunmayı görev edinmiştir.
Vizyonumuz
Evrensel ölçütlere göre diş hekimliği eğitimi veren, diş hekimliği alanında uluslararası düzeyde bilgi üreten, bilgiyi ürüne dönüştürmeyi hedefleyen, kaliteli ve rekabetçi diş hekimliği hizmeti sunan, sürekli gelişen, yetiştirdiği diş hekimleri, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen ve mezunu ve olmaktan onur duyulan özgün, yenilikçi ve katılımcı bir diş hekimliği fakültesi olmaktır.
Değerlerimiz
Etik ve ahlaki değerlere bağlılık
İnsan, doğa ve çevreye saygı
Kalite ve akreditasyon standartlarını içselleştirme
Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutma
Akademik özgürlük ve özerklik
Dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve güvenilirlik
Ehliyet ve liyakati önceleme
Sorumluluk ve hesap verilebilirlik
Misyon ve vizyonumuza bağlılık
Bu vizyon ve misyon doğrultusunda öğrencilerimize sunmuş olduğumuz eğitim programı; hem yatay, hem dikey ve hem de derinlemesine entegrasyon ile birlikte uygulanan, diş hekimliği ve ilişkili insan bilimleri ile ilgili disiplinlerce eş zamanlı olarak işlenen, eğitim-öğretim içeriği ders kurulları veya klinik uygulama programları bazında oluşturulan ve paneller, probleme dayalı öğrenim modülleri, küçük grup eğitimleri, akran eğitimi ve simülasyonlarla zenginleştirilmiş bir programdır ve bu eğitim-öğretim modeli üç aşamadan oluşmaktadır. Aşama 1; Dönem 1 ve 2 de, ağırlıklı olarak temel ve klinik disiplinlerinin vücut organ sistemleri veya temalar temelinde kurullar şeklinde entegre edildiği Temel Bilimleri (yatay ve dikey entegrasyon) ile öğrencileri diş hekimliği uygulamaları ile profesyonel tutum ve davranışlar açısından klinik eğitim ve öğretime hazırlayan Tıp ve İnsan Bilimleri (derinlemesine entegrasyon) derslerinin verildiği Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim sürecini kapsar. Aşama 2; Dönem 3 ve 4 öğrencinin diş hekimliğinin temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanma ve böylece gördüğü hastaları analitik bir biçimde değerlendirerek uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilme yeteneği kazandığı, klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabildiği ve tüm bunlarla birlikte mesleki ve etik değerlere uygun tutum ve davranış sergileyebilme yetisini geliştirdiği klinik uygulama programlarını içeren Klinik Eğitim-Öğretim sürecini içerir.Aşama 3 ise ilk iki aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerin dönem 5 te klinik uygulamalarda daha aktif olarak görev aldığı Diş Hekimliği sürecini içermektedir. Beş yıllık Diş Hekimliği Fakültesi eğitim ve öğretiminde, Çekirdek Eğitim Programına ve Uludağ Çerçeve Eğitim Programına uygun, temel ve klinik bilimlere ait temel müfredatı entegre olarak kuramsal ve uygulamalı olarak okurlar. Aşama 1 ve 2 sonunda belirlenen kredi yükünü ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciler toplam 12 ay sürecek olan Dönem 5 Öğrencisi olurlar. Bu dönemi de başarı ile tamamlayanlar diş hekimi ünvanını alırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini karşılaştırır. Temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlere ait bilgilerini kullanarak ağız ve diş dokularına ait normal ve patolojik durumları tespit edebilir.
2. Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
3. Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular.
4. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir.
5. Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur.
6. Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır.
7. Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir.
8. Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar.
9. Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur.
10. Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar ve her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranır.
11. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar.
12. Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapar veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirir.
13. Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir.
14. İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
15. İlk yardım ve acil müdahale konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular.
 • İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini karşılaştırır. Temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlere ait bilgilerini kullanarak ağız ve diş dokularına ait normal ve patolojik durumları tespit edebilir.
 • Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur.
 • Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar.
 • Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar ve her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranır.
 • Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapar veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirir.
 • Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
 • Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir.
 • Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur.
 • İlk yardım ve acil müdahale konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olur.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar.
 • Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir.
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir.
 • Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapar veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirir.
 • Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir.
 • Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur.
 • İlk yardım ve acil müdahale konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olur.
 • Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar.
 • Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular.
 • Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur.
 • Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar.
 • Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir.
 • Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar ve her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranır.
 • İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini karşılaştırır. Temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlere ait bilgilerini kullanarak ağız ve diş dokularına ait normal ve patolojik durumları tespit edebilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir.
 • Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır.
 • Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur.
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir.
 • Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular.
 • Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapar veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirir.
 • Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar ve her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranır.
 • Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir.
 • Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir.
 • İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini karşılaştırır. Temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlere ait bilgilerini kullanarak ağız ve diş dokularına ait normal ve patolojik durumları tespit edebilir.
 • Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar.
 • Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular.
 • Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur.
 • Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır.
 • Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir.
 • Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar.
 • Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir.
 • Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar.
 • Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur.
 • Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir.
 • Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular.
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir.
 • Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir.
 • Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular.
 • Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır.
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir.
 • Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar.
 • Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar.
 • Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar ve her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranır. 1,3 1,2
Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur. 1,2,3 1,2,4
İlk yardım ve acil müdahale konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olur. 1,2 1,2
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini karşılaştırır. Temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlere ait bilgilerini kullanarak ağız ve diş dokularına ait normal ve patolojik durumları tespit edebilir. 1,2,3 1,2,3,4
Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır. 1 1
Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir. 1,2 1,2,5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur. 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar. 1,2,3 1,2,5,6
Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapar veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirir. 1,2,3 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar. 1 2
Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar. 1,2 1,2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular. 1,2,3 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm öneriler
2-Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
3-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
4-Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar. 1 1,2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir. 1,2 1,2,3,4
Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir. 1,2 1,2,3,4
Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular. 1,2 1,2,3
Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar ve her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranır. 1,2 1,2
Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur. 1,2 1,2,3,4
İlk yardım ve acil müdahale konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olur. 1 1,2,3
İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder. 1 1,2
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini karşılaştırır. Temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlere ait bilgilerini kullanarak ağız ve diş dokularına ait normal ve patolojik durumları tespit edebilir. 1,2 1,2,3
Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır. 1 1,2,3
Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir. 1,2 1,2,3
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur. 1,2 1,2
Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar. 1 1,2
Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapar veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirir. 1,2 1,2,3
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
3-Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir. 1,3 1,2,3,4,5,6,7
Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular. 1,3 1,2,3,4,5,6,7
Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar ve her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranır. 1,3 1,2,4,7
Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur. 1,3 1,2,3,7
Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır. 1,3 3
Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapar veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirir. 1,3 1,2,3,4,7
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar. 2,3 1,2,3,4,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3-Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5-Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6-Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
7-Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
8-Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar. 2 1,2,3,4,5
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,4,5
Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir. 2,3 1,2,3,4,5
Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular. 1,2,3 1,2,3,4,5
Hastalarının medikal, oral ve dişsel (dental) durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilir ve hasta kayıtlarını tutabilir, klinik, radyolojik muayene ve diğer diagnostik testler ile ilişkilendirerek etik ve kanuni sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta için en uygun tedaviyi gerçekleştirir. Becerisinin ötesinde kalan tedavileri için uzman görüşüne veya tedavisine başvurur. 2 1,3
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini karşılaştırır. Temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlere ait bilgilerini kullanarak ağız ve diş dokularına ait normal ve patolojik durumları tespit edebilir. 1,2,3 1,2
Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır. 2,3 1,2
Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir. 2,3 1,3
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur. 1,2,3 1,2,3,4,5
Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar. 2,3 1,2,3,4,5
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar. 3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4-Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir. 1,2,3,4 1,2,3
Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir. 1,2,3,4 1,2,3
Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular. 1,2,3 1,2,3
Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir. 1,2 1,2
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur. 1,2 1,2
Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
7-Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8-Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
9-Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar. 1 1,2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirebilir. 1 1,2,3
Diş hekimliği alanı ile ilgili çalışmalarda proje üretebilir, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılır. Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmalar planlayarak yapabilir. Elde edilen sonuçları da bilimsel düzeyde değerlendirebilir. 1 1,2,3
Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği klinik, sosyal ve teknik bilimlere ait temel ve güncel bilgilere sahiptir, mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aleti kullanabilir, meslek yaşamı boyunca, diş hekimliği ile ilgili kanıta dayalı bilimsel yayınları takip eder güncel bilgileri meslek pratiğine uygular. 1 1,2
Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisini kullanır. 1 1,2
Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygular, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak ilgili disiplinleri destekler ve gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetler ve yönetir. 1 1,2
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü disiplinler arası bilgileri analiz ve sentez ederek kullanır. Meslekdaşları ile paylaşır, karşılaştırır, bilgi alışverişinde bulunur. 1 1,2,3
Mesleki kural ve kanunları takip eder, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirir, fikir üretir ve sunar. 1 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, ve kültürel değerlerin korunması ile klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve gerekli uygulamaları yapar. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
3-Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
4-Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
5-Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
1-Kamuda diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. 2- Özel sektörde diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. 3-Akademik kariyer imkanı bulunmaktadır. Araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. 4- Kendilerine ait özel muayenehane açarak çalışma hakkına sahiptir. 5- Ağız diş sağlığı ve araştırma alanı ile ilgili teknolojileri takip eden firma ve şirketlerde yönetim ve idarede görev yapabilirler. 6-Diş hekimliği ve temel tıp bilimleri alanında bilim doktorası yapabilir, diş hekimliğinde uzmanlık yapabilir. 7- Diş Hekimliğinde Uzmanlık yapmak isteyen mezunlar; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl bir kez düzenlenmekte olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilerek, tercihlerine göre devlet ve vakıf üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde ya da Sağlık Bakanlığı adına Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimlerine başlarlar. 8- Bilim doktorası yapmak isteyen mezunlar; devlet veya vakıf üniversitelerinde diş hekimliği fakültelerinde klinik diş hekimliği doktora programları ve tıp fakültelerinin temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurabilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Bilim Doktorası eğitimine başlarlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Diş Hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları ve özel sınavları başarmaları durumunda (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Doktora programı) üst derece programlara geçiş yaparlar.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi ve BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Diş Hekimliği Fakültesinden başarı ile mezun olmak için, ilk beş yılda mevcut olan derslerin tümünü (300 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından onayını takiben elde ederler.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. ARZU YILMAZTEPE ORAL
BUÜ Kampüsü
Adres: Özlüce Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer/Bursa
Telefon: (0224) 295 39 21
E mail: arzuy@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde toplam 4 Profesör, 4 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.
Fakültemizde kuramsal eğitim Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan 3 büyük ve 30´dan fazla küçük derslikte yüzyüze veya online (hibrid-senkron uzaktan + yüzyüze) olarak verilmektedir. 2012´ de akredite, 2018´ de de 6 yıllığına reakredite olan öğretim üyeleri tarafından temel tıp bilimleri dersleri verilmektedir. Dersliklerin hemen tamamında internet erişimli bilgisayarlar, projeksiyon cihazı, ses düzeni gibi tüm teknolojik olanaklar mevcuttur.
“USİM-İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI VE SİMÜLASYON MERKEZİ” entegre eğitime geçiş ile birlikte yeni eğitim programında da yerini almıştır. Mesleki beceri uygulamaları, siber anatomi, siber fizyoloji, bilgisayar ve mikroskop laboratuvarları ve multidisipliner teknoloji alanları gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde altı birimlik standart hasta polikliniği ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren simülasyon birimi oluşturulmuştur.
Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde 885 yatak mevcuttur. Bu merkez, JCI (Joint Commission International) tarafından 2007 yılında 7 yıllığına akredite edilmiş, ayrıca SGS´den ISO 9001-2000 kalite belgesini almıştır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2019 yılında Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ADSH denetlemelerinden 95 puan almış bir hastanedir. Bünyesinde 30 öğrencilik preklinik uygulama laboratuvarı, her anabilim dalına ait öğretim üyesi ofisleri ve klinikleri yer almaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr