Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2011-2012 öğretim yılında lisansüstü eğitime başlamıştır. Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalının temel amacı, bilişim teknolojileri alanında uzmanlık becerileri kazandırmaktır. Ayrıca alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek temel araştırma tekniklerini bilen ve proje süreci yönetmek ve değerlendirmek üzere etkin şekilde kullanabilen bilim insanları yetiştirmektir.
2
Verilen Derece
Bu anabilim dalı, 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lisans diplomasına sahip olmak, 2. Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almak, 3. Yeterli yabancı dil becerisine sahip olmak (ÜDS veya KPDS) 4. Mülakat sınavında katılmak
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
BÖTE alanında yüksek lisans diploması alabilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: 1. Programın ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (120 AKTS karşılığı) dersin başarı ile tamamlanması 2. Mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 70 olması 3. Hazırlanan tezin seçilmiş bir jüri önünde başarıyla sunulması
7
Program Profili
Özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen, daha kaliteli bir eğitim için farklı öğrenme ortamları tasarlayabilen, öğretim araç ve gereçlerini nitelik ve nicelik açısından öğretim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilen ve kullanabilen, disiplinler arası çalışabilen, bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder.
2. Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3. Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır.
4. Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır.
5. Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar.
6. Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir.
7. Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder.
8. Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur.
9. Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2,3
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2,3
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3,4
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3,4
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3,4
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3,4
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2,3,4
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3,4
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3,4
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3,4
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3,4
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 2,3,4
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3,4
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3,4
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,3
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, özel ve resmi kurumlarda eğitim teknoloğu ve bilişim teknolojileri uzmanı olarak görev alabilir veya üniversitelerde akademik kariyeri hedefleyebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar Enstitülerdeki ilgili doktora programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC (70) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarı ile tamamlamış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve hazırlanan tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla sunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Aysan ŞENTÜRK
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942231
aysan@uludag.edu.tr
Bologna Program Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Salih BİRİŞÇİ
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Tel: +90 224 2942229
salihbirisci@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümdeki olanaklar:
2 bilgisayar laboratuvarı
40 adet ince istemci (thin client)
24 adet PC
2 akıllı sınıf (akıllı tahta, projeksiyon, ses sistemi)
8 tablet bilgisayar
9 adet dizüstü bilgisayar
2 video kamera
1 fotoğraf makinası
1 sunucu
7 adet projektör
1 adet network yazıcı
2 adet tarayıcı
1 optik okuyucu
1 adet kesintisiz güç kaynağı
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6101 İLERİ SEVİYE İSTATİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 7
BIL6103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 8
BIL6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BIL6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6102 UZAKTAN EĞİTİM: TEORİ VE UYGULAMA Zorunlu 3 0 0 6
BIL6104 WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİME ENTEGRASYONU Zorunlu 3 0 0 6
BIL6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
BIL6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
BIL6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BIL6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIL6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIL6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BIL6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BIL6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BIL6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BIL6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6105 ÖLÇEK GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
BIL6107 EĞİTİMDE ANİMASYON VE SİMÜLASYON Seçmeli 2 0 0 3
BIL6109 GELECEKTE EĞİTİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
BIL6111 NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL6113 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK Seçmeli 2 0 0 3
BIL6115 PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL6117 VERİ TOPLAMA ARAÇLARI Seçmeli 2 0 0 3
BIL6119 SOSYAL MEDYADA EĞİTSEL ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 3
BIL6125 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNDE İLERİ SEVİYE OKUMALAR Seçmeli 2 0 0 3
BIL6127 ÖĞRETİM TASARIMI VE MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL6106 EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL6108 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE DERSE KATILIM Seçmeli 2 0 0 4
BIL6110 ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU Seçmeli 2 0 0 4
BIL6112 ÖĞRENME ORTAMLARINDA AKILLI OYUNCAKLAR Seçmeli 2 0 0 4
BIL6114 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL6116 ÖĞRETİM TASARIMINDA ARAŞTIRMA Seçmeli 2 0 0 4
BIL6118 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
BIL6120 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr