Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2011-2012 öğretim yılında lisansüstü eğitime başlamıştır. Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalının temel amacı, bilişim teknolojileri alanında uzmanlık becerileri kazandırmaktır. Ayrıca alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek temel araştırma tekniklerini bilen ve proje süreci yönetmek ve değerlendirmek üzere etkin şekilde kullanabilen bilim insanları yetiştirmektir.
2
Verilen Derece
Bu anabilim dalı, 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lisans diplomasına sahip olmak, 2. Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almak, 3. Yeterli yabancı dil becerisine sahip olmak (ÜDS veya KPDS) 4. Mülakat sınavında katılmak
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
BÖTE alanında yüksek lisans diploması alabilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: 1. Programın ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (120 AKTS karşılığı) dersin başarı ile tamamlanması 2. Mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 70 olması 3. Hazırlanan tezin seçilmiş bir jüri önünde başarıyla sunulması
7
Program Profili
Özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen, daha kaliteli bir eğitim için farklı öğrenme ortamları tasarlayabilen, öğretim araç ve gereçlerini nitelik ve nicelik açısından öğretim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilen ve kullanabilen, disiplinler arası çalışabilen, bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder.
2. Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3. Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır.
4. Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır.
5. Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar.
6. Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir.
7. Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder.
8. Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur.
9. Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, özel ve resmi kurumlarda eğitim teknoloğu ve bilişim teknolojileri uzmanı olarak görev alabilir veya üniversitelerde akademik kariyeri hedefleyebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar Enstitülerdeki ilgili doktora programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC (70) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarı ile tamamlamış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve hazırlanan tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla sunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Aysan ŞENTÜRK
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942231
aysan@uludag.edu.tr
Bologna Program Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Salih BİRİŞÇİ
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Tel: +90 224 2942229
salihbirisci@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümdeki olanaklar:
2 bilgisayar laboratuvarı
40 adet ince istemci (thin client)
24 adet PC
2 akıllı sınıf (akıllı tahta, projeksiyon, ses sistemi)
8 tablet bilgisayar
9 adet dizüstü bilgisayar
2 video kamera
1 fotoğraf makinası
1 sunucu
7 adet projektör
1 adet network yazıcı
2 adet tarayıcı
1 optik okuyucu
1 adet kesintisiz güç kaynağı
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr