Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türkçe Eğitimi Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Türkçe Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde ilköğretim okullarının ikinci kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bölüm, 1993 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır. "Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi" başlığı altında yapılan çalışmalar, 16.08.1997 tarih ve 4306 sayıyla yürürlüğe girmiş, 1997-1998 öğretim yılında da 8 yıllık temel eğitim uygulamasına başlanmıştır. YÖK tarafından hazırlanan paket program, bütün Eğitim Fakültelerinde olduğu gibi bizim fakültemizde de 1998-1999 öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkçe Eğitimi Ders Programlarında kademeli olarak bazı değişikliklere gidilmek suretiyle daha dinamik bir program oluşturulma çabası içine girilmiştir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Türkçe Eğitimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması; YGS ve LYS Sınavlarından yeterli sözel puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
BUÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı; alanında eğitim, öğretim ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, sorgulayabilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
VİZYONUMUZ
Bilimsel etik kurallar doğrultusunda araştıran, sorgulayan, yenilikçi, girişimci, öz güveni yüksek, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı; Türkçe sevgisi ve duyarlılığı taşıyan, kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgilenen, nitelikli, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış öğretmen adayları yetiştiren; eğitim öğretim sorunlarına duyarlı ve problem çözebilen, eğitim kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel çalışmalarıyla alana katkı sağlayan öğretim elemanlarına sahip bir ana bilim dalı olmaktır.
MİSYONUMUZ
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda, yurt içi ve dışında Türkçe öğretim merkezlerinde çalışacak, bilgi ve becerilerle donanmış;
Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri içselleştiren ve aktaran;
Her ortamda yapıcı, akılcı, yaratıcı, eleştirel düşünen; sorumluluklarını yerine getiren, girişimci, problem çözümlerine katkıda bulunan, paydaşlarıyla iş birliği yapan;
Edebiyat zevki ve dil bilinci gelişmiş, duygu ve düşünce dünyalarını zengin bir söz varlığı ile ifade eden nitelikli Türkçe öğretmenleri yetiştirmek.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
2. Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
3. Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
4. Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
5. Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
6. Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
7. Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
8. Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
9. Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
10. Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 1
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,2,3
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,2,3
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,2,3
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 1,2,3
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1,2
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1,2,3
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 3
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 2
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,2
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 1
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1,2
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 2
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,2
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 2
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 3
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,2,3
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 3
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 1
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 1,2
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1,2,3
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 4
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 3,4
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,2,3,4
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1,4
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1,2
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 4
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 4
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,2,4
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 4
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 3
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 2,4
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 2
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 2,4
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 1
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 3
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 2,3,4
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 4
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,3,4
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 4
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,3
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 4
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 2
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, öncelikli olarak KPSS sonrasında o yılki puan barajını geçtikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ilköğretim okulları II. kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız, özel ilköğretim kurumları ile özel dershanelerde de çalışabilir, yayınevlerinde dil danışmanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine; uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gökhan ARI
Bologna Program Koordinatörü: Doç. Dr. Gökhan ARI
İş Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Görükle-Bursa
İş Tel.: 0224 2942280-2942228
mail: gokhanari@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa Uluocak
İş Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Görükle-Bursa
İş Tel.: 0224 2755038
mail: muluocak@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 6 Profesör, 5 doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 akademisyen ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Diğer taraftan bölümün öğretim elemanları fakültenin farklı bölümlerindeki alanlarıyla ilgili derslerin yürütülmesine de katkıda bulunmaktadırlar. Öğretim elemanları, derslerin yanı sıra başta lisansüstü çalışmaları olmak üzere, araştırma ve proje gibi faaliyetler içinde de bulunmaktadırlar.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 8
TUR6101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
TUR6103 YENİ OKURYAZARLIK TÜRLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 7
TUR6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6104 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
TUR6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
TUR6172 SEMİNER Zorunlu 3 0 0 6
TUR6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TUR6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TUR6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TUR6193 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TUR6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TUR6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TUR6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6103 OKUMA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6105 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 3
TUR6105 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 6
TUR6107 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZILI ANLATIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR6107 SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6109 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL KAYNAKLARI I Seçmeli 2 0 0 3
TUR6109 TÜRKÇENİN TEMEL KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6111 ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
TUR6111 ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6113 KURMACA METİN ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR6113 ÜST DÜZEY DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
TUR6115 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZCÜK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR6115 İLK GENÇLİK EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6117 SÖYLEM BİLGİSİ VE TÜR KURAMI Seçmeli 2 0 0 3
TUR6117 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6119 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ I Seçmeli 2 0 0 3
TUR6119 YENİ OKURYAZARLIK TÜRLERİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6121 TÜRKÇE DERSİ PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDA DEĞERLER Seçmeli 2 0 0 3
TUR6121 OKUMA VE YAZMA ARAŞTIRMALARININ NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6123 KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRME YOLLARI Seçmeli 2 0 0 3
TUR6123 TÜRKÇE DERS KİTABI ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6125 AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TUR6125 AKADEMİK YAZMA Seçmeli 3 0 0 6
TUR6127 KELİME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6129 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6102 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: DESEN VE ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6102 TURKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6106 OSMANLI TÜRKÇESİNİN KAYNAK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6108 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6110 ÇOCUK EDEBİYATININ SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6112 TÜRK DÜNYASI METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6114 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6116 YAZMA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6118 YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6120 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6122 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖGRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6124 ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6128 DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6106 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ŞİİR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR6108 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL KAYNAKLARI II Seçmeli 2 0 0 4
TUR6110 ÇOCUK EDEBİYATININ SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TUR6112 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ STRATEJİ VE TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 4
TUR6114 TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR6116 ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR6118 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ II Seçmeli 2 0 0 4
TUR6120 DİNLEME VE OKUMA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 4
TUR6122 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 4
TUR6124 İLETİŞİM MODELLERİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
TUR6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
TUR6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr