Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Kimya Bütünleşik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kimya bölümü 1983 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesine bünyesinde kurulmuştur. Otuza yakın akademik kadrosu: 13 Profesör, 7 Doçent, 2 Dr. Öğrt. Üyesi, 3 Dr. Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Doktora eğitiminin süresi en az 4 en çok 6 yıldır. Mezunlarımız Kimya Doktora diploması alarak Kimya Doktoru olarak çalışmaktadırlar.
U.Ü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan kişileri, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dalının birinde bilimsel araştırma yaparak, bilgiye erişme ve bilgiyi değerlendirme yeteneğine sahip kimya bilim doktoru olarak yetiştirmektir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, doktora öğretimde Kimya Bilimi alanında 300 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya Bilim alanında kimya doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların belirtilen alanlar için 1-Yüksek Lisans diplomasına, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) ve 3- Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) gerekli puana sahip olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya alanında doktora derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alması, bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca ilgili alanda uzman öğretim üyeleri tarafından yapılan doktora yeterlilik sınavından (sözlü ve yazılı) en az 75 not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS karşılığı) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere kimya alanında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Kimya doktora programı en az 4, en çok 6 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. İlk iki yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (120 AKTS) alması gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (120 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Doktora derecesi verilir. Kimya Doktora programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar.
Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Doktoru yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
2. Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
3. Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
5. Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
6. En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
7. Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8. Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
9. Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
10. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında uzman araştırmacı veya teknik yönetici, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk en az %70´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama ödevi, vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu ortalamasının en az 75 puan olma zorunluluğu vardır. İlgili alanda uzman öğretim üyeleri tarafından yapılan doktora yeterlilik sınavından (sözlü ve yazılı) en az 75 not ortalaması sağlamalıdır. Ayrıca verilen tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayıp ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not almalıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması ve tez kapsamında en az bir adet SCI veya SCI-expanded dergilerde makale yayımlaması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Kimya Program Başkanı: Prof. Dr. Asim OLGUN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü 16059 Görükle/BURSA
Tel: 0 224 29 42863
e-posta: asimolgun@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Asim OLGUN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü 16059 Görükle/BURSA
Tel: 0 224 29 42863
e-posta: asimolgun@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz; 13 adet profesör, 7 adet doçent, 2 adet Dr. Öretim Üyesi, 3 adet Dr. Araştırma Görevlisi, 1 adet araştırma görevlisi ve 1 adet kimyager ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 3 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri klima ve projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kütle spektrometreleri (TD/GC-MS; HPLC/ICP-MS; GC-MS; TG-DTA-MS), farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (AAAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (1H, 13C, 31P-NMR, COSY, HETCOR), UV-VIS, PL ve IR spektrofotometreleri, elementel analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, yüzey plazma rezonans (SPR) spektrometresi mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5001 ANALİTİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER(ANALİTİK KİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM5025 İLERİ BİYOKİMYA (BİYOKİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
KIM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5002 ATOM VE MOLEKÜLER SİSTEMLERİN FİZİKOKİMYASI (FİZİKOKİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM5004 İLERİ ORGANİK KİMYA (ORGANİK KİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
KIM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
KIM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
KIM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
KIM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 1
MAK6174 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
KIM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
KIM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
KIM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
KIM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6189 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IX Zorunlu 4 0 0 5
KIM6199 TEZ DANIŞMANLIĞI IX Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6190 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ X Zorunlu 4 0 0 5
KIM6200 TEZ DANIŞMANLIĞI X Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5005 İLERİ ANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5007 ANALİTİK KİMYADA ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5009 KEMOMETRİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5011 ANALİTİK KİMYADA POTANSİYOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5013 ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5015 TERMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5017 ENDÜSTRİYEL ANORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5019 ASİTLER, BAZLAR VE ÇÖZÜCÜLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5021 AKILLI POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5023 GÖZENEKLİ MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5027 ATIK SULARIN FİZİKOKİMYASAL ARITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5029 ORGANİK KİMYADA AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5031 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5033 ANALİTİK KİMYADA ADSORBSİYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5035 ZAYIF ENERJİLİ BAĞLARIN ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5037 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMERLER VE NANOBİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5039 YEŞİL ORGANİK SENTEZ REAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5041 DNA,RNA VE PROTEİN SENTEZ METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5043 ORGANİK ELEKTRONİK MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5045 ORGANİK KİMYADA REAKTİF ARA ÜRÜNLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5047 ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5049 İLERİ FİZİKOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5051 OKSİM VE SCHİFF BAZI BİLEŞİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5053 ICP-MS TEORİ VE ANALİTİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5055 İLERİ HETEROHALKALI BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5057 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5059 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ VE MODELLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5061 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5063 OKSİDATİF STRESİN DOKUYA ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5006 ANALİTİK KİMYADA KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5008 KÜTLE SPEKTROMETRİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5010 ATOMİK SPEKTROSKOPİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5012 NÜKLEER ANALİTİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5014 KOORDİNASYON KİMYASINDA SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM5016 ÇEVRİMSEL VOLTAMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5018 ANORGANİK KİMYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5020 ÇÖZELTİLERDE KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5022 ELEMENTLER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5024 ANORGANİK KİMYADA YÜKSELTGENME VE İNDİRGENME TEPKİMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5026 BİYOMOLEKÜLLERİN İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5028 ORGANİK KİMYADA ELEKTRONİK TEORİLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5030 İYON DEĞİŞTİRİCİLER VE FİZİKOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5032 SENTETİK ÖZEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5034 HETEROJEN KATALİZ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5036 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5038 ÖZEL İSİMLERİ İLE BİLİNEN ORGANİK REAKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM5040 ELEKTROANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5042 BİYOLOJİK ZARLARDA TAŞINMA VE VE BİYOSİNYAL İLETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5044 BİYOSENTEZ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5046 METABOLİZMANIN HORMONAL DÜZENLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5048 NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI TAYİNİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5050 ORGANİK SENTEZLERDE KORUYUCU GRUPLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM5052 KAPİLER ELEKTROFOREZ TEORİ VE ANALİTİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5054 ELEMENTEL BİYOYARARLILIK VE BİYOERİŞİLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 6
KIM5056 POLİMER-ANORGANİK NANOKOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5058 DNA HASARI, ONARIMI, HASAR ÜRÜNLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5060 SEKONDER METABOLİTLER Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6003 MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİDE GRUP TEORİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6005 ORGANİK KİMYADA MOLEKÜL DİZAYNI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6007 SIVI KROMATOGRAFİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6009 AKTİF KARBON ADSORPSİYONU VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6011 VOLTAMETRİDE ANALİTİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6013 KOMPLEKS MATRİKSLERİN ANALİTİK KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6015 ATOMİK SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6017 MOLEKÜLER ÇEVRİLMELERİN MEKANİZMALARI I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6019 ORGANİK SENTEZLERİN İLKELERİ I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6021 KATALİZ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6023 KRİSTAL KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6025 DOĞAL ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM6027 MOLEKÜLER SİMETRİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6029 BOR KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6031 İLERİ ORGANOMETALİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6035 İYON DEĞİŞTİRİCİLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6037 PROTEİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
KIM6039 ARAYÜZEY BİLİMİ I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6041 İLERİ POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6043 ORGANİK KİMYADA YÜKSELTGENME MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6045 ANALİTİK KİMYADA KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
KIM6047 İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6049 OPTİK VE KİMYASAL SENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6051 HETEROHALKALI BİLEŞİK SENTEZLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6002 KİMYADA FAKTÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6004 ANALİTİK KİMYADA MİKRO METOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM6006 KROMATOGRAFİDE İKİLİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6008 KEMOMETRİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6010 BİYOANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6012 ORGANİK KİMYADA ASİMETRİK SENTEZLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6014 ORGANİK YAPI AYDINLATMADA NÜKLEER MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6016 ARAYÜZEY BİLİMİ II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6018 KATI HAL KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6020 ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6022 İLERİ MALZEME KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6024 İLERİ BİYOANORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6026 ANORGANİK KİMYADA REAKSİYONMEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6028 MOLEKÜLER TANIMA VE BİYOMOLEKÜL KOMPLEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6030 GIDA NUMUNELERİNDE TÜRLEME VE FRAKSİYONLAMA METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6032 ANORGANİK POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6034 X-IŞINI KRİSTALLOGRAFİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6036 POLİMER KİNETİK TEORİLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6038 İLERİ POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6040 MAKROMOLEKÜLER KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6042 ORGANİK KİMYADA YAPI AYDINLATMA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6044 MOLEKÜLER ÇEVRİLMELERİN MEKANİZMALARI II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6046 ORGANİK SENTEZLERİN İLKELERİ II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6048 KOROZYON VE ELEKTROKİMYASAL TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6050 OLED TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6052 YÜZEY İNCELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6054 BİYOAKTİF DOĞAL ÜRÜNLERİN TOTAL SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr