Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Coğrafya
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Coğrafya Bölümü 2011 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümün kadro yapılanma sürecinin başlaması (2016) ve asgari koşulların sağlanması ile birlikte YÖK’e lisans öğrencisi alımı amacıyla sunulan dosyanın kabul edilmesi sonucunda, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci alımı onayı verilmiştir. Coğrafya Bölümü; Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Fiziki Coğrafya, Bölgesel Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Anabilim Dallarından oluşmaktadır.
Coğrafya Bölümü 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli Yüksek Lisans Programını açmış ve ilk Lisansüstü öğrenci alımını gerçekleştirmiştir.
2
Verilen Derece
Coğrafya Bölümü, yükseköğretimde Coğrafya Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Coğrafya Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlardan (YKS ve TYT) yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Coğrafya alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencinin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Temel program bilgisine sahip; doğal ve beşeri çevreyle ilgili verilerin üretilmesini, bu verilerin coğrafi bilgi teknolojileri ile işlenmesini, değerlendirilmesini ve yönetilmesini bilen mezunların yetiştirmektir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Doğal ve Kültürel ortamların oluşum ve dönüşümünü sağlayan etmenlerin işleyişini ve birbiriyle olan ilişkilerini kavrama ve ifade edebilme becerisi
2. Temel coğrafi becerileri davranış ve beceriye dönüştürerek kullanabilme
3. Mekânlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların oluşum nedenleri ve mekânlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin meydana getirdiği yeryüzü paternini çözümleyebilme yeteneği
4. Klasik ve Modern harita teknikleri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi ve diğer kartoğrafya alanlarında teori ve uygulama açısından yeterli bilgi ve becerisi kazanma
5. Beşeri ve fiziki unsurların, Dünya ölçeğinde ve yerel ölçekte, alansal dağılışını yapma becerisi kazanma
6. Coğrafi unsurların mekânsal analizini yapabilme ve bu coğrafi unsurların mekânsal dağılımını üzerinde etkili olan konuları anlayarak yorumlayabilme
7. Küresel çapta karşılıklı bağımlılığı anlama ve bilgi toplumunun oluşumunda aktif rol alma
8. Evrene ait temel unsurları günlük hayat ile ilişkilendirme becerisi kazanma
9. Disiplinler arası ve takım halinde çalışabilme
10. Toplumun mekânsal örgütlenmesini anlama
11. Çevre ve İnsan etkileşimini farklı yönleriyle anlayıp yorumlayabilme
12. Mekânın fiziksel ve kültürel özellikleri ile yer lokasyonunu öğrenme
13. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Coğrafi unsurların mekânsal analizini yapabilme ve bu coğrafi unsurların mekânsal dağılımını üzerinde etkili olan konuları anlayarak yorumlayabilme
 • Temel coğrafi becerileri davranış ve beceriye dönüştürerek kullanabilme
 • Beşeri ve fiziki unsurların, Dünya ölçeğinde ve yerel ölçekte, alansal dağılışını yapma becerisi kazanma
 • Doğal ve Kültürel ortamların oluşum ve dönüşümünü sağlayan etmenlerin işleyişini ve birbiriyle olan ilişkilerini kavrama ve ifade edebilme becerisi
 • Çevre ve İnsan etkileşimini farklı yönleriyle anlayıp yorumlayabilme
 • Mekânlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların oluşum nedenleri ve mekânlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin meydana getirdiği yeryüzü paternini çözümleyebilme yeteneği
 • Klasik ve Modern harita teknikleri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi ve diğer kartoğrafya alanlarında teori ve uygulama açısından yeterli bilgi ve becerisi kazanma
 • Mekânın fiziksel ve kültürel özellikleri ile yer lokasyonunu öğrenme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çevre ve İnsan etkileşimini farklı yönleriyle anlayıp yorumlayabilme
 • Mekânın fiziksel ve kültürel özellikleri ile yer lokasyonunu öğrenme
 • Toplumun mekânsal örgütlenmesini anlama
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
 • Beşeri ve fiziki unsurların, Dünya ölçeğinde ve yerel ölçekte, alansal dağılışını yapma becerisi kazanma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Disiplinler arası ve takım halinde çalışabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Evrene ait temel unsurları günlük hayat ile ilişkilendirme becerisi kazanma
 • Küresel çapta karşılıklı bağımlılığı anlama ve bilgi toplumunun oluşumunda aktif rol alma
 • Mekânlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların oluşum nedenleri ve mekânlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin meydana getirdiği yeryüzü paternini çözümleyebilme yeteneği
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Öğretmenlik Formasyonu: 2009-2010 Öğretim Yılından başlamak üzere YÖK tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine “Pedagojik Formasyon Dersleri Sertifikası” verme hakkı tanınmıştır. Planlanan dersleri başararak bu sertifikayı alan öğrencilerimiz, devlet okullarında ve özel eğitim kurumlarında “Branş Öğretmeni” olma imkânına sahiptir. Coğrafya Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşulları yerine getirdiklerinde devlet okullarında, özel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca il ve ilçelerde başta CBS birimleri olmak üzere; Altyapı, Atık Yönetimi, Park ve Bahçeler, Deniz Hizmetleri, Tarihi Çevre Koruma, Projeler, Kentsel Tasarım, Ulaşım Planlama, Trafik Toplu Ulaşım, Turizm, Şehir Planlama, İmar, Harita, Deprem ve Zemin İnceleme, Kentsel Dönüşüm, Stratejik Planlama, Mesken, Afet Koordinasyon, Su ve Kanalizasyon gibi müdürlükler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama, Özel Çevre Koruma, Tapu Kadastro, İller Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal Üretim ve Geliştirme, Tarımsal Araştırmalar, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Doğa Koruma ve Milli Parklar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: M.T.A., Maden İşleri, Petrol İşleri, Enerji İşleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kültür Varlıkları ve Müzeler, Araştırma ve Eğitim; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Türkiye İstatistik Kurumu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Haberleşme, TÜRKSAT, Denizcilik, Karayolları, Kıyı Emniyeti, Sivil Havacılık; İçişleri Bakanlığı; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Milli Savunma Bakanlığı’nda iş bulma imkânına sahiptirler. Bunların yanı sıra gerekli görülen şartları tamamladıkları zaman Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırabilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Adres:
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Serhat Zaman
Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Erol Uzun
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü, F Blok, Görükle Kampüsü
16059, Nilüfer/Bursa
Telefon:0 224 295 50 76
Fax: 0 224 294 18 99
E-posta: serhatzaman@uludag.edu.tr (Bölüm Başkanlığı)
Telefon: 0 224 295 50 76
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Coğrafya Bölümü 3 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Arş. Gör. kadrosu ile hizmet vermektedir. Bölüme ait iki derslik bulunmakta olup bunlar 50 ve 30 kişi kapasitelidirler. Bölüm CBS Lab. kurulumu proje aşamasındadır. Coğrafya Bölümü öğrencileri, Erasmus öğrenci değişim programı sayesinde belirli süreler içerisinde anlaşmalı olduğu Litvanya’daki Klaipeda Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdürebilmektedirler. Çift Anadal ve Yandal programları sayesinde öğrenciler ikinci bir branşta uzmanlaşma ve ikinci bir lisans diploması alarak mezun olma şansına sahiptirler. Bölümümüzde isteğe bağlı staj olanağı bulunur. Coğrafya Bölümü olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde YL ve DR lisansüstü programlarımız açık durumdadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG1001 COĞRAFYA’YA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
COG1003 KLİMATOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
COG1005 GENEL KARTOGRAFYA Zorunlu 3 0 0 5
COG1007 GENEL JEOMORFOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
COG1009 GENEL BEŞERİ COĞRAFYA Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG1002 BİLİM TARİHİ VE COĞRAFİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 4
COG1004 KLİMATOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
COG1006 GENEL HİDROGRAFYA Zorunlu 3 0 0 5
COG1008 GENEL JEOMORFOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
COG1010 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG2001 FLUVİYAL JEOMORFOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
COG2003 AVRUPA COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
COG2005 ŞEHİR COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
COG2007 TOPRAK COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
COG2009 NÜFUS COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG2002 VEJETASYON COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
COG2004 ASYA COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
COG2006 KIRSAL YERLEŞMELER COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
COG2008 COĞRAFYA’DA ARAZİ ÇALIŞMALARI I Zorunlu 1 2 0 4
COG2010 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG3001 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
COG3003 DOĞAL KAYNAKLAR Zorunlu 2 0 0 4
COG3005 TÜRKİYE KIYI BÖLGELER COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 6
COG3007 ULAŞIM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG3002 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
COG3004 TARIM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
COG3006 TÜRKİYE İÇ BÖLGELER COĞRAFYASI Zorunlu 4 0 0 6
COG3008 ENERJİ KAYNAKLARI Zorunlu 2 0 0 4
COG3010 COĞRAFYA’DA ARAZİ ÇALIŞMALARI II Zorunlu 1 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG4001 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 0 6
COG4003 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
COG4005 BİTİRME ÇALIŞMASI I Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG4002 TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 0 3
COG4004 SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
COG4006 BİTİRME ÇALIŞMASI II Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG2011 TÜRKİYE İKLİMİ Seçmeli 3 0 0 5
COG2011 TÜRKİYE İKLİMİ Seçmeli 2 0 0 5
COG2013 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
COG2013 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG2015 KAYAÇ BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 5
COG2015 KAYAÇ BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 5
COG2017 TARİHİ COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
COG2017 TARİHİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG2019 MATEMATİK COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
COG2019 MATEMATİK COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG2021 KUVATERNER JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
COG2021 KUVATERNER JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
COG2023 MESLEKİ FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 5
COG2023 MESLEKİ FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 5
COG2025 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) I Seçmeli 1 3 0 5
COG2025 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) I Seçmeli 1 2 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG2012 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) II Seçmeli 1 3 0 5
COG2012 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) II Seçmeli 1 2 0 5
COG2014 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
COG2014 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG2016 KIYI VE BUZUL JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
COG2016 KIYI VE BUZUL JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
COG2018 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 5
COG2018 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
COG2020 HAVA KÜTLELERİ VE CEPHELER Seçmeli 3 0 0 5
COG2020 HAVA KÜTLELERİ VE CEPHELER Seçmeli 2 0 0 5
COG2022 BİYOCOĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
COG2022 BİYOCOĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG2024 ARAZİ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 5
COG2024 ARAZİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 5
COG2026 KÜRESELLEŞME VE COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
COG2026 KÜRESELLEŞME VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG2028 COĞRAFYA’DA İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG3009 CBS VE UZAKTAN ALGILAMA I Seçmeli 1 2 0 4
COG3011 AMERİKA COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG3013 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 4
COG3015 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG3017 HARİTA OKUMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
COG3019 KARST JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
COG3021 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG3023 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG3012 CBS VE UZAKTAN ALGILAMA II Seçmeli 1 2 0 4
COG3014 AFRİKA VE OKYANUSYA COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG3016 UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
COG3018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
COG3020 VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
COG3022 İNANÇ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG3024 GÖÇLER VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG3026 İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KÜRESEL ISINMA Seçmeli 2 0 0 4
COG3026 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
BEB4019 KAYAK ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 4
BEB4033 YÜZME I Seçmeli 2 0 0 4
BEB4035 SPOR TIRMANIŞ I Seçmeli 2 0 0 4
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FZK0507 WEB TASARIMI I Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 5
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0503 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0515 BİLGİSAYAR İLE MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 4
MAT0515 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 1 0 2 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0536 YAKIN MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0502 MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE APRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0504 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0507 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
TRH0508 I. VE II DÜNYA SAVAŞLARININ TÜRKİYE BOYUTU Seçmeli 3 0 0 4
TRH0509 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
COG4007 AKADEMİK COĞRAFYA OKUMA VE YAZMA Seçmeli 2 0 0 5
COG4009 TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
COG4011 İDARİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG4013 AFET ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 5
COG4015 COĞRAFYA’DA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 5
COG4017 DÜNYA ŞEHİRLERİ Seçmeli 2 0 0 5
COG4019 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ III Seçmeli 1 2 0 5
COG4021 TÜRKİYE’NİN KALKINMA POLİTİKALARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG4010 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 5
COG4010 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
COG4012 PALEOCOĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG4012 PALECOĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG4014 COĞRAFYA VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 5
COG4014 COĞRAFYA VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 4
COG4016 SAĞLIK COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
COG4016 SAĞLIK COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG4018 JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİ Seçmeli 2 0 0 5
COG4018 JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİ Seçmeli 2 0 0 4
COG4020 COĞRAFYA’NIN ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
COG4020 COĞRAFYA’NIN ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
COG4022 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ IV Seçmeli 1 2 0 5
COG4022 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ IV Seçmeli 1 2 0 4
COG4024 COĞRAFİ KEŞİFLER Seçmeli 2 0 0 5
COG4024 COĞRAFİ KEŞİFLER Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr