Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Türk Müziği Teorısı ve Etnomüzikoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş, hazırlık birimleri ve lisans programlarının ardından 2003 yılından itibaren Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans programları açılarak uygulamaya konmuştur.
2014 yılında Türk Müziği Anasanat Dalı lisans programı faaliyete geçmiş, 2015 yılında Müzik Anasanat Dalı içinde Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji yüksek lisans programı, 2021’de de Türk Müziği doktora programı eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Müzik Anasanat Dalı Doktora programı 180-240 arası AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı (Türk Müziği) Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa Türk müziği, çalgı, müzik teorisi, kompozisyon, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik eğitimi lisans veya yüksek lisans programı mezunları başvurabilir. Adayların giriş sınavında yapılan bilimsel değerlendirme puanının en az 60 olması gerekir. Adayların ALES (sözel) puanının en az 55 olması, ayrıca yeterli yabancı dil puanına (YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Anasanat Dalı’nda (Türk Müziği) Doktora derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda yer alan 27 kredilik (53 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü ve bir semineri 100 üzerinden en az 75 alarak tamamlaması gerekmektedir. Yeterlik sınavını geçen ve programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı tezi başarıyla sunan ve savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği Programı Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği doktora programının amacı; alanına ilişkin kazandığı bilgi ve becerileri ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ortamlarda kullanabilen, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinde yetkin, ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
3. Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek ve derinleştirmek
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
5. Türk müziği ve etnomüzikoloji ile ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirmek
6. Alanında yaptığı çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade etmek
7. Müzik alanı ile ilgili yaptığı araştırma veya çalışmaların her aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilmek
8. Ulusal kültür kapsamında müzik alanına ilişkin değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer almak
9. Alanıyla ilgili konularda tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde aktarmak
10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek sistemli biçimde aktarmak
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek yorumlamak ve ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırmak.
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun oldukları bilim dalına (Türk Müziği) ilişkin bilgi, beceri ve birikimine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya alanına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve birikime sahip olmaları koşuluyla post doktora veya üst akademik programlarda öğrenimlerini sürdürebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine, devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten en az 75 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü ve bir semineri vermek, yeterlik sınavını geçmek ve tezini hazırlayıp başarıyla sunmak gerekmektedir (240 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Nilüfer - BURSA
Tel: (224) 294 27 00 –(0530) 827 82 07
e-mail: konsogis@uludag.edu.tr – gcalgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği doktora programında mümkün oldukça verdiği derslerin uzmanı akademisyenlerle eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, bu akademisyenlerin deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve gerektiğinde seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5101 TÜRK MÜZİĞİ TEORİLERİ VE SES SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
TME5103 ETNOMÜZİKOLOJİ TEORİLERİ VE YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
TME5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TME5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5102 TÜRK MÜZİĞİNDE ESER VE İCRA ANALİZLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TME5104 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TME5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TME5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TME5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TME5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5105 TÜRK MÜZİĞİNDE TÜRLER VE BİÇİMLER Seçmeli 2 0 0 4
TME5107 İCRA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME5109 ETNOMÜZİKOLOJİDE ALAN ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 4
TME5111 GELENEKSEL MÜZİKLERDE TRANSKRİPSİYON VE ANALİZ Seçmeli 2 0 0 4
TME5113 MÜZİK VE KİMLİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5119 TÜRK DÜNYASI MÜZİKLERİNE GENEL BAKIŞ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5106 TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI VE SES KULLANIM ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME5108 TÜRKİYE’DE SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR İÇERİSİNDE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5110 POPÜLER KÜLTÜR VE TÜRK POPÜLER MÜZİK YAPILARI Seçmeli 2 0 0 4
TME5112 OSMANLI COĞRAFYASINDA MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5114 MÜZİK VE RİTÜELLER Seçmeli 2 0 0 4
TME5118 ALAN ÇALIŞMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr