Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Türk Müziği Teorısı ve Etnomüzikoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Devlet Konservatuvarı 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7d/2 maddesi uyarınca 1998 yılında kurulmuştur. 2003 yılında da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans programları (Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon sanat dallarında) açılarak uygulamaya konmuş, 2015 yılında ise aynı anasanat dalı içinde Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji yüksek lisans programı açılmıştır.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Bilim Dalı yüksek lisans programı 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı’nda (Türk müziği teorisi ve etnomüzikoloji) Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için; 1-Müzik alanında (en az 70 başarı notuyla mezun olduğu) lisans diplomasına, 2-Yeterli düzeyde yabancı dil becerisine (UÜDS veya YDS´ndan en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Ancak 30-49 arasında dil puanına sahip olan adaylar (kontenjan varsa ve giriş yetenek sınavında istenen puanı almışsa), iki yıl içinde gerekli (50) puanı almaları şartıyla programa kabul edilirler. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir. 3-Giriş sınavındaki sanatsal birikim ve performansından en az 70/100 puan almak koşuluyla %50´si, lisans başarı notunun %25’i, mülakatın %25’i alınarak oluşan ağırlıklı ortalamanın en az 65/100 puan olması gerekir. 4- ALES şartı bulunmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı’nda (Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji) Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 24 kredilik (45 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, seminerlerini 100 üzerinden en az 70 alarak vermek gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı tezi başarıyla sunan ve savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı’nda yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı (Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji bilim dalı) yüksek lisans programının amacı; alanına ilişkin kazandığı bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde kullanabilen, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinde yetkin, ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
3. Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek ve derinleştirmek
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
5. Türk müziği ve etnomüzikoloji ile ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirmek
6. Alanında yaptığı çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade etmek
7. Müzik alanı ile ilgili yaptığı araştırma veya çalışmaların her aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilmek
8. Ulusal kültür kapsamında müzik alanına ilişkin değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer almak
9. Alanıyla ilgili konularda tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde aktarmak
10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek sistemli biçimde aktarmak
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek yorumlamak ve ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırmak.
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu bilim dalına (Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji) ilişkin bilgi, beceri ve birikimine göre alanına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve birikime sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenimlerini sürdürebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, ders ve tez dönemlerinde birer semineri vermek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (90-120 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Nilüfer - BURSA
Tel: (224) 294 27 00 –(0530) 827 82 07 e-mail: konsogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli akademisyenlerle eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, bu akademisyenlerin deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve gerektiğinde seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5101 TÜRK MÜZİĞİ TEORİLERİ VE SES SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
TME5103 ETNOMÜZİKOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
TME5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TME5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5102 TÜRK MÜZİĞİNDE ESER VE İCRA ANALİZLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TME5104 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA MÜZİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TME5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TME5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TME5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TME5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5105 TÜRK MÜZİĞİNDE TÜRLER VE BİÇİMLER Seçmeli 2 0 0 4
TME5107 İCRA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME5109 ETNOMÜZİKOLOJİDE ALAN ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 4
TME5111 GELENEKSEL MÜZİKLERDE TRANSKRİPSİYON VE ANALİZ Seçmeli 2 0 0 4
TME5113 MÜZİK VE KİMLİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5115 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 4
TME5117 ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDA GELENEKSEL MÜZİKLER Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5106 TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI VE SES KULLANIM ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME5108 TÜRKİYE’DE SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR İÇERİSİNDE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5110 POPÜLER KÜLTÜR VE TÜRK POPÜLER MÜZİK YAPILARI Seçmeli 2 0 0 4
TME5112 OSMANLI COĞRAFYASINDA MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5114 MÜZİK VE RİTÜELLER Seçmeli 2 0 0 4
TME5116 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr