Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Türk Müziği Teorısı ve Etnomüzikoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş, 1999 ve 2001 yıllarında bünyesinde açılan (ilköğretim ve lise düzeyindeki) Müzik Bölümü hazırlık birimlerinin ardından, 2003 yılında lisans ve yüksek lisans programları açılarak uygulamaya konmuştur.
2014 yılında Türk Müziği Anasanat Dalı lisans programı faaliyete geçmiş, 2015 yılında da Müzik Anasanat Dalı içinde Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji yüksek lisans programı açılmıştır.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji bilim dalı yüksek lisans programı 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı (Türk müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji) Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa müzik alanına ilişkin (çalgı, kompozisyon, müzikoloji, müzik eğitimi vb.) veya antropoloji lisans programı mezunları başvurabilir. Adayların ALES (sözel) puanının en az 55 olması gerekir. Ayrıca yeterli yabancı dil puanına (BUÜDS veya YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 40 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Anasanat Dalı’nda (Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji) Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 27 kredilik (53 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, seminerlerini 100 üzerinden en az 70 alarak vermek gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı tezi başarıyla sunan ve savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı’nda yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Müzik Anasanat Dalı (Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji) yüksek lisans programının amacı; alanına ilişkin kazandığı bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde kullanabilen, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinde yetkin, ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
3. Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek ve derinleştirmek
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
5. Türk müziği ve etnomüzikoloji ile ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirmek
6. Alanında yaptığı çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade etmek
7. Müzik alanı ile ilgili yaptığı araştırma veya çalışmaların her aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilmek
8. Ulusal kültür kapsamında müzik alanına ilişkin değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer almak
9. Alanıyla ilgili konularda tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde aktarmak
10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek sistemli biçimde aktarmak
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek yorumlamak ve ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırmak.
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu bilim dalına (Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji) ilişkin bilgi, beceri ve birikimine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya alanına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve birikime sahip olmaları koşuluyla Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında öğrenimlerini sürdürebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten en az 70 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, ders döneminde bir seminer vermek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (120 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr -
gcalgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli akademisyenlerle eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, bu akademisyenlerin deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve gerektiğinde seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5101 TÜRK MÜZİĞİ TEORİLERİ VE SES SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
TME5103 ETNOMÜZİKOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
TME5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TME5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5102 TÜRK MÜZİĞİNDE ESER VE İCRA ANALİZLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TME5104 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA MÜZİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TME5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TME5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TME5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TME5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5105 TÜRK MÜZİĞİNDE TÜRLER VE BİÇİMLER Seçmeli 2 0 0 4
TME5107 İCRA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME5109 ETNOMÜZİKOLOJİDE ALAN ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 4
TME5111 GELENEKSEL MÜZİKLERDE TRANSKRİPSİYON VE ANALİZ Seçmeli 2 0 0 4
TME5113 MÜZİK VE KİMLİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5115 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 4
TME5117 ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDA GELENEKSEL MÜZİKLER Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME5106 TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI VE SES KULLANIM ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME5108 TÜRKİYE’DE SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR İÇERİSİNDE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5110 POPÜLER KÜLTÜR VE TÜRK POPÜLER MÜZİK YAPILARI Seçmeli 2 0 0 4
TME5112 OSMANLI COĞRAFYASINDA MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TME5114 MÜZİK VE RİTÜELLER Seçmeli 2 0 0 4
TME5116 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr