Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Piyano
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş, 1999 ve 2001 yıllarında bünyesinde açılan (ilköğretim ve lise düzeyindeki) Müzik Bölümü hazırlık birimlerinde başlayan eğitim, 2003 yılında lisans programlarıyla devam etmiştir. 2001 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Sanat dalı, 2003 yılında Piyano ve Kompozisyon sanat dalları yüksek lisans programları, 2005 yılında Yaylı Çalgılar, 2016 yılında Piyano Sanat Dalı (doktora düzeyinde) Sanatta Yeterlik programı açılarak uygulamaya konmuştur.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Müzik Anasanat Dalı (Piyano) Sanatta Yeterlik/Doktora programı 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı (Piyano) Sanatta Yeterlik/Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa Devlet Konservatuvarı ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili yüksek lisans programı mezunları (mezuniyet puanının en az 75 olması koşulu ile) başvurabilir. Adayların giriş sınavında gösterdiği performans ve sanatsal birikime ait puanın en az 70 olması gerekir. (ALES şartı bulunmamaktadır.) Ayrıca yeterli yabancı dil puanına (YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Anasanat Dalı (Piyano) Sanatta Yeterlik/Doktora derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 27 kredilik (53 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, 100 üzerinden en az 75 alarak tamamlaması gerekmektedir. Yeterlik sınavından sonra, programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı performans programını başarıyla sunan ve çalışma metnini savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı (Piyano) Sanatta Yeterlik/Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Müzik Anasanat Dalı (Piyano SD) sanatta yeterlik programının amacı; yüksek lisans eğitimine dayalı olarak kendi sanat dalında virtüöziteye yönelik ileri düzeyde bilgi, beceri ve yorumlama gücüne sahip ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, icracı nitelikleri yüksek sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, artistik ve politik çerçevede değerlendirebilecek bir birikime ulaşmak.
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda çeşitli kuram ve sentezler oluşturmak
3. Piyano ile ilgili sahip olduğu ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performanslar sunmak veya sergilemek
4. Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek
5. Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak
6. Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak
7. Piyanoda edindiği kazanımlarla performanslar ortaya koyarak toplumun sanat hayatına katkıda bulunmak
8. Müzik alanındaki gelişmelere yönelik olarak toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak
9. Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak
10. Piyano ile ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu sanat dalına (piyanoya) ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında solist olarak, senfoni, opera vb. kurumlarda orkestra üyesi veya korrepetitör olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve piyanoda yeterli performans becerilerine sahip olmaları koşuluyla post doktora veya üst akademik derece programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin çalgısına ilişkin performanslarını göstermek durumunda oldukları zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavları en az üç kişilik komisyonlarca yapılır. Bir dersten en az 75 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, ders ve tez dönemlerinde birer semineri vermek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (240 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer - BURSA
Tel: (224) 294 27 00 –(0530) 827 82 07 e-posta: konsogis@uludag.edu.tr -
gcalgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Piyano programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, şehrimize (özellikle TC Kültür Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda konser vermek için) gelen ulusal ve uluslararası düzeydeki piyanistlerle iletişim kurularak bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Sanatta Yeterlik öğrencilerinin bireysel olarak resitaller veya Konservatuvar Akademik Orkestrası ile konserler yapmaları ya da Konservatuvarın düzenlediği ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmaları, önemli fırsatlardır.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6101 ÇALGI TEKNİĞİ I Zorunlu 2 0 0 5
PIA6103 REPERTUVAR Zorunlu 3 0 0 8
PIA6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6102 ÇALGI TEKNİĞİ II Zorunlu 2 0 0 4
PIA6104 REPERTUVAR-RESİTAL Zorunlu 3 0 0 8
PIA6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
PIA6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6183 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
PIA6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 ÖN YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6184 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
PIA6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6185 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
PIA6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6186 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
PIA6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6187 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
PIA6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6188 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
PIA6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6105 ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 1 2 0 4
PIA6107 EŞLİKTE TEKNİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
PIA6109 ÇAĞDAŞ MÜZİKTE PİYANO EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
PIA6111 PİYANO ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
PIA6113 MÜZİKAL ANALİZ VE YORUMCULUK Seçmeli 2 0 0 4
PIA6115 MÜZİK ÖĞRETİMİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6106 ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 1 2 0 4
PIA6108 EŞLİKTE MÜZİKAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
PIA6110 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
PIA6112 PİYANO ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
PIA6114 MÜZİK ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
PIA6116 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr