Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, 24 Mart 1978 tarih ve 78-6 sayılı Senato kararı ile Toplum Sağlığı Kürsüsü’ne bağlı olarak açılmıştır. Doç. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir’in 7 Mart 1980 tarihinde Rektörlük’çe Doçent kadrosuna atanmasıyla Kürsü’nün ilk öğretim üyesi görevine başlamıştır. Dekanlığın 10 Kasım 1981 tarih ve 11777 sayılı yazısı ile bütün öğretim üyelerine bildirdiğine göre; bölümler kuruluncaya kadar geçici olarak Tıp Fakültesine ait mevcut birimler dört grupta toplanmış (Temel Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri Grubu, Klinik Öncesi Grubu, Cerrahi Grup ve Tıbbi Grup), “Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı” “Klinik Öncesi” grubunda yer almıştır. Böylece Anabilim Dalımız, Toplum Sağlığı Kürsüsü’nden ayrı bir Kürsü olmuştur. Ekim 1982’den itibaren Anabilim Dalının ismi “Deontoloji” biçiminde, 2010 tarihinden itibaren de YÖK tarafından “Tıp Tarihi ve Etik” olarak değiştirilmiştir.
Anabilim Dalımız 1982’de ilk Yüksek Lisans programını hazırlamış, 1984-1987 yılları arasında dört yüksek lisans öğrencisi eğitim almıştır. Bu dönemden sonra eğitime ara verilmiş, Anabilim Dalı’na katılan yeni öğretim üyeleriyle birlikte 2015-2016 döneminde program yenilenerek tekrar açılmıştır..
2
Verilen Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayanlara "Tıp Tarihi ve Etik" alanında “Doktor” (Phd) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için, genel koşulların yanı sıra; • En az 5 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olan sağlık mesleği mensubu olmak (Veterinerlik, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) YA DA Tıp Tarihi ve Etik alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak • Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora eğitimi alma isteğinin gerekçesini açıklayan bir kompozisyon sunmak gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencilerin programda alması gereken ortak ( 5 AKTS’lik Biyoistatistik) ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir.
7
Program Profili
.....
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tıp tarihinde çağlar boyunca görülen gelişmeleri nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte inceleyebilme
2. Tıp Tarihi temel bilgilerine sahip olarak kitaplık, sağlık müzesi vb kurulmasında ve sağlıkla ilgili gelişmelerin kronolojisinde kolektif çalışma yapabilme
3. Tıp tarihine kaynak oluşturan Osmanlı Türkçesi basma ve yazma eserlerden, TC Başbakanlık Arşivlerinde yer alan Osmanlı Türkçesi belgelerden yararlanabilme
4. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek alanıyla ilgili gelişmelere katkıda bulunabilme
5. EAlanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilim etiği değerlerine uygun hareket edebilme ve bu açıdan değerlendirme yapabilme
6. Hasta ile hekim arasındaki ilişkide ortaya çıkabilecek etik sorunlarını tanımlayabilme ve çözümleyebilme
7. Etik ilkelerinin ve etik kurullarının birey ve toplum için önemini tanımlayabilme
8. Tıp Etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri bilme ve belli bir olay özelinde uygulayabilme
9. Sağlığın iyileştirilmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunabilme
10. Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahip olabilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıp fakültelerindeki Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Şubesi İl Sağlık Müdürlüklerinde bağlı Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri Hasta Hakları Birimleri İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Sağlık Müzeleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
......
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavları; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
------------
14
Adres İletişim Bilgileri
Doktora Programı Başkanı – Bologna Koordinatörü:
Prof.Dr. M. Murat Civaner
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa
Tel: 0-224-2954272
e-mail: mcivaner@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğretim üyeleri sayısı: 3
Prof. Dr. M. Murat Civaner
Doç. Dr. Elif Atıcı
Dr. Öğr. Üyesi Sezer Erer Kafa
Eğitim olanakları: .
- Kütüphane (U.Ü. Merkez ve Tıp Fakültesi Kütüphaneleri, İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi)
- Tıp Fakültesi Hastanesi
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 6001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE 6001 GENEL TIP TARİHİ Zorunlu 2 2 0 6
TTE6003 TIP ETİĞİ Zorunlu 2 2 0 7
TTE6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB6001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTE 6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TTE6002 SAĞLIK HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
TTE6004 TIBBİ DEONTOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
TTE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE 6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
TTE6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TTE6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE 6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
TTE6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE 6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
TTE6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TTE6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TTE6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTE6005 ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 2 0 5
TTE6007 OSMANLICA I Seçmeli 3 0 0 5
TTE6009 HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TTE6011 HALK SAĞLIĞI PERSPEKTİFİNDEN TEK SAĞLIK KONSEPTİ Seçmeli 2 0 0 3
TTE6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
THE6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
TTE6006 CUMHURİYET DÖNEMİNDE TIP Seçmeli 3 0 0 5
TTE6008 OSMANLICA II Seçmeli 3 0 0 5
TTE6010 HEKİM-TIBBİ ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ Seçmeli 1 0 0 2
TTE6012 TÜRK TIP TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TTE6014 İNSAN HAYVAN ETKİLEŞİMİ VE HAYVAN DESTEKLİ TERAPİLER Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr