Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarım Ekonomisi II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Prg.
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1985 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Bölümünde 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Bölümde Yüksek Lisans eğitimi 1986 yılında başlamış, 1993 Güz döneminden itibaren YÖK kararı ile Doktora eğitimi de verilmeye başlanmıştır. Tarım Ekonomisi Bölümü; Tarım İşletmeciliği ve Tarım Politikası ve Yayım Bilim dallarından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Tarım Ekonomisi Programı yükseköğretimde 240 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarım Ekonomisi dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180-240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun 100 üzerinden en az 75 olması, zorunlu fakat kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri derslerinin alınması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Tarım Ekonomisi dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Tarımsal esaslı mal ve hizmetlerle ilgili olarak girdi tedarik etme, üretim, dağıtım ve tüketimi içeren, doğal kaynaklar kullanımının ekonomi bilimi ışığında gerçekleştirilmesi için, öğretim ve araştırma yoluyla, çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirme, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlama, sahip olduğu bilgileri uygulamaya aktarma Tarım Ekonomisi Bölümü’nün temel görevlerindendir.
Bu çerçevede, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, tarım, tarıma dayalı sanayiler (özellikle gıda sanayi), doğal kaynaklar ve çevre alanlarında ekonomik sorunları bilen, bu sorunlara bilimsel çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlar yürütmek Tarım Ekonomisi Bölümünün başlıca hedefidir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak
2. Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak
3. Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
4. Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
5. Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
6. Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
7. Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
8. Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
9. Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
10. Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Gıda sanayii (kamu, özel, kooperatifler, birlikler) Bankacılık ve sigorta sektörü Tarımla ilgili kamu kuruluşları (DPT, DİE, DSİ, İGEME vb.) Özel çiftlikler, seralar ve hayvancılık tesisleri Sulama ekipmanları ve tarım makineleri sanayii Tarımsal girdi pazarlayan firmalar (tarım ilaçları bayileri, süpermarketler vb.) Tarım ürünleri pazarlaması yapan firmalar (toptancı halleri, ticaret borsaları, ihracat firmaları) Danışmanlık firmaları Gayrimenkul ve değerleme uzmanlığı (bilirkişilik) Tarım ve gıda proje hazırlama ve değerleme
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70´ ine, uygulama derslerinin en az %80´ ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca uygulamalı derslerde 1 uygulama sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için -Yeterlilik Koşulları ve Kuralları- bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Görükle 16059
Nilüfer Bursa. Tel: 224 2941589
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarım Ekonomisi Bölümü Tarımsal İşletmecilik Anabilim dalında 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim dalında ise 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Araştırma Görevlisi olmak üzere 6 öğretim üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Tarım Ekonomisi Bölümünde bölüm öğrencilerine yönelik 1 kütüphane bulunmaktadır. Kütüphane öğrencilerin kullanımına açık masa üstü bilgisayarlar mevcuttur. Ayrıca kütüphanede projeksiyon cihazı öğrenciler ve öğretim elemanlarının kullanımına açıktır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRE5501 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 2 2 15
Toplam 15
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRE5401 EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5403 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5405 PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5407 TARIMSAL PAZARLAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5409 TARIM VE GIDA İŞLETMELERİNİN MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5411 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIM POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5413 TARIMDA SU KAYNAKLARI EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5415 TARIM İŞLETMELERİNDE PLANLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5417 TARIMDA RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5419 TARIM VE GIDA İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5423 TARIMSAL VE UYGULAMALI POLİTİKA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5425 TARIM VE GIDA İŞLETME VERİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5427 ARAZİ VE SULAMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5429 TARIMDA ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 8
TRE5433 KIRSAL KALKINMA PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5435 TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ VE TARIMDA KAYNAK KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5437 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5441 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5443 TARIMSAL SANAYİLERDE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 8
TRE5445 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 3 0 0 8
TRE5447 SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE GÖSTERGELERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5449 PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5453 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5455 TARIM İŞLETME FAALİYET SONUÇLARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5457 TARIMSAL KOOPERATİFLERDE İŞLETMECİLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5459 KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARI KATILIMCI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRE5402 KIRSAL SOSYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5404 TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5406 TARIMSAL TAŞINMAZ DEĞERLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5408 TARIM SİGORTALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5410 YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5412 TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5414 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5416 TARIM İŞLETMELERİ MUHASEBE VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5418 PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5420 TARIM POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5422 TARIM EKONOMİSİNDE UYGULAMALI KANTİTATİF YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 8
TRE5424 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5428 GIDA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5432 ULUSLARARASI TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5434 TARIM SİSTEMLERİ VE İNOVASYON Seçmeli 3 0 0 8
TRE5438 GIDA SANAYİNDE REKLAMCILIK VE YARATICI DÜŞÜNCELER Seçmeli 3 0 0 8
TRE5440 PAZARLAMADA GIDA ÜRÜNÜ GELİŞTİRME VE İNOVASYON Seçmeli 3 0 0 8
TRE5452 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN GENEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5458 KIRSAL KALKINMA PROJE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5460 TARIMDA MİKROEKONOMİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 8
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr