Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sos.Bil.-Psikoloji Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1994 yılında kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, ilk öğrencilerini aldığı 2000 yılına dek Fen-Edebiyat Fakültesi´ne bağlı diğer bölümlerin ders programlarına katkı sağlamıştır. İlk lisans mezunlarını 2004 yılında veren Bölümün yüksek lisans programı 2001 yılında Gelişim Psikolojisi dalında açılmıştır. Halen Sosyal ve Deneysel Psikoloji alanlarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji alanlarında doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Psikoloji Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunmaktadır.(Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 3, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF-LLL): Düzey-8)
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programı giriş koşulları 1- Psikoloji Lisans ve Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 55 puana sahip olmak (Geçerlilik süresi 3 yıldır). Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve uluslararası alanda tanınan diğer belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, bir puan şartı bulunmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS, YÖKDİL, BUÜDS) için en az 55 puan almak gerekmektedir. Bu belgelerin dışında adaylar TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlarda B. U.Ü. Senatosu tarafından eşdeğer Kabul edilen puanları sunmaları gerekmektedir. örn; TOEFL-IBT en az 66). -ALES % 50+ Y.L. GNO %20 + MÜLAKAT % 30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES %50 + Y.L GNO %25 + MÜLAKAT %25 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Her yıl güz döneminde öğrenci alımı yapılmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümde mevcut olan derslerden 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması (4.00 üzerinden en az 2.5) elde eden, doktora yeterlilik aşamasını tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan ve toplamda 240 AKTS´yi tamamlayan öğrencilere Psikoloji Anabilim Dalında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Psikoloji Doktora programı, psikolojinin farklı alanlarında ileri düzey bilgilerin sağlandığı, kuram ve uygulama arasındaki bağlantılara odaklanılan, yerli ve yabancı literatürdeki gelişmelerin yakından izlenildiği, yaratıcı ve eleştirel bir öğrenme ortamı oluşturulmasını amaçlamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili özgün düşünce ve yöntemler geliştirmek.
2. Alanına özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.
3. Alanıyla ilgili her türlü proje veya hedefi planlamak ve yönetebilmek.
4. Alanıyla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit edebilmek.
5. Alanıyla ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları düzenli olarak takip edebilmek.
6. Alanıyla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşabilmek.
7. Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey nicel ve nitel analiz yöntem ve tekniklerini bilmek; ilişkili bilgisayar programlarını kullanabilmek.
8. Alanıyla ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
9. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilmek ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek.
10. Alanındaki yayın ve çalışmaları takip edecek, yabancı uzmanlarla iletişim kurabilecek ve bilimsel ürünler hazırlayabilecek düzeyde İngilizce bilmek.
11. Alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek.
12. Eğitim-öğretim etkinliklerinin etkin bir biçimde yürütülmesiyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Psikoloji Doktora programı mezunları, "Psikoloji Doktora" derecesiyle diploma almaktadırlar. Bu diplomaya sahip olanlar, yükseköğretim kurumlarında akademik kariyerlerine devam etme olanaklarına sahiptir. Bu kurumlarda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi kadrolarında yer alabilmektedirler. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı burs programları aracılığıyla doktora sonrası araştırmalar yürütmek üzere doktora sonrası araştırmacı pozisyonlarında da yer alabilmektedirler. İleri düzeyde araştırma, proje ve eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü kuruluş, üniversite ve enstitülerde çalışabilmektedirler. Ek olarak serbest çalışma olanakları, resmi ve özel hastanelerde, kreş ve anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde, sanayi ve endüstri kuruluşlarında, rehberlik merkezlerinde, Emniyet müdürlüklerinde, adli kurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri), psikoteknik laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu program Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin en üst düzeyinde yer aldığı için üst derece programlara geçiş olası değildir. Ancak mezunlar yurtdışındaki üniversitelerde Doktora sonrası (postdoc) araştırma programlarına geçiş yapılabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora programı; ilk iki yarıyıl boyunca 24 kredi saatten az olmamak koşuluyla 6 zorunlu ve 6 seçmeli olmak şartıyla en az 12 adet ders ve seminer; tez aşamasında ise doktora yeterlik sınavı, seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliği´nce belirlenmiş olup, doktora programlarında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde ederek geçmek, doktora yeterlilik aşamasını başarmak ve tez savunmasında başarılı bulunmak gerekmektedir. Toplamda 240 AKTS karşılığı yükün tamamlanması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Leman Pınar TOSUN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2941874
Fax: +90 224 2941897
E-mail: pinart@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2955072
Fax: +90 224 2941897
E-mail: fatihozdemir@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere dört Anabilim Dalı içinde yapılanmış olan Psikoloji Bölümü´nün kadrosu tam-zamanlı olarak görev yapan 3 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve 11 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bir Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri Erasmus ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6101 PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 10
PSI6103 PSİKOLOJİDE GÜNCEL YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR I Zorunlu 3 0 0 9
PSI6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6102 YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ Zorunlu 3 0 0 9
PSI6104 PSİKOLOJİDE GÜNCEL YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR II Zorunlu 3 0 0 5
PSI6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
PSI6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
PSI6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
PSI6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
PSI6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
PSI6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
PSI6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
PSI6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5101 BH İLİŞKİSEL ARAŞTIRMADA YÖNTEM VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 15
PSI5102 BH DENEYSEL ARAŞTIRMADA YÖNTEM VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 9
PSI5104 BH PSİKOLOJİDE ALAN OKUMALARI Zorunlu 3 0 0 5
PSI5169 BH ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
PSİ2003 BH SOSYAL PSİKOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2004 BH SOSYAL PSİKOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2006 BH ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
PSİ3006 BH DUYUM VE ALGI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 57
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6105 BİLİŞSEL SÜREÇLERDE KİŞİLER ARASI VE KÜLTÜRLER ARASI FARKLILIKLAR Seçmeli 3 0 0 5
PSI6107 SOSYAL DAVRANIŞTA BİREYSEL FARKLILIKLAR Seçmeli 3 0 0 5
PSI6109 SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6111 MÜZİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6113 BİLİŞSEL VE KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6115 KARŞILAŞTIRMALI PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6117 NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6119 AHLAK GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6106 YAŞLANMA VE BİLİŞ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6108 BİLİNÇ VE NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6110 KARAR VERME VE SEÇİM YAPMA Seçmeli 3 0 0 5
PSI6112 PSİKOPATOLOJİDE BİLİŞSEL SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 5
PSI6114 SOSYAL DAVRANIŞ VE TEKNOLOJİK İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
PSI6116 PSİKODİLBİLİM Seçmeli 3 0 0 5
PSI6118 BENLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6120 BİLİŞ VE UZMANLIK OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 5
PSI6122 GÖÇ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr