Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin, teknik ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuştur.
Programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde öğrencilerimizin, programımızdan mezun olmalarına olanak vermektedir.
Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır.
Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan belirli eğitimler ve bu eğitimler sonucunda uygulayacağı sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği programına, ÖSYM tarafından yapılan YGS ´ye girip ve yeterli “YGS 2” puan alan genel lise mezunları ile sınavsız geçiş için belirlenen alanlar dışındaki alanlardan veya Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının sınavsız geçiş için belirlenen alanlarından tercihlerine göre yerleştirilebilirler.
Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında ön lisans diploması verilir.
Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM´nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.
Uludağ Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK ELAMANI ÖN LİSANS DERECESİ verilecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”´nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ´nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMINA Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS 2” puanı almaları halinde puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması • 30 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir. Detaylı bilgi için "Uludağ Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
7
Program Profili
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ilgili kanun gereği tüm çalışma alanlarında yapılması zorunlu olan faaliyetlerdir. Uygulama alanının geniş olması sebebiyle bu konuda eğitim almış ara elaman yetiştiren iki yıllık eğitim veren bir programdır. Program mezunları ara elaman olmanın dışında ilgili kurslara giderek ve bakanlık tarafından yapılan sınavdan yeterli puanları aldıkları takdirde İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI da olabileceklerdir. Böylece bu unvanın verdiği imkânlar ile iş bulma şanslarını önemli derecede artırabileceklerdir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını açıklayabilmek
2. Tehlikeleri tanımlayabilmek
3. Risk değerlendirme faaliyetlerini yürütebilmek
4. İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamının gözetimini sağlayabilmek
5. İnceleme-araştırma sürecini düzenleyebilmek
6. İş planlaması ve organizasyonu sürecini düzenleyebilmek
7. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürecini düzenleyebilmek
8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek
9. Acil durum uygulama işlemlerini yürütebilmek
10. Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek
11. Kişisel gelişime ilişkin faaliyetler düzenleyebilmek
12. Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek
13. Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları sürecini düzenleyebilmek
14. Kimyasalların tehlikelerini tanımlayabilmek ve ilgili risk analizlerini yapabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır. Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan belirli eğitimler ve bu eğitimler sonucunda uygulayacağı sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
“İş Sağlığı ve Güvenliği” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; İşletme Sağlık Yönetimi Sosyal Hizmet Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İş Sağlığı ve Güvenliği programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir • Ara Sınav • Final Sınavı • Telafi Sınavı • Uygulama • Ödev Değerlendirme • Rapor Sunma • Bilgisayarla Sunum Yapma • Belge Sunma
12
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması • 30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU C BLOK GÖRÜKLE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır.
Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan belirli eğitimler ve bu eğitimler sonucunda uygulayacağı sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İSGZ101 TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
İSGZ103 MAKİNE VE EKİPMANLARI I Zorunlu 2 2 0 5
İSGZ105 ERGONOMİ Zorunlu 2 2 0 5
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 0 2 3
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ105 KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İSGZ102 MAKİNE VE EKİPMANLARI II Zorunlu 2 2 0 5
İSGZ104 İŞ GÜVENLİĞİNDE RİSK ETMENLERİ Zorunlu 2 2 0 5
İSGZ106 İŞ HUKUKU Zorunlu 4 0 0 5
İSGZ108 İŞ KAZALARI VE SÜREÇ YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İSGZ201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI Zorunlu 2 2 0 4
İSGZ203 YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 3
İSGZ205 İŞ GÜVENLİĞİNDE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 1 2 0 3
İSGZ207 RİSK ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 4
TBMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İSGZ202 RİSK ANALİZİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
İSGZ204 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
İSGZ206 İŞ GÜVENLİĞİNDE KİŞİSEL KORUYUCULAR Zorunlu 2 2 0 4
İSGZ208 MESLEK HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 3
TBMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İSGS101 İŞ GÜVENLİĞİNDE BELGELENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSGS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
İSGS201 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
İSGS203 ELEKTRİK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
İSGS205 YAPI VE İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
İSGS207 BAKIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
İSGS209 İŞ GÜVENLİĞİNDE ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
İSOS209 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSGS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
İSGS202 ETİKETLEME İŞARETLEME VE KİLİTLEME Seçmeli 2 0 0 3
İSGS204 UYARI İŞARETLERİ VE LEVHA STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 3
İSGS206 İŞ HİJYENİ Seçmeli 2 0 0 3
İSGS208 TARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
İSOS214 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
İSOS216 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr