Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde 6 öğrenciyle Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 1988 yılında mezun verdikten sonra bir süre öğrenci almamış ve 1995 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlanarak eğitimini bu enstitü içinde sürdürmüştür. 1995 yılından bu yana kesintisiz eğitim vermektedir. Şimdiye değin Yüksek Lisans programından 40’ın üzerinde mezun verilmiş ve bir o kadar araştırma da literatüre kazandırılmıştır.
1998 yılında Eğitim Fakültelerindeki yeniden yapılandırma kapsamında, Müzik Eğitimi ile Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin bir araya getirilip Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adını almasından sonra, Bilim Dalı düzeyinde biçimlendirilmiştir ve Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak varlığını sürdürmektedir. 2010 yılında YÖK tarafından Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulmasından sonra, Eğitim Fakültesi içindeki tüm programlar gibi, Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı da Eğitim Bilimleri Enstitüsü içinde yerini almıştır.
Uzun yıllardır Yüksek Lisans eğitimi verilmekte olan Müzik Eğitimi Bilim Dalında, 2013 yılından itibaren doktora programı da yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalında, lisansüstü Müzik Eğitimi alanında (Doktora Programı:240 AKTS) eğitim verilmektedir. Programı başarı ile tamamlayıp program yeterlikleri sağlayanlar Müzik Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalında sınava girmek isteyen adayların Müzik alanında (Eğitim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Ayrıca Lisansüstü giriş sınavı (ALES) ile yabancı dil sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak gereklidir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programında mevcut derslerden en az 240 AKTS ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; seminer çalışmalarını yerine getiren, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Müzik Eğitimi alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Lisansüstü Eğitim kapsamında Müzik Eğitimi Bilim Dalında verilen Doktora Programı her yıl Mayıs ayında gözden geçirilerek değerlendirilir ve Üniversite Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer. Programda yer alan derslerin ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerde karşılıklarının olmasına dikkat edilir. Programa devam eden öğrenciler arasından yeterli düzeyde ALES ve Yabancı Dil puanına sahip olanlar Araştırma Görevlisi sınavına alınarak Enstitü kadrosunda görevlendirilirler.
Programın amacı Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda yetkin, alana yönelik problemlerin varlığını belirleyerek uygun yöntem ile araştırıp çözüm getirecek araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
2. Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
3. Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
4. Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
5. Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
6. İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
7. Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
8. İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
9. Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
10. Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
11. Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
12. Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı programını başarı ile tamamlayanlar Müzik Eğitimi alanında Doktora derecesi alırlar. Mezunlar Yüksek Öğretim Kurumlarında akademisyen olabilirler. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında açılan Araştırma Görevlisi kadrolarında yer alabilecekleri gibi; yeni açılan üniversitelerdeki uygun kadrolara başvurup Öğretim Üyesi olma yolunda akademik gelişmelerini sürdürebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar yurt dışında Post-Doktora programlarına aday olabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Programda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. İstenirse bir seçimlik ders diğer Enstitü veya programlardan alınabilir. Ayrıca, diğer üniversitelerden ders alma olanağı da vardır. Öğrencilerin biri ders aşamasında, diğeri de tez aşamasında olmak üzere iki Seminer çalışması yapması ve başarılı olması gereklidir. Ders aşamasını başarı ile tamamlayanlar tez aşamasına geçerek araştırma yaparlar. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. Her ders için başarıda araştırma düşüncesi esastır. Başarı notu 75’tir.
12
Mezuniyet Koşulları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Doktora programından mezun olabilmek için, programda yer alan dersleri (240 AKTS karşılığı) başarmış olmak, seminer çalışmalarını yapmış, yeterlik sınavını geçmiş ve araştırma konusu olan tezini tamamlayarak bir jüri önünde başarı ile savunmuş olmak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Erol Demirbatır
Telefon:0090 0224 294 09 41
E-posta: redemir@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Kampüsü
16059 Bursa / Türkiye
Doktora Programı Bologna Birim Koordinatörü: Prof. Şirin AKBULUT DEMİRCİ
Telefon:00902242940960
E-posta: sakbulut@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Kampüsü
16059 Bursa / Türkiye
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü: 02242940976
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sekreteri: 02242940977
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Eğitimi Bilim Dalında yaklaşık 20 yıldır Yüksek Lisans ve 2 yıldır Doktora eğitimi verilmektedir. Öğrenciler, Müzik Eğitimi için özel olarak tasarlanıp yapılan yeni binada uygun ortamlarda eğitim görmektedirler. Çok yönlü çalışma ve araştırma olanaklarının yanı sıra üniversitemiz kütüphanesinden gerek online gerekse basılı kaynaklar olmak üzere geniş bir veri tabanına ulaşmak mümkündür. Programa kayıtlı öğrencilerden ALES ve yabancı dil puanı uygun olanlar Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadırlar.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6101 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 8
MUZ6103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
MUZ6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6102 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
MUZ6104 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
MUZ6173 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
MUZ6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 2
MUZ6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6107 ÇAĞDAŞ TÜRK PİYANO MÜZİĞİ REPERTUVARI Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6109 KLAVYELİ ÇALGI İCRACILIĞI İLE EŞLİK Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6113 MÜZİK ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6115 İLERİ ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6117 ÇOKSESLİ MÜZİKAL DİKTE UYGULAMALARI VE ANALİZİ I Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6119 TÜRK HALK MÜZİĞİ UYGULAMALARI VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6121 YAŞ GRUPLARINA GÖRE SES EĞİTİMİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6125 KORO YÖNETİMİ PEDAGOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6127 MODERN FLÜT TEKNİKLERİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6130 FLÜT PEDAGOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6106 TEMEL MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6108 İLERİ PİYANO TEKNİKLERİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6110 PİYANO PEDAGOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6112 TÜRKİYE'DE MÜZİK EĞİTİMİ VE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6116 İLERİ ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6118 ÇOKSESLİ MÜZİKAL DİKTE UYGULAMALARI VE ANALİZİ II Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6122 TÜRK SANAT MÜZİĞİ UYGULAMALARI VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6124 SES SAĞLIĞI VE KORUNMASI Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6126 RESİTAL Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6128 SES PEDAGOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr