Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde 6 öğrenciyle Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 1988 yılında mezun verdikten sonra bir süre öğrenci almamış ve 1995 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlanarak eğitimini bu enstitü içinde sürdürmüştür. 1995 yılından bu yana kesintisiz eğitim vermektedir. Şimdiye değin Yüksek Lisans programından 40’ın üzerinde mezun verilmiş ve bir o kadar araştırma da literatüre kazandırılmıştır.
1998 yılında Eğitim Fakültelerindeki yeniden yapılandırma kapsamında, Müzik Eğitimi ile Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin bir araya getirilip Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adını almasından sonra, Bilim Dalı düzeyinde biçimlendirilmiştir ve Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak varlığını sürdürmektedir. 2010 yılında YÖK tarafından Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulmasından sonra, Eğitim Fakültesi içindeki tüm programlar gibi, Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı da Eğitim Bilimleri Enstitüsü içinde yerini almıştır.
Uzun yıllardır Yüksek Lisans eğitimi verilmekte olan Müzik Eğitimi Bilim Dalında, 2013 yılından itibaren doktora programı da yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalında, lisansüstü Müzik Eğitimi alanında (Doktora Programı:240 AKTS) eğitim verilmektedir. Programı başarı ile tamamlayıp program yeterlikleri sağlayanlar Müzik Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalında sınava girmek isteyen adayların Müzik alanında (Eğitim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Ayrıca Lisansüstü giriş sınavı (ALES) ile yabancı dil sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak gereklidir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programında mevcut derslerden en az 240 AKTS ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; seminer çalışmalarını yerine getiren, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Müzik Eğitimi alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Lisansüstü Eğitim kapsamında Müzik Eğitimi Bilim Dalında verilen Doktora Programı her yıl Mayıs ayında gözden geçirilerek değerlendirilir ve Üniversite Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer. Programda yer alan derslerin ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerde karşılıklarının olmasına dikkat edilir. Programa devam eden öğrenciler arasından yeterli düzeyde ALES ve Yabancı Dil puanına sahip olanlar Araştırma Görevlisi sınavına alınarak Enstitü kadrosunda görevlendirilirler.
Programın amacı Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda yetkin, alana yönelik problemlerin varlığını belirleyerek uygun yöntem ile araştırıp çözüm getirecek araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
2. Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
3. Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
4. Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
5. Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
6. İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
7. Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
8. İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
9. Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
10. Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
11. Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
12. Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme.
 • Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme.
 • İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme.
 • Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme.
 • Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme.
 • Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme.
 • Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme.
 • Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme.
 • Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme.
 • İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme.
 • Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme. 1,2,3,4 1,2,3
Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme. 1,2,3,4 1,2,3
İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme. 1,2,3,4 1,2,3
İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme. 1,2,3,4 1,2,3
İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme. 1,2,3,4 1,2,3
Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme. 1,2,3,4 1,2,3
Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme. 1,2,3,4 1,2,3
Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme. 1,2,3,4 1,2,3
Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme. 1,2,3,4 1,2,3
Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme. 1,2,3,4 1,2,3
Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme. 1,2,3,4 1,2,3
Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme. 1,2,3,4 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme. 1,2 1,2
Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme. 1,2 1,2
Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme. 1,2,3 1,2,3
Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme. 1,2,3 1,2,3
İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme. 1,2,3 1,2,3
İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme. 1,2,3 1,2,3
İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme. 1,2,3 1,2,3
Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme. 1,2,3 1,2,3
Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme. 1,2,3 1,2,3
Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme. 1,2,3 1,2,3
Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme. 1,2,3 1,2,3
Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme. 1,2,3 1,2,3
Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme. 1,2,3 1,2,3
Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme. 1,2,3 1,2,3,4
İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme. 1,2,3 1,2,3,4
İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme. 1,2,3 1,2,3,4
İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme. 1,2,3 1,2,3,4
Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme. 1,2,3 1,2,3,4
İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme. 1,2,3 1,2,4
İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme. 1,2,3 1,2,3,4
İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme. 1,2,3 1,2,3,4
Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme. 1,2,3 1,2,3,4
Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Geleneksel müziklerimizin sözel ve çalgısal türlerini tanıyarak kuramsal ve uygulamaları çalışmaları yapabilme, tarihsel süreçte yer alan kuramsal kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme. Ayrıca benzer ve farklı özelliklere sahip dünya müziklerini tarama ve çözümleme yapabilme. 1 1,2,3,4
Gelişim ve öğrenmenin bilimsel temelleri ile ileride yapılacak öğretim çalışmalarında gerekli eğitim, öğretim bilgi ve becerileri kazanabilme. 1 1,2,3,4
İleri anadal eğitimi yoluyla öğrencilerin kendi dalları ile ilgili olarak (çalgı, ses, kuram) repertuvar oluşturma, seslendirme becerileri kapsamında ileri düzeyde davranış geliştirebilme. 1 1,2,3,4
İleri düzeyde oda müziği eserleri yoluyla repertuvar oluşturabilme, seslendirebilme, yorumlayabilme. 1 1,2,3,4
İnsanda sesin oluşumu evresi, ses sistemi ve buna bağlı olarak yaş gruplarına göre ses eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilme, uygulamalı örnekler ile davranış geliştirebilme. 1 1,2,3,4
Klavyeli çalgı teknikleri konusunda beceri ve tutum geliştirebilme; okul çalgılarının kullanımı ve öğretimine ilişkin düzenlemeler, uygulamalar yapabilme. 1 1,2,3,4
Müziğin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde psikolojik süreçlerle ilişkisi ve estetik kavramlardan yola çıkarak müzik eserlerinin yapısına ve anlamına ilişkin çözümlemeler ile müzik sanatına özgü anlatım dilinin tekseslilik ve çokseslilik doğrultusunda oluşum ve gelişim süreçleriyle ilgili bilgi ve donanıma sahip olabilme. 1 1,2,3,4
Müzik Eğitimi alanına yönelik yönetim kurullarında kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile sunabilme. 1 1,2,3,4
Müzik eğitiminde kullanılan yaklaşımlardan Kodaly ve Orff yaklaşımları ile kapsamlı uygulamalar yapabilme, müzik eğitimi ve sorunlarına yönelik bakış açısı geliştirerek çözüm üretebilme. 1 1,2,3,4
Müziksel işitme alanına ilişkin yatay ve dikey çoksesli ezgi dikte çalışmaları yapabilme, poliritmik yapıları tanıma, eser çözümleme, deşifre, solfej ve müziksel işitme öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olabilme. 1 1,2,3,4
Nicel ve nitel araştırma alanlarına ilişkin belirlenen problemleri uygun yöntem ve tekniklerle araştırabilme ve çözüm getirebilme, raporlaştırabilme, sunabilme. 1 1,2,3,4
Piyano çalma tekniklerini orta ve ileri düzeyleri ile pedagojik temeller üzerinde geliştirilen uygulamalar üzerinde bilgi sahibi olma, örneklendirebilme ve günümüz yaklaşımlarıyla yorumlayıp uygulayabilme. 1 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı programını başarı ile tamamlayanlar Müzik Eğitimi alanında Doktora derecesi alırlar. Mezunlar Yüksek Öğretim Kurumlarında akademisyen olabilirler. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında açılan Araştırma Görevlisi kadrolarında yer alabilecekleri gibi; yeni açılan üniversitelerdeki uygun kadrolara başvurup Öğretim Üyesi olma yolunda akademik gelişmelerini sürdürebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar yurt dışında Post-Doktora programlarına aday olabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Programda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. İstenirse bir seçimlik ders diğer Enstitü veya programlardan alınabilir. Ayrıca, diğer üniversitelerden ders alma olanağı da vardır. Öğrencilerin biri ders aşamasında, diğeri de tez aşamasında olmak üzere iki Seminer çalışması yapması ve başarılı olması gereklidir. Ders aşamasını başarı ile tamamlayanlar tez aşamasına geçerek araştırma yaparlar. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. Her ders için başarıda araştırma düşüncesi esastır. Başarı notu 75’tir.
12
Mezuniyet Koşulları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Doktora programından mezun olabilmek için, programda yer alan dersleri (240 AKTS karşılığı) başarmış olmak, seminer çalışmalarını yapmış, yeterlik sınavını geçmiş ve araştırma konusu olan tezini tamamlayarak bir jüri önünde başarı ile savunmuş olmak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Erol Demirbatır
Telefon:0090 0224 294 09 41
E-posta: redemir@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Kampüsü
16059 Bursa / Türkiye
Doktora Programı Bologna Birim Koordinatörü: Prof. Şirin AKBULUT DEMİRCİ
Telefon:00902242940960
E-posta: sakbulut@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Kampüsü
16059 Bursa / Türkiye
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü: 02242940976
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sekreteri: 02242940977
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Eğitimi Bilim Dalında yaklaşık 20 yıldır Yüksek Lisans ve 2 yıldır Doktora eğitimi verilmektedir. Öğrenciler, Müzik Eğitimi için özel olarak tasarlanıp yapılan yeni binada uygun ortamlarda eğitim görmektedirler. Çok yönlü çalışma ve araştırma olanaklarının yanı sıra üniversitemiz kütüphanesinden gerek online gerekse basılı kaynaklar olmak üzere geniş bir veri tabanına ulaşmak mümkündür. Programa kayıtlı öğrencilerden ALES ve yabancı dil puanı uygun olanlar Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadırlar.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6101 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 8
MUZ6103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
MUZ6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6102 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
MUZ6104 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
MUZ6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
MUZ6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
Toplam 15
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6192 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
FRN6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6194 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6195 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MUZ6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ5111 ODA MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6105 OKUL ÇALGILARI VE PEDAGOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6107 ÇAĞDAŞ TÜRK PİYANO MÜZİĞİ REPERTUVARI Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6109 KLAVYELİ ÇALGI İCRACILIĞI İLE EŞLİK Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6111 MÜZİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6113 MÜZİK ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6115 İLERİ ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6117 ÇOKSESLİ MÜZİKAL DİKTE UYGULAMALARI VE ANALİZİ I Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6119 TÜRK HALK MÜZİĞİ UYGULAMALARI VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6121 YAŞ GRUPLARINA GÖRE SES EĞİTİMİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6123 MÜZİKTE PEDAGOJİK METOTLAR Seçmeli 2 0 0 3
MUZ6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ6106 TEMEL MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6108 İLERİ PİYANO TEKNİKLERİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6110 PİYANO PEDAGOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6112 TÜRKİYE'DE MÜZİK EĞİTİMİ VE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6114 DÜNYA MÜZİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6116 İLERİ ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6118 ÇOKSESLİ MÜZİKAL DİKTE UYGULAMALARI VE ANALİZİ II Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6120 MÜZİKSEL İŞİTME VE OKUMA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6122 TÜRK SANAT MÜZİĞİ UYGULAMALARI VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6124 SES SAĞLIĞI VE KORUNMASI Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6126 RESİTAL Seçmeli 2 0 0 4
MUZ6192 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSI II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr