Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Matematik Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2008-2009 yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlayan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2012-2013 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü eğitimine başlamıştır. Program öğretimini evrensel standartlara ve çağın gereksinimlerine göre yenileyip geliştirerek sürdürmektedir. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine, bilimsellik anlayışı kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Doktora derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Yüksek lisans diploması. 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar. 3-Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar doktora programına başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (240 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Doktora Yeterlik Sınavını başaran ve hazırladığı tez önerisini ve tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı alanında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalının amacı, Matematik Eğitiminde eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
2. Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
3. Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
4. Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
5. Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
6. Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
7. İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
8. Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
9. Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
10. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
11. Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
12. Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
13. Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
14. Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
15. Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora programından mezun olanlar, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında baş öğretmen, danışman ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak istihdam edilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Zorunlu ve seçmeli dersler, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CB (75) ya da bunun üzerinde harf notu alması ve konusuyla ilgili hazırlamış olduğu tez önerisi ile bitirme tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Telefon: +90 (224) 294 2287
rezentas@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Doç.Dr.Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
Telefon:+90 224 2955021
Belgegeçer: +90 224 294 21 99
tapan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalında eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuarlarında yürütülmektedir. Bilim dalımızda, akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, bilgisayar laboratuarları mevcuttur.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6101 MATEMATİK EĞİTİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 5
MAT6103 MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 5
MAT6171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
MAT6175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6102 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMI Zorunlu 3 0 0 6
MAT6102 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
MAT6104 İLERİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Zorunlu 3 0 0 6
MAT6176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAT6191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 5
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 25
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
MAT6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAT6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 35
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
MAT6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
MAT6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
MAT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MAT6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MAT6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MAT6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILK6105 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
MAT6105 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MAT6107 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MAT6109 ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
MAT6111 MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİL VE DÜŞÜNCE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
MAT6113 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 2 0 0 3
MAT6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT6106 MATEMATİK EĞİTİMİNDE DERS MATERYALİ TASARIMI VE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MAT6108 MATEMATİKSEL YAPILAR Seçmeli 2 0 0 4
MAT6110 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİ PROGRAMI Seçmeli 2 0 0 4
MAT6112 MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 4
MAT6114 ALGORİTMALAR Seçmeli 2 0 0 4
MAT6120 LİTERATÜR TARAMA VE AKADEMİK YAZMA II Seçmeli 2 0 0 4
MAT6126 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
MAT6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr