Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fen Bilgisi Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak öğretimini evrensel standartlara ve çağın gereksinimlerine göre yenileyip geliştirmek amacıyla açılmış bir doktora programıdır. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine, bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği ile bilimsellik anlayışı kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
2
Verilen Derece
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında doktora derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde ilanda belirtilen puanı almış olmak, 3-İlanda belirtilen yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayanlar Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı doktora programına başvurabilirler. Programa başvuran adaylar, ALES (%50) + yüksek lisans mezuniyet ortalaması (%20) + yazılı/mülakat (%30) puanlarının ağırlıklı toplam puanlarına göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak programa kontenjana göre öğrenci alınır. Ayrıca, için Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.25 (100’lük not sisteminde 59,16) Kamu veya özel sektörde en az 10 yıl süre ile yöneticilik yapmış adaylardan (ibraz ettikleri takdirde) 2,25 mezuniyet notu şartı aranmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün ders aşaması sonrası seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından sağlanması zorunludur. b) öğrencilerin aldığı dersleri 100 üzerinden 75 puan alarak başarıyla tamamlaması, yeterlik sınavını başarı ile vermesi ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması zorunludur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
7
Program Profili
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı doktora programının amacı; Fen Bilimleri alanında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.
Hedefler
1. Fen Bilgisi eğitimi uygulamalar sırasında, ortaya çıkan güncel sorunlar veya öngörülmeyen karmaşık durumlar için, yeni yaklaşımlarla kalıcı çözümler üreten ve
2.Ulusal ve uluslararası düzeyde iyi eğitilmiş ve donanımlı fen bilgisi öğretmenleri ve öğretim elemanları yetiştirmek.
3.Akademik kadrosu güçlü, fiziki alt yapısı tamamlanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir anabilim dalı haline gelmek.
4.Mesleki bilgilerin dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak.
5.Lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyumunu sağlamak.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2. Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3. Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4. Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5. Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6. Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibidir.
7. Fen bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.
8. Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir.
9. Fen eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
 • Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibidir.
 • Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
 • Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
 • Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
 • Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Fen eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.
 • Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
 • Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir.
 • Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
 • Fen bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
 • Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
 • Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
 • Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir.
 • Fen bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.
 • Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
 • Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Fen bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.
 • Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir.
 • Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
 • Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibidir. 1,2,3,4 1,3
Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir. 1,2,3
Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir. 1,2,3
Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir. 1,2,3,4 1,2,3
Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir. 4 1,2
Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir. 1,2,3,4 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir. 1 1
Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir. 1,2 1,2
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibidir. 2
Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir. 2 1,2
Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir. 1,2
Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir. 1 1,2
Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir. 1
Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir. 1,2
Fen bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir. 1,2,3 1,2,3
Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir. 1 1,2,3
Fen eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir. 3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir. 2 1,2
Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir. 1,2 1,2
Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir. 3 1,2
Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir. 1,2,4
Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir. 2 3
Fen bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir. 1,2,3 1,2,3,4
Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir. 3
Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir. 3 1,2,3,4
Fen eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir. 1,2,4
Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir. 1
Fen bilgisi alanlarındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir. 1 1
Fen bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir. 1 1,2,3,4
Fen bilimleri konuları ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir. 1,2,4
Fen eğitimi alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak fen eğitimi alanına katkı yapabilir. 1 1,3
Fen eğitimi alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir. 4
Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda araştırmacı, başöğretmen ve danışman olarak veya ilgili veya diğer üniversitelere bağlı Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öngörülen koşulları sağlamaları halinde öğretim elemanı olarak mesleki kariyerlerine devam etmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını tamamlayan öğrenciler yurt dışı doktora sonrası programlara başvurabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmek zorunluluğu vardır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten başarı notu olarak doktorada en az 75 (CB) alması gerekmektedir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Zorunlu ve seçmeli dersler, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CB (75) ya da bunun üzerinde harf notu alması ve konusuyla ilgili hazırlamış olduğu tez önerisi ile bitirme tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof.Dr.Rıdvan EZENTAŞ
Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Dilek ZEREN ÖZER
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı Bologna Birim Koordinatörü
dzeren@uludag.edu.tr
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı
Görükle-Nilüfer/BURSA
e-mail: egtbil@uludag.edu.tr
web: http://egitimbilimleri.uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlarda yürütülmektedir. Bilim dalımızda 2 adet Fen Bilgisi laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarlarda mikroskop, stereo mikroskop, etüv, kurutma makinesi, santrifüj, desikatör, fırın, çeşitli hayvan ve insan maket ve mülajları, bitki maketleri, hayvan ve bitki koleksiyonları, kimyasal ve cam malzemeler, buzdolapları, fizik konularında düzenlenmiş deney setleri ve diğer araç ve gereçleri bulunmaktadır. Fen Bilgisi Öğretimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yardımcılarının kullanımına sunulmuş olan çok sayıda bilgisayar ve yazıcı, akıllı tahta vb. eğitim öğretim ve akademik faaliyetler amacıyla kullanılmaktadır.
Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda dershaneler, laboratuvarlar ve ayrıca lisansüstü öğrencilerinin kullanımına açık internet ağı ve bilgisayarların bulunduğu odalar mevcuttur. Bu odalar, ders saatleri dışında öğrencilerin kullanımına hazır tutulmaktadır.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6101 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI Zorunlu 3 0 0 5
FEN6103 EĞİTİM NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
FEN6171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
FEN6175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6102 FEN BİLİMLERİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 6
FEN6104 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
FEN6176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
FEN6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
FEN6191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 5
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
FEN6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
FEN6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
FEN6193 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
FEN6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
FEN6194 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
FEN6195 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
FEN6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6105 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FEN6107 BİLGİSAYAR YAZILIMLARINI VE DERS KİTABI DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
FEN6109 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
FEN6111 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
FEN6113 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE PROJE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
FEN6115 TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
FEN6117 ÖĞRETMEN PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
FEN6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6106 FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
FEN6108 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN6110 KİMYADA ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
FEN6112 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
FEN6114 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE DENEY TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
FEN6116 FEN BİLİMLERİNDEKİ TEMEL KAVRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN6118 İLERİ İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 4
FEN6120 İLERİ NİTEL ARAŞTIRMA: DOĞAL SORGULAMA Seçmeli 2 0 0 4
FEN6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr