Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fen Bil. -İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulunun 24.11.1994 tarih ve 2695 sayılı yazısıyla kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında doktora eğitimine başlanmıştır.
2
Verilen Derece
Doktora Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
(1) Doktora programına başvuru koşulları şunlardır: a) Lisans (bütünleştirilmiş doktora için) veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almak. b) Lisans mezunları için Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan veya eşdeğerine sahip olmak. c) Başvurulan programın puan türünde yüksek lisans mezunlarının ALES’ten en az 55, lisans mezunlarının en az 80 standart tam puan almış olmaları gerekir. Senato, ALES ve Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların puanlarını yükseltebilir. ç) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almak. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. d) Adaylardan başvuru için istenmesi halinde sağlaması gereken belgeler (Referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir. (2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır: a) Senato, ilgili başvuru dönemi için ALES puanına göre kabul sıralaması yapılmasına karar vermediği sürece sıralama %50’den aşağı olmamak üzere ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır. Bu takdirde lisans diplomasıyla başvuranlar için ağırlıklar ALES notu %50, lisans notu % 20, mülakat notu %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuruda bulunanlar için ALES notu %50, lisans notu % 10, yüksek lisans %10 ve mülakat %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuranlardan lisans notu aranmamasına karar verilmesi halinde yüksek lisans notu %20 ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır. b) Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. c) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması veya yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. ç) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programı, 26 kredi (240 AKTS) olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Programda alınacak Doktora dersleri, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması, zorunlu fakat kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri derslerinin alınması ve ders ve tez seminerlerini vermesi gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü doktora programının amacı,
a) ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazanmış İnşaat Mühendisi Doktorlar yetiştirmek.
b) Doktor adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak yeni teknikler geliştirebilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerini geliştirmek
Bölüm nitelikli akademik kadrosu ve gelişen olanakları ile bu amaca yönelik lisansüstü çalışmalar gerçekleştirmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İnşaat mühendisliğinde doktora yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
2. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
5. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
6. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
7. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
8. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
9. Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
10. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
11. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
12. Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İnşaat mühendisliğinde doktora yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İnşaat mühendisliğinde doktora yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • İnşaat mühendisliğinde doktora yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İnşaat mühendisliğinde doktora yaptığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı il ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve edindiği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketlerde ve pek çok kamu kuruluşlarında akademisyen, araştırmacı, uzman ve teknik personel olarak görev almaktadırlar. Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisansüstü öğrencilerinin hepsi öğrencilikleri döneminde de bir işte çalışmaktadır. Örneğin Kamu (Koruma Kurulu Restorasyon bölümü), Yerel yönetimler (Bursa Büyükşehir Belediyesi), Denetim Firmaları ve kendi özel bürolarında çalışma yapmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarında teknik personel pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu (Açıklama) Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 FF 0.00 0-69 G 0 K 0 D 0 Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında başarılı olan öğrencinin sınav notu yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciye, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Zorunlu derslerden bu sınavlarda da başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, dersi açıldığı dönemde tekrarlar. Bu durumda öğrencinin ilgili dersten daha önce almış olduğu başarısız notları ortalamaya dâhil edilmez. Açıldığı dönemde tekrarladığı dersin notu ortalamaya dâhil edilir. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararıyla o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için -Yeterlilik Koşulları ve Kuralları- bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı ve Koordinatörü: Prof.Dr.Adem Doğangün,
Tel: 0 224 294 19 61, e-mail: adogangun@uludag.edu.tr ,
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü, 16059, BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İnşaat Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsünde 1 Profesör, 5 Doçent ve 8 Araştırma Görevlisi kadrosu ile eğitim vermekte olup bölüm çalışanlarının araştırma alanları İnşaat Mühendisliği alanında geniş yelpazeye dağılmıştır. Bölüm hem eğitim hem de araştırma için kullanılmak üzere; Titreşim ve Yapı Teknoloji ve Hidrolik Laboratuvarına sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6011 KATI MEKANİĞİ VE SONLU ELEMAN UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
INS6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
INS6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
INS6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
INS6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
INS6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
INS6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
INS6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
INS6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
INS6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
INS6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
INS6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6031 YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİNDE ANALİTİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
INS6033 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
INS6035 TARİHİ YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 6
INS6037 SIVI YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6039 SÜNEK ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
INS6051 İLERİ YERALTI SUYU HİDROLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6053 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6061 RÜZGAR/DALGA İKLİMİ VE İSTATİSTİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6077 ZEMİN DİNAMİĞİ VE TEMEL TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
INS6087 TRAFİK AKIM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INS6016 MEKANİKTE ENERJİ VE VARYASYONEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
INS6022 BAŞLANGIÇ VE SINIR DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6032 SIVI DEPOLARIN TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
INS6034 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6036 PREFABRİKE YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
INS6038 MAKİNE TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6042 BETONUN BOYUTSAL KARARLILIĞI Seçmeli 3 0 0 6
INS6052 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6062 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
INS6064 AKARSU MÜHENDİSLİĞİ ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
INS6066 YAKIN KIYI DALGA-AKIM MODELLEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6074 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
INS6088 TOPLU TAŞIMA Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr