Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Resim-İş Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Ülkemizin en eski ve köklü Sanat Eğitimi kurumlarından olan Uludağ Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 1973 yılından beri hizmet vermektedir. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Eylül ayından itibaren Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne bağlı olarak, Görükle Kampüsü’ndeki yeni binasında eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında YÖK onayı ile açılmış ve öğrenci kabulüne başlanmıştır. Yüksek Lisans Programımıza 2013-2014 akademik yılında 5 öğrenci alınacaktır. Yüksek Lisans Sınavı başvuru koşullarını bu sayfada ilgili bölümde bulabilirsiniz.
2
Verilen Derece
Bölümün lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve görsel sanatlar eğitimi alanıyla ilgili bir konuda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı bulunan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Resim-iş Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Anabilim Dalımızın yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet notu ve jüri mülakat notunun genel başarı değerlendirmesine ilişkin yüzde ağırlıkları Senato tarafından belirlenir. Belirlenen bu baraj puanlarının ve yüzdelerin dağılımı 2011-2012 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir: ALES puanı: 55 ve üzeri (Herhangi bir puan türünde) Genel Başarı Puanına Etkisi: % 50 Yabancı Dil Puanı (ÜDS, KPDS, UÜDS): 50 ve üzeri Genel Başarı Puanına Etkisi: % 15 Lisans Not Ortalaması (4’lük sisteme göre) Genel Başarı Puanına Etkisi: % 15 Mülakat Sınavı Genel Başarı Puanına Etkisi: % 20 Adaylar, mülakat sonrası genel başarı notuna göre sıralanır, belirlenen kontenjan kadar öğrenci alınır ve kontenjan dışında kalan öğrenciler yedek öğrenci olarak ilan edilir. Eşitlik durumunda ALES notuna bakılır. Değerlendirme sonuçları Eğitim Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve aynı enstitü müdürlüğünce ilan edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Resim-iş Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrenciler, 1. Yarıyılda 2 adet zorunlu, 3 adet seçmeli ders ve 2. Yarıyılda da aynı şekilde 2 adet zorunlu, 3 adet seçmeli ders almak zorundadır. Bunların yanında, biri ders döneminde, biri de tez döneminde olmak üzere 2 adet ‘Seminer’ dersi ve tez çalışmasıyla birlikte ‘Uzmanlık Alan Dersi’ almış olmalıdır. 2 yarıyıllık ders döneminde alınan derslerin toplam kredisi en az 24 kredi olmalıdır.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nın amacı; teoride ve pratikte temel sanat bilgisine sahip, bu bilgiyi sanatsal üretimlerinde kullanabilen, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünebilen, estetik duyarlılığa sahip ve yaşadığı çevreye bu duyarlılıkla yaklaşabilen, görsel sanatlar eğitimi ve pedagoji alanında yetkin sanat eğitimcileri yetiştirmektir.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı doğrultusunda, görsel sanatlar eğitimi alanında bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformda paylaşan, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak alana katkı sağlayan, akademik ortamda kendine yer edinebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının Vizyonu; bilgi toplumunun nitelikli görsel sanatlar öğretmenlerini yetiştirmenin yanı sıra eğitim, öğretim ve görsel sanatlar eğitimi ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren, yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Anabilim Dalı olmaktır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının Misyonu; ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek.
2. Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek.
3. Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak.
4. Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek.
5. Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek.
6. Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
7. Özgün sanat yapıtları üretebilmek.
8. Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek.
9. Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek.
10. Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak.
11. Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Özgün sanat yapıtları üretebilmek.
 • Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak.
 • Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek.
 • Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak.
 • Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek.
 • Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek.
 • Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek.
 • Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek.
 • Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek.
 • Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek.
 • Özgün sanat yapıtları üretebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek.
 • Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek.
 • Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek.
 • Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek.
 • Özgün sanat yapıtları üretebilmek.
 • Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak.
 • Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak.
 • Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek.
 • Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek.
 • Özgün sanat yapıtları üretebilmek.
 • Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek.
 • Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek.
 • Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek.
 • Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak.
 • Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek.
 • Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek.
 • Özgün sanat yapıtları üretebilmek.
 • Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek.
 • Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak.
 • Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek.
 • Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak.
 • Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek. 1,2,3 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3 1,2
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek. 1,2,3 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek. 3
Özgün sanat yapıtları üretebilmek. 1,2,3 1,2
Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak. 1,2,3 1,2,3
Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek. 1,2,3 1,2
Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek. 1,2,3 1,3
Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak. 1,2,3 1,2
Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek. 1,2 1,2
Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek. 1,2 1,2
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2 1
Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek. 1,2 1
Özgün sanat yapıtları üretebilmek. 1,2 2
Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak. 1,2 1,2
Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek. 1,2 1,2
Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek. 1 1
Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak. 1,2 2
Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek. 1,2,3 1,2,3,5
Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 1,2,5
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek. 1,2,3 1,2,4,5
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek. 1,2,3 1,2,4,5
Özgün sanat yapıtları üretebilmek. 1,3 1,2,3,5
Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek. 1,2,3 1,2,3,4,5
Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek. 1,3 1,2,3,4,5
Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek. 1,2,3 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek. 1,2,3 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3 1,3
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek. 1,2,3 1,2
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek. 1,2 1,2
Özgün sanat yapıtları üretebilmek. 1,2,3 1,3
Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak. 1,2,3 1,2
Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek. 1,2,3 1,2
Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek. 1,2,3 2,3
Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak. 1,2,3 1,2,3
Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek. 1,2,3,4 1,2,5
Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,3 1,3,4,5
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek. 1,2,3,4 1,2,3,4
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek. 1,2,3,4 1,4,5
Özgün sanat yapıtları üretebilmek. 1 1,2,3,4,5
Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak. 1,2,3 1,2,4
Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek. 1,2,3,4 1,2,4
Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek. 1,2 1,2,3,4,5
Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için farklı yöntemler uygulamak üzere, veri toplama, çözümleme, elde ettiği veriler doğrultusunda sonuca ulaşmak, bu sonucu farklı bağlamlar içinde yorumlayabilmek. 1 1,2
Görsel sanatlar eğitimi alanında uluslararası etkinliklere katılabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimi uzmanı gözüyle analiz ederek çözüm önerileri geliştirmek. 1 1,2
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik ulusal ve/veya uluslararası çapta araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1 1,2
Öğrenmeyi destekleyen ve teşvik edici öğrenme ortamları hazırlamak için teknolojiyi kullanabilmek. 1 1,2
Özgün sanat yapıtları üretebilmek. 1,2
Sanat eğitimi alan yazınına yönelik çözümsel okumalar yapmak. 1 1,2
Sanat eğitimi ve sanat tarihini diğer disiplinlerle bütünleştirebilmek için önceden edindiği bilgi temellerine ve yeterliliklerine yenilerini ekleyebilmek. 1 1,2
Sanat eğitimini araştırma yöntemlerini, güncel araştırma eğilimlerini ve konularını ve sanat eğitimi alanındaki önemli bilimsel yazıları takip etmek. 1 1,2
Sanatsal etkinliklerde bireysel ya da bir grup dahilinde izleyici, katılımcı ya da düzenleyici olarak yer almak. 1 1,2,3
Toplumun sanatsal duyarlılığını artırabilecek proje ve etkinlikler geliştirmek. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan devlet okullarına ve özel okullara ‘Uzman’ Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Lisans döneminde aldıkları atölye derslerine (Resim, Grafik, Heykel, Seramik, Tekstil, Fotoğraf, Özgünbaskı) bağlı olarak özel sektörde iş imkânları bulabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans programından mezun olduktan sonra öğrenciler, YÖK ve üniversiteler tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerde akademisyen olarak görev yapma fırsatı elde etmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzde şu an itibariyle doktora programı bulunmamaktadır. Mezunlarımız, başka üniversitelerde Resim-İs Eğitimi alanında doktora veya bir sanat alanında sanatta yeterlilik programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Yüksek Lisans programında, sadece dönem sonu sınavı yapılmakta, ancak bu sınavın kapsamında ödevler, projeler, uygulamalı çalışmalar vb. gibi etkinlikler yer alabilmektedir. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Yüksek Lisans programından mezun olabilmesi için öğrencinin GANO’sunun (Genel not ortalaması) 4.00’lük sistem üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
12
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin programı başarıyla tamamlayabilmesi için, en az 24 kredilik ders almış olması, biri ders döneminde ve biri tez döneminde olmak üzere 2 adet ‘Seminer’ dersi ve tez çalışmasıyla birlikte ‘Uzmanlık Alan Dersi’ almış olması gerekmektedir. Aynı zamanda, tezini jüri karşısında savunarak başarıyla tamamlaması ve Genel not ortalamasını 2.00’nin altına düşürmemesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Art Education Graduate Program Coordinator
Dr. Rasim Basak, Associate Professor of Art Education
Phone: 0 224 2942568
Cell Phone:0 541 893 0972
Email: rasimbasak@uludag.edu.tr
Bologna Work-group member
Tuğba ŞENYAVAŞ, Research Associate
Phone: 0 224 2942571
Cell Phone: 0 536 5736483
Bologna Work-group member
Meltem KARAKUYU, Research Associate
Phone: 0 224 2942572
Cell Phone: 0 554 3662415
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda, 3 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi, 11 Öğretim Görevlisi, ve 3 Araştırma Görevlisi Dr. görev yapmaktadır. Öğretim görevlilerinin tümü yüksek lisans mezunu olup, 1 Öğretim Görevlisi Sanatta Yeterlik programına, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi ise doktora programına devam etmektedir. Ayrıca Anabilim dalımızda görev yapmak üzere, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” kapsamında 2 adet Araştırma Görevlisi alınmış ancak, lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere ilgili üniversitelere gönderilmişlerdir.
Anabilim Dalımız, 2011 yılı Ekim ayında Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’ndeki yeni binasında eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Toplam 6 bin 572 metrekare kapalı alana sahip olan binamız, bodrum kat dahil olmak üzere 3 katlı bir yapıdır ve 21 adet akademik ofis, 1 adet Anabilim Dalı Başkanlığı odası, 1 adet sekreterlik ofisi, 1 adet toplantı salonu, 1 adet hizmetli personel odası, toplamda 15 adet olmak üzere Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tekstil, Fotoğraf ve Özgün baskı atölyeleri, 3 adet kuramsal derslik, 1 adet konferans salonu, 2 adet sergi salonu ve kütüphane imkanlarına sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES5101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 8
RES5103 SANAT EĞİTİMİ TARİHİ VE TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 7
RES5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES5102 ÇAĞDAŞ SANAT EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
RES5104 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
RES5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
RES5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
RES5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
RES5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES5105 SANATSAL YARATMA SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 0 3
RES5107 ÜSTÜN ZEKALILARIN VE ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
RES5109 SANATIN TOPLUMSAL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
RES5111 RESİM ÖĞRETİMİNDE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 3
RES5113 GRAFİK TASARIMINDA UYGULAMALI ÇALIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 3
RES5115 ÖZGÜN BASKI RESİM ÖĞRETİMİNDE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 3
RES5117 SANAT KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
RES5119 TÜRK RESİM SANATI TARİHİNDE YAPIT ÇÖZEMLEME Seçmeli 2 0 0 3
RES5121 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
RES5123 ÇAĞDAŞ SANAT YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
RES5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES5106 GÖRSEL ALGI VE SANAT Seçmeli 2 0 0 4
RES5108 METİN İNCELEME VE YARATICI YAZIM Seçmeli 2 0 0 4
RES5110 SANATSAL KAVRAM VE TERİMLER Seçmeli 2 0 0 4
RES5112 GRAFİK SANATI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
RES5114 RESİM ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 4
RES5116 İLERİ ÖZGÜN BASKI RESİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5118 SANAT EĞİTİMİNDE TEMEL DİSİPLİNLER Seçmeli 2 0 0 4
RES5120 RESİM SANATINDA ESER ÇÖZÜMLEME VE ELEŞTİRİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5122 AKADEMİK VE SANATSAL ETİK Seçmeli 2 0 0 4
RES5124 NİTEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5126 KURAM VE UYGULAMADA GÜNÜMÜZ SANATI Seçmeli 2 0 0 4
RES5128 AKADEMİK YAZIM Seçmeli 2 0 0 4
RES5130 NİTEL ARAŞTIRMA TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
RES5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr