Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bahçe Bitkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 1981 yılında ilk kurulan bölüm özelliğini taşıyan "Bahçe Bitkileri Bölümü", bu yıldan itibaren meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve sorunları, seracılık, bahçe ürünlerinin muhafaza ve pazara hazırlanması konularında eğitim vermeye başlamıştır. Bölümde "Lisans" eğitim-öğretiminin yanında "Yüksek Lisans" ve "Doktora" eğitim ve öğretimi de yapılmaktadır. Görükle Kampüsü sınırları içinde araştırma-uygulama amaçlı değişik tür ve çeşitler içeren bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.
Bahçe Bitkileri Bölümü bağ-meyve-sebze bahçesine, cam ve plastik seraya, soğuk muhafaza tesisine ve paketleme evine sahiptir. Ayrıca, bilimsel çalışmaların laboratuvar boyutunda doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.
2
Verilen Derece
Bahçe Bitkileri Bölümü, yükseköğretimde Bahçe Bitkileri alanında 139 kredilik (240 AKTS) Lisans derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ziraat Mühendisliği unvanı alınır ve Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ziraat Mühendisliği unvanını almak ve Bahçe Bitkileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerden 139 kredi dersi (toplam 240 AKTS karşılığı), 6. dönemden sonra 45 iş günü mesleki stajı ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
7
Program Profili
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinde yetiştiricilik, genetik, ıslah, biyoteknoloji, tohum bilimi ve teknolojisi, bitki ve hasat sonrası fizyolojisi konularında araştırmalar yapmak ve nitelikli Eğitim-Öğretim vermek; bu çerçevede yeterli deneyime sahip, alanındaki sorunlara çağdaş çözümler üreten, önderlik edebilecek yapıda ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek örnek bireyler yetiştirmektir.
Bahçe Bitkileri Bölümünün eğitim planı kapsa-mında öğrenciye I. yılda temel bilimler ve temel Ziraat Mühendisliği ile ilgi konularda; II. yılda ise Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili diğer bilim alanlarında genel bilgiler verilir. III. ve IV. yıllarda, Bahçe Bitkileri alanında yer alan konularda detaylı bilgiler verilir. Eğitim planında VI. yarıyıl sonunda yer alan ve 35 iş günü olan mesleki staj, öğrencilere pratik bilgi ve beceri kazandırır. VIII. yarıyılda yer alan ve bir Öğretim Üyesi gözetiminde yaptırılan Bitirme Çalışması dersi öğrencilere araştırma ve elde ettiği bilgileri raporlama becerisi kazandırır. Bölümün eğitim planı öğrencilerin Bahçe Bitkileri alanında uzmanlaşmış Ziraat Mühendisi olarak mezun olmasını sağlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
2. Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
3. Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
4. Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi
5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
6. Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7. Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
8. Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi
9. Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma
10. Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11. Bahçe Bitkileri yetiştiriciliğinin toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri konusunda farkındalık
12. Bahçe Bitkileri ile ilgili yeni bilgiler edinir, edindiği bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve güncelliğini değerlendirir, yöntem ve teknolojiler geliştirerek temel ve uygulamalı araştırmalar yapar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
 • Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
 • Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
 • Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi
 • Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi
 • Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
 • Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi
 • Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi
 • Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi
 • Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
 • Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi 1,2 1,3
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2 3
Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi 1,2 1
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1,2 3
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2 2
Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi 1,2 1,2,3
Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
2-Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi 1 1
Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi 1 1,4,5
Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. 1 1,2,3,4,5
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1 2
Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi 1
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1 3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
3-Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
4-Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi 1,2
Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi 1,2
Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi 1,2 1
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1,2 1
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 1,2 1,2,3,4
Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi 1,2 1
Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. 1,2 1
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma 1,2
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. 1,2,3,4
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi 1,2,3
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2,3 1,2
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1,2,3
Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi 1,2,3 2,3
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi 1,2,3
Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Disiplinler arası çalışma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 1,2,3,4,5
Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi 1,2,3,4,5 1,3
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2,3,4,5 1
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2,3,4,5 3,4
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1,2,
Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi 2,3,4
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma 1,2,3,4,5
Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. 2,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği ilgili gereksinimleri karşılamak için bir sistemi ve/veya süreci ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 2,4
Bahçe Bitkilerinin yetiştirilmesi, depolaması ve pazarlaması sırasında karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi 1,2,3 2,3
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanı ve Ziraat Mühendisliği mesleğine ve etik kurallara uygun davranma 1,2,3 1,2
Bahçe Bitkileri ve Ziraat Mühendisliği alanlarında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1,2,3 3
Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği alanlarına özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi. 1,2,3 3,4
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 1,2,3 3
Bahçe Bitkileri alanında rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi 1,2,3
Bahçe Bitkileri alanında edindiği bilgi ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme becerisi 1,2,3
Bahçe Bitkileri yetiştirme ve ıslahında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntemleri seçme ve kullanma becerisi 3,
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Sorgular ve araştırır.
3-Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
4-Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bahçe Bitkilerinin ıslahı ile ilgili özel tesisler Sebze yetiştiriciliği, tohum üretimi ve fidecilikle ilgili özel tesisler Bağ yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Meyve yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili özel tesisler Mantar üretimi ile ilgili özel tesisler Soğuk muhafaza tesisleri Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kamu kurum ve kuruluşları Belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçimlik derslerden 139 kredi dersi (toplam 240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, VI. dönemden sonra 35 iş günü mesleki stajını ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümran Ertürk
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, B/Blok, 16059, Görükle/BURSA
e-mail: umrane@uludag.edu.tr
Tel: 224- 2941472
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Cevriye Mert
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, B/Blok, 16059, Görükle/BURSA
e-mail: cevmert@uludag.edu.tr
Tel: 224-2941542
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bahçe Bitkileri Bölümü´nde halen 6 Profesör Dr., 4 Doçent Dr., ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bahçe Bitkileri Bölümü bağ-meyve-sebze bahçesine, cam ve plastik seraya, soğuk muhafaza tesisine ve paketleme evine sahiptir. Ayrıca, bilimsel çalışmaların laboratuvar boyutunda doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH1101 BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
BAH1103 TARIM VE ÇEVRE KORUMA Zorunlu 2 0 0 2
BSM1501 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL1183 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
FZK1085 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
KIM1085 KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
MAT1075 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
OTP1003 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1502 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 4
BYL1186 ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
KIM1080 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
MAT1076 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
TEK1702 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
TEK1704 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
TPR1902 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2103 BİTKİ BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 4
BSM2801 TARIM MAKİNALARI Zorunlu 1 2 0 4
GMD2201 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
GMD2211 GIDA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
TAR2301 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 4
TPR2901 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZOO2401 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH2104 BAHÇE BİTKİLERİNDE ÇOĞALTMA TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 4
BAH2106 TARIM DEONTOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 4
BSM2502 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 1 2 0 4
BTK2602 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
STAJ I STAJ I Zorunlu 0 0 0 6
TEK2702 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
ZOO2402 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
ZOO2404 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 36
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH3103-Z GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 2 2 0 5
BAH3105-Z GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 2 2 0 6
BAH3115-Z GENEL BAĞCILIK Zorunlu 2 2 0 5
BAH3121-Z MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 0 4 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH3102-Z ÖRTÜALTI SEBZECİLİĞİ Zorunlu 1 2 0 4
BAH3114 BAHÇE BİTKİLERİ BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
BAH3122-Z MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
BAH3130-Z BAHÇE BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
TAR3324-Z ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH4101 ILIMAN İKLİM MEYVELERİ I Zorunlu 2 2 0 2
BAH4103-Z ÖZEL SEBZECİLİK-1 Zorunlu 2 2 0 3
BAH4105 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 2 0 0 2
BAH4107-Z BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI Zorunlu 2 2 0 3
BAH4123 BİTİRME ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 2 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH4104-Z ILIMAN İKLİM MEYVELERİ-2 Zorunlu 2 2 0 4
BAH4106-Z ÖZEL SEBZECİLİK-2 Zorunlu 2 2 0 3
BAH4108 BİTİRME ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 2 0 2
BAH4128-Z ÖZEL BAĞCILIK Zorunlu 2 2 0 3
STJ2 STAJ-2 (BÖLÜME YÖNELİK STAJ) Zorunlu 0 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH3109-S BUDAMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BAH3111-S ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 1 2 0 3
BAH3113-S BAHÇE BİTKİLERİNDE İNTERNET UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
BAH3117-S BAHÇE BİTKİLERİNDE SİTOGENETİK Seçmeli 1 2 0 3
BAH3119-S ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
BAH3125-S SÜS BİTKİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
PYZ3101-S PEYZAJ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
BEB4001PDS FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003PDS PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005PDS BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007PDS TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4009PDS KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011PDS ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4013PDS ESKRİM EPE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4023PDS FUTSAL I Seçmeli 2 0 2 3
BEB4025PDS TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029PDS VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4031PDS BİSİKLET Seçmeli 2 0 0 3
BEB4037PDS MASA TENİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4039PDS BADMİNTON I Seçmeli 2 0 0 3
BTK3617PDS PARK VE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
BTK3625PDS BÖCEKLERDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EVRİM Seçmeli 2 0 0 3
GSB0503PDS MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0505PDS TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0507PDS GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli 1 2 0 3
GSD3231PDS FONKSİYONEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD3241PDS YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA Seçmeli 2 0 0 3
TAR3301PDS TAHILLAR Seçmeli 1 2 0 3
TAR3305PDS TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TAR3327PDS BİTKİ ÇOĞALTMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TAR3333PDS BİTKİ GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3705PDS TARIM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
TEK3713PDS TARIM SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3723PDS TARIMSAL KOOPERATİF İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3903PDS KARTOGRAFYA Seçmeli 1 2 0 3
TPR3911PDS TOPRAK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3913PDS JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR4922PDS TOPRAK VE EKOSİSTEM Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH3104-S PARK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BAH3108-S BAHÇE BİTKİLERİNDE BİTKİ İNSAN ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3110-S EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 2 0 0 3
BAH3112-S MANTAR ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3118-S MİNÖR SEBZELER Seçmeli 2 0 0 3
BAH3124-S BAHÇE ÜRÜNLERİNİN HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH3126-S BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
BAH3128-S İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
BAH3132-S MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
BEB4002PDS FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004PDS PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006PDS BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008PDS TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012PDS ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014PDS ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016PDS TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4018PDS TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4024PDS FUTSAL II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026PDS TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028PDS EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030PDS VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4032PDS BİSİKLET II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4034PDS YÜZME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4038PDS MASA TENİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
BTK3606PDS DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Seçmeli 1 2 0 3
BTK3612PDS BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BTK3616PDS SERA BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 3
GMD3222PDS GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GSB0504PDS MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSD3234PDS GIDALARIN SOĞUTULARAK VE DONDURULARAK MUHAFAZASI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3302PDS ÇAYIR MERA AMENAJMANI Seçmeli 1 2 0 3
TAR3306PDS SİTOGENETİK Seçmeli 1 2 0 3
TAR3316PDS TARLA ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU VE DEPOLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
TAR3328PDS BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
TAR4318PDS AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 1 2 0 3
TEK3726PDS GIDA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3732PDS TARIM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3734PDS KIRSAL TURİZM Seçmeli 2 0 0 3
TEK3736PDS ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
TEK3738PDS TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEK3740PDS AB VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 2 0 0 3
TPR3908PDS PETROGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3916PDS SU KALİTESİ Seçmeli 1 2 0 3
TPR3920PDS KOMPOST YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TPR3922PDS PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
BTK3622PDS BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH4109-S SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH4111-S SEBZE TOHUMCULUĞU Seçmeli 2 0 0 3
BAH4113-S MOLEKÜLER BİYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
BAH4115-S ASMA ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH4117-S KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BAH4119-S ÜZÜM VE ÜZÜMSÜ MEYVELERDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH4121-S BAHÇE BİTKİLERİNDE ISLAH UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
TAR4311PDS ENERJİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4247-SS TARIMSAL UYGULAMALARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4723-SS TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4725-SS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZIMI Seçmeli 3 0 0 3
TEK4727-SS TARIMDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BAH4114-S MEYVE VE SEBZELERDE FİTOKİMYASALLAR Seçmeli 2 0 0 3
BAH4116-S TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
BAH4118-S STANDARDİZASYON, AMBALAJLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH4120-S TOPRAKSIZ BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BAH4122-S F1 ÇEŞİT ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
BAH4124-S BAHÇE BİTKİLERİ DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
BAH4126-S BAHÇE BİTKİLERİNDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
BAH4130-S İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TEK4736PDS TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4258-SS GELENEKSEL GIDALAR Seçmeli 3 0 0 3
TEK4724-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4726-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 3
TEK4728-SS TARIM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr