Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: GKZ0002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 4
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Araş.Gör.Dr. DİLEK SOYLU BAŞTUĞ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Arş. Gör. Dr. Dilek SOYLU BAŞTUĞ
Bursa Uudağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ABD Görükle Kampüsü TR-16059 Bursa/Türkiye
E-posta: dilekbastug@uludag.edu.tr / 00902242942595
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin Katalog İçeriği: Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Topluma Hizmet Uygulamaları dersi öğretmen adaylarının “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)’nin “Beceriler” ve “Yetkinlikler” yeterlik alanı içerisinde bulunan: “Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği”, “öğrenme yetkinliği”, “iletişim ve sosyal yetkinlik”, ve “alana özgü yetkinlik” adlı alt yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir derstir. Ayrıca THU dersi öğrencilerin, “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri” nden: “Mesleki Bilgi”, “Mesleki Beceri” ve “Tutum ve Değerler” yeterlilik alanlarını geliştirmeye yönelik bir derstir. Bir başka deyişle, öğretmen adaylarının birey ve öğretmen olarak görev hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranmalarına; öğrenci meslektaş aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurmalarına; öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılmalarına katkıda bulunur.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayabilme, ;
2 Toplumsal sorunları tartışabilme,;;
3 Toplumsal sorunlar hakkında uzman olmayan kişileri bu konuda bilgilendirebilme,;;
4 Toplumun yerel ve evrensel güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilme,;;
5 Topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirebilme,;;
6 Projeleri yürütürken hem proje içinde, hem proje dışında etkili iletişim kurabilme,;;
7 Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılabilme,;;
8 Okul ve sosyal çevreyi ilişkilendirebilme.;;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin içeriğinin tanıtılması, toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi Geçen yıl yapılmış olan örnek proje dosyalarının incelenmesi
2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
3 Toplumun güncel sorunlarını belirleme bu ders kapsamında toplum ile ilgili hangi alanlarda çalışılabileceğinin tartışılması Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
4 Toplumun güncel sorunları için çözüm üretmeye yönelik yeni projeler hazırlama, Birlikte çalışılacak kuruluşlarla işbirliği çalışması, yazışmalar ve planlama
5 Günümüzde topluma hizmet uygulamaları: Kamu kurumlarının ve Sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
6 Kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları Bir sivil toplum kuruluşunda inceleme
7 Panel, Konferans, Kongre, Sempozyum Gibi Bilimsel Etkinliklere İzleyici, Konuşmacı ya da Düzenleyici Olarak Katılmanın Önemi, Konferans, panel, seminer vb. türden bir etkinliğe katılım
8 Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
9 Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması Bu konuda daha önce yapılmış proje örneklerinin tartışılması
10 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları Panel, açık oturum, seminer vb. düzenleme ve değerlendirme
11 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmaları Bir organizasyonda görev değerlendirme
12 Proje bilgisi: Raporlaştırma hakkında genel bilgilendirme Uygulanan projelerin yazımı
13 Grup projelerinin sunumu ve teslimi Grup projelerinin sunumu
14 Grup projelerinin sunumu ve teslimi Grup projelerinin sunumu
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Kuzucu, K., & Kamer, S. T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi.
Aksoy, B., Çetin, T., & Sönmez, Ö.F. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi.
Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları (2008).
Aksoy, B., Çetin, T., & Sönmez, Ö.F. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi.
Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları (2008).
Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi
http://hibeinfo.com/surdurulebilirlik-nedir/
https://www.tesisat.org/proje-ve-proje-yonetimi-ile-ilgili-temel-kavramlar.html
https://www.abprojeyonetimi.com/proje-yonetiminde-kavramlar-sozlugu/
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenciler haftada 1 saat öğretim elemanı ile fakültede buluşurlar. Dersin teorik öğretme sürecinde anlatım, tartışma, soru-cevap, yöntemleri uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 2 saat de yerleştirildikleri kurumda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek durumundadırlar. Öğrencilerin yerleştirildikteki kurumun yöneticisi ile dönemlik çalışma takvimi oluşturur ve öğrenciler bu takvime uygun olarak herhafta belirlenen gün ve saatte kurumda hazır bulunurlar. Öğrencinin mazeretsiz kuruma gitmeme hakkı yoktur. Gittiği her hafta kurumda yaptığı çalışmalar hakkında not tutar, öz değerlendirme yapar. Dönem sonunda bu notlarını biraraya getirir, düzenler ve öğretim elemanına bireysel rapor olarak sunar. Ölçme ve Değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, 1 ödev/proje (% 40) (özdeğerlendirme, haftalık raporlar ve dönem sonu raporundan oluşan seçki dosyası) ve 1 yıl sonu sınavı (%60) dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin dönem sonunda yapılacak değerlendirme sonucundaki başarı durumları üniversitenin otomasyon sistemine girilir ve sonuçlar “mutlak” sistem ile değerlendirilir. Harfler elle girilir ve öğrenciye ilan edilir.
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ödevler 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,07
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OK1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5
OK2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5
OK3 1 1 1 0 1 1 4 1 1 5 1 5 1 5 5 5
OK4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5
OK5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5
OK6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 0 5 5 5
OK7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 5 5
OK8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr