Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Basic Islamic Sciences
General Description
1
Brief History
Basic Islamic Sciences consists of Tafsir, Hadith, Islamic Law, Islamic Theology, History of Islamic Sects, Islamic Mysticism and Arabic Language. In every field, there is a Phd program.
2
Qualification Awarded
This department is bound by the third degree credit system of 240 ECTS for the Phd program in Basic Islamic Sciences. When the program completed and the proficiencies met, a Phd degree in Basic Islamic Sciences will be achieved.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- A Master Diploma 2- Required grade for the ALES (Three years, the verbal grade must be at least 55). It is not required for the overseas students when GRE or GMAT met. 3- Sufficient grade for a foreign language. (for YDS and YOKDIL (English, French, German, Arabic) minimum 55, for TOEFL IBT minimum 55, for TOEFL CBT minimum 134, for TOEFL PBT minimum 453 or other equal examinations. Overseas students should provide minimum 55 in English, French, German or Arabic and a proficiency document in Turkish (except who were educated in Turkey.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The diploma of PhD in Basic Islamic Sciences will be given to those who take minimum 24 credits with the minimun grade 75 and successfully defend his/her theses in front of jury.
7
Profile of The Programme
The aim of the PhD program in Basic Islamic Sciences is to educate those who produce knowledge in relevant fields, do researches in national and international scales, contribute to the field in an analytic and synthetic approach and share the knowledge with other academics in national and international levels.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Knows the basic structure of religion and its basic sources.
2. Have a good command on the subjects, methods and problems of the religious sciences.
3. Have the ability to think on the field in a critical, logical and systematical way.
4. Do scientific, free and qualified researches in the field.
5. Present the conclusions reached in the correct way and suggest solutions.
6. Make use of the communication and information tecnologies in the field.
7. Contribute to the scientific activities in the field.
8. Do projects in the field or take part in others.
9. Know the relevant languages in the field.
10. Achieve the proficiency for using the sources.
11. Have the ability to evaluate and comment according to the received knowledge.
12. Provide new scientific developments with the information taken from classical and modern sources.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Do scientific, free and qualified researches in the field.
 • Have the ability to evaluate and comment according to the received knowledge.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Have the ability to think on the field in a critical, logical and systematical way.
 • Contribute to the scientific activities in the field.
 • Achieve the proficiency for using the sources.
 • Know the relevant languages in the field.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Achieve the proficiency for using the sources.
 • Have a good command on the subjects, methods and problems of the religious sciences.
 • Have the ability to evaluate and comment according to the received knowledge.
 • Provide new scientific developments with the information taken from classical and modern sources.
 • Present the conclusions reached in the correct way and suggest solutions.
 • Contribute to the scientific activities in the field.
 • Do projects in the field or take part in others.
 • Do scientific, free and qualified researches in the field.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Provide new scientific developments with the information taken from classical and modern sources.
 • Do projects in the field or take part in others.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Make use of the communication and information tecnologies in the field.
 • Know the relevant languages in the field.
COMPETENCES Learning Competence
 • Have a good command on the subjects, methods and problems of the religious sciences.
 • Knows the basic structure of religion and its basic sources.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar. 1,2,3,4
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 2
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. 1,2,3,4 3
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir. 1,2
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1,2
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur. 1,2
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 1,2
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 1,3
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1,2,3
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur. 5
Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır. 1,2,3
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar. 1,2,3 1
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 1,2,3
Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur. 1,2,3
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. 1,2,3
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 1,2,3
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır. 1,2,3 6
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir. 1,2,3 6
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3 7
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır. 6
Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur. 1 1
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The Alumni in Basic Islamic Sciences can do their jobs more effectively in educational and religious fields and also have the chance to be research assistances or faculty staff in the universities.
10
Access to Further Studies
Those who succeed in the Masters Degree can proceed to the PhD studies if they are sufficient in application and oral examination.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student must attend minimum %70 of the lessons in order to take the final examinations. Every student is subjected to a final examination at the end of a semester for each course. All exams are evaluated in 100 scale. It is necessary to achieve 75 in PhD degree in the semester final. When any of AA, BA, BB or CB achieved, they are regarded as successful.
12
Graduation Requirements
In order to finish the program successfully, it is required to get all the courses (for 240 AKTS), get the proficiency examination, get the Professional education courses, publish an article in a peer-reviewed journal and become successful in the thesis.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı: Prof. Dr. Cağfer Karadaş
email: caferkaradas@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60281
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities
In the department of Basic Islamic Sciences there are 17 professor, 5 associate professor, 12 assistant professor, 20 lecturer and 25 research assistant.
There is 1 meeting room that belongs to the department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 2
Click to choose optional courses. 28
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TIB6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 4
TIB6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PHD COMPREHENSIVE EXAM Compulsory 0 0 0 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 4
TIB6194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
TIB6195 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
TIB6196 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6187 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
TIB6197 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6188 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
TIB6198 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6101 COMPARATIVE TEXTS IN THE QUR'ANIC EXEGESIS Optional 3 0 0 7
TIB6103 THE BASIC IDEAS IN THE QUR'AN Optional 3 0 0 7
TIB6105 ABROGATION IN THE QUR'AN Optional 3 0 0 7
TIB6107 CLASSICAL METHODOLOGY OF QUR'AN COMMENTARY Optional 3 0 0 7
TIB6109 THE CONCEPT OF HUMAN AND UNIVERSE IN ISLAMIC THEOLOGY Optional 3 0 0 7
TIB6111 MODERN HADITH METHODOLOGY TEXTS Optional 3 0 0 7
TIB6113 NARRATOR'S MISTAKES ON HADITH TEXTS Optional 3 0 0 7
TIB6114 ISLAMIC PUBLIC LAW Optional 3 0 0 7
TIB6115 HADITH LITERATURE AFTER THE CLASSIFICATION PERIOD Optional 3 0 0 7
TIB6117 PLACE OF HADITH IN RELIGION Optional 3 0 0 7
TIB6117 COMPARATIVE OBLIGATIONS LAW OF ISLAM Optional 3 0 0 7
TIB6119 KNOWING OF NARRATORS IN THE SCIENCE OF HADITH Optional 3 0 0 7
TIB6121 ISLAMIC PUBLIC LAW Optional 3 0 0 7
TIB6123 THE EPISTEMOLOGY IN ISLAMIC THEOLOGY Optional 3 0 0 7
TIB6125 ISLAMIC FAMILY LAW Optional 3 0 0 7
TIB6125 ISLAMIC FAMILY LAW Optional 3 0 0 7
TIB6129 MUTEZILITE KALAM LITERATURE Optional 3 0 0 7
TIB6131 THEOLOGICAL PROBLEMS IN CLASSICAL PERIOD Optional 3 0 0 7
TIB6133 COMPERATIVE SUFI TEXTS Optional 3 0 0 7
TIB6135 THE TERMINOLOGY OF ISLAMIC MYSTICISM Optional 3 0 0 7
TIB6137 CLASSICAL RELIGIOUS TEXTS Optional 3 0 0 7
TIB6139 CLASSICAL ARABIC POETRY Optional 3 0 0 7
TIB6141 ARABIC SEMANTICS IN THE CLASSICAL TEXTS Optional 3 0 0 7
TIB6143 WORKS IN ARABIC LITERATURE IN THE OTTOMAN PERIOD Optional 3 0 0 7
TIB6145 IBN AL-ARABI AND HIS MYSTICAL PHILOSOPHY Optional 3 0 0 7
TIB6147 THE SUFI TEXTS IN THE FOREIGN LANGUAGE Optional 3 0 0 7
TIB6149 SIYAR AND FIQH Optional 3 0 0 7
TIB6151 COMPARATIVE TEXTS OF CLASSICAL ISLAMIC JURISPRUDENCE Optional 3 0 0 7
TIB6153 MUSHKILS OF THE QURAN Optional 3 0 0 7
TIB6155 HISTORY OF THE ARABIC RHETORIC FROM BEGINNING UNTIL XII. CENTURY Optional 3 0 0 7
TIB6157 COMPARATIVE HISTORY OF ISLAMIC SECTARIAN MOVEMENTS Optional 3 0 0 7
TIB6159 CONTEMPORARY THEOLOGICAL SECTS Optional 3 0 0 7
TIB6161 THE LITERARY SOURCES OF ALEVI-BEKTASHI FAITH. Optional 3 0 0 7
TIB6163 THEORETICAL TAFSIRS Optional 3 0 0 7
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB6102 THE SOCIAL IDEAS IN THE QUR'AN Optional 3 0 0 6
TIB6104 INTRODUCTION TO THE THEMATIC TAFSIR Optional 3 0 0 6
TIB6106 THE HARMONY OF WORD,MEANING AND AIM IN TAFSIR (QUR'ANIC EXEGESIS) Optional 3 0 0 6
TIB6108 MODERN METHODOLOGY OF QUR'AN COMMENTARY Optional 3 0 0 6
TIB6110 HISTORICAL ACCOUNT IN THE QURAN Optional 3 0 0 6
TIB6114 HADITH COMMENTARIES TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB6114 HADITH CRITICISM CRITERIONS Optional 3 0 0 6
TIB6116 REGIONAL HADITH SCHOLARSHIP Optional 3 0 0 6
TIB6118 PLACE OF HADITH IN SOCIAL LIFE Optional 3 0 0 6
TIB6120 NARRATOR CRITICISM IN THE SCIENCE OF HADITH Optional 3 0 0 6
TIB6122 THE AIMS OF ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB6124 PHILOSOPHY OF IJTIHAD IN ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB6126 CONTEMPRARY PROBLEMS IN ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB6128 SUNNI KALAM LITERATURE Optional 3 0 0 6
TIB6130 CONTEMPORARY THEOLOGICAL PROBLEMS Optional 3 0 0 6
TIB6132 CANONIZATION AND MAJALLA IN THE HISTORY OF OTTOMAN LAW Optional 3 0 0 6
TIB6134 THE METAPHISIC OF ISLAMIC MYSTICISM Optional 3 0 0 6
TIB6136 CONTEMPRARY RELIGIOUS TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB6138 MODERN ARABIC POETRY Optional 3 0 0 6
TIB6140 ARABIC LEXICOLOGY Optional 3 0 0 6
TIB6142 WORKS IN ARABIC GRAMMER IN THE OTTOMAN PERIOD Optional 3 0 0 6
TIB6144 SHIA KALAM THOUGHT Optional 3 0 0 6
TIB6146 PROOFS FOR THE EXISTENCE OF GOD IN KALAM Optional 3 0 0 6
TIB6148 SUFI TRADITION IN ANATOLIA Optional 3 0 0 6
TIB6150 SUFI CULTURE IN BURSA Optional 3 0 0 6
TIB6152 COMPARATIVE TEXTS OF MODERN ISLAMIC JURISPRUDENCE Optional 3 0 0 6
TIB6154 HISTORY OF THE ARABIC RHETORIC FROM THE UNTIL XII. UNTIL NOW Optional 3 0 0 6
TIB6156 TEXTS ON HISTORY OF ISLAMIC SECTARIAN MOVEMENTS Optional 3 0 0 6
TIB6158 ISLAMIC SECTARIAN MOVEMENTS Optional 3 0 0 6
TIB6160 SUFISM IN THE MODERN WORLD Optional 3 0 0 6
TIB6162 SOCIOLOGY OF THE ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB6164 THE FORMATION OF SECTARIAN IDEOLOGIES AND THEIR DISSECTING. Optional 3 0 0 6
TIB6166 PRACTICAL TAFSIRS Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr