Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Conservatory Music String Instruments
General Description
1
Brief History
U.U. State Conservatory was founded in 1998 due to item 7d/2 of 2880 law number according to 2547. Master programs of Music Department String Instruments were provided at the Institute of Social Sciences in 2003.
2
Qualification Awarded
The master program for String Instruments at the Conservatory Music Department is under the system of second cycle with its 120 ECTS. When the program qualifications are attained for the whole program a master degree is gained in Music.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
The candidates must; 1-have an undergraduate diploma with a minimum of 70 points over 100 from the Department of Music Strings major, 2-be proficient in English (at least 50 points for UÜDS or YDS or the equivalent points at the international languag examinations accepted by OSYM). A TÖMER certificate for TUrkish language is required for the acceptance of foreign students (except the one’s who studied at a school in Turkey). 3-get at least 70 points over 100 at the entrance examination testing the cumulaive artistic proficiency and performance. The average degree must be 65 points over 100 with the ratio of 50% artistic performance 25% interwiev of entrance exam and 25% undergraduate degree grade. 4-ALES certificate is not an obligation.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To get a master degree at the Music Department String Instruments the student has to complete all the obligatory, elective courses and seminars successfully with 24 credit (45 ECTS) and has to get 70 points over 100 for all of the courses. The students who present the performance program and the written work succesfully in front of a jury selected are given the Master diploma of Music at the end of the program.
7
Profile of The Programme
The aim of Music Department String Instruments master program is to provide progressive artists having the qualities of creativeness and being good performers, accepted at national and international level and being able to use the acquired knowledge and skills gained at undergraduate level of one’s own major at the master level.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To attain a basic cumulative knowledge related to the culture and aesthetic of music required by the master program
2. To understand the interrelation among different disciplines related to music
3. To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
4. To present the studies prepared based on the attained knowledge and skills relating them to theory and practice
5. To gain the ability of interpreting and improving the upper level techniques attained individually in one’s own string instrument.
6. To develop a technique, aesthetic and philosophical view on performing musical pieces
7. To present the attained acquirements of one’s own string instrument in national and international facilities.
8. To prepare and present original performing works of one’s own string instrument and to organize them.
9. To follow the facilities related to music and improve the ability of interpretation in a questioning way and coordinating them
10. To explain the studies having been made and to express opinion in an effective way at the debates related to music
11. To participate in the comittees of national and international projects related to music
12. To be able to communicate in a foreign language verbally and written, in order to follow the international literature and facilities related to music
SKILLS Cognitive - Practical
 • To present the studies prepared based on the attained knowledge and skills relating them to theory and practice
 • To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
 • To gain the ability of interpreting and improving the upper level techniques attained individually in one’s own string instrument.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
 • To understand the interrelation among different disciplines related to music
 • To attain a basic cumulative knowledge related to the culture and aesthetic of music required by the master program
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To explain the studies having been made and to express opinion in an effective way at the debates related to music
 • To present the attained acquirements of one’s own string instrument in national and international facilities.
 • To prepare and present original performing works of one’s own string instrument and to organize them.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To follow the facilities related to music and improve the ability of interpretation in a questioning way and coordinating them
 • To present the attained acquirements of one’s own string instrument in national and international facilities.
 • To gain the ability of interpreting and improving the upper level techniques attained individually in one’s own string instrument.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To follow the facilities related to music and improve the ability of interpretation in a questioning way and coordinating them
 • To be able to communicate in a foreign language verbally and written, in order to follow the international literature and facilities related to music
 • To explain the studies having been made and to express opinion in an effective way at the debates related to music
 • To participate in the comittees of national and international projects related to music
COMPETENCES Learning Competence
 • To follow the facilities related to music and improve the ability of interpretation in a questioning way and coordinating them
 • To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
 • To develop a technique, aesthetic and philosophical view on performing musical pieces
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak 1,2 1,3,4,5
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 2 1,2,4
Yaylı çalgısına ilişkin sahip olduğu teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak. 2,3 1,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 2,3
Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak 2 1,3,4
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak 1 1,3
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek 2 2,3
Yaylı çalgısı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek. 1 1,2
Yaylı çalgısına ilişkin performansa dayalı özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek 3 2
Yaylı çalgısı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek. 1,2 1,2
Yaylı çalgısına ilişkin sahip olduğu teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak. 1,2 1
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek 1,2 1
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak 1,3 4,6
Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek 1 1,2,3
Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak 1,2 1,4
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek 1 1,2
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 1,2
Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek 1 1,3,4
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates can work at the institutions such as symphony or opera as soloists, orchestra members at home or abroad depending on the performance level at one’s own string instrument as well as being able to work as a teaching staff at various universities providing music or performing arts education.
10
Graduation Requirements
The candidates who have completed the master degree at the required level and have the necessary performance ability in one’s own string major as well as being proficient at a foreign language can continue their education at doctorate (proficiency in art) programs.
11
Mode of Study
12
Facilities
The candidates must pass all the lessons present two seminars and complete the thesis succesfully to graduate from the program (90-120 ECTS).
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
e-mail: konsogis@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
At the program of String Instruments of the Music Department, the students are trained mostly by experienced well known artists (tutors), and the students are provided with the opportunity to make use of their experiences and archives. The Conservatory library which is rich enough can be referred to as a resource for scores of pieces to be played and to make research, as well.
The students have the chance to give concerts not only with the Conservatory Academic Orchestra or recitals personally, but also attend other national or international facilities organized by the Conservatory. It is also a good opportunity for especially those students to be able to play with the Bursa State Symphony Orchestra as part time or full time artists.
The new building where education started in 2012-2013 academic year has positive conditions to progress on the quality of education. The financial support of our university for this building and the interior design is a significant advantage of this program.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY5101 INSTRUMENT TECHNIQUE I Compulsory 2 0 0 5
YAY5103 REPERTOIRE I Compulsory 2 0 0 6
YAY5105 CORREPETITION Compulsory 0 2 0 2
YAY5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
YAY5175 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY5102 INSTRUMENT TECHNIQUE II Compulsory 2 0 0 4
YAY5104 REPERTOIRE II Compulsory 2 0 0 6
YAY5106 CORREPETITION-RECITAL# Compulsory 0 2 0 2
YAY5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
YAY5176 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
YAY5193 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
YAY5194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY5107 CHAMBER MUSIC I Optional 1 2 0 4
YAY5109 HISTORY OF STRING INSTRUMENTS Optional 2 0 0 4
YAY5111 RESEARCH IN THE FIELD OF MUSIC Optional 2 0 0 4
YAY5113 TEACHING INSTRUMENT : PEDAGOGICAL PIECES Optional 2 0 0 4
YAY5115 ORCHESTRA REPERTOIRE IN 19TH CENTURY AND BEFORE Optional 2 0 0 4
YAY5117 FORM AND GENRE IN TONAL CONTEXT Optional 2 0 0 4
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY5108 CHAMBER MUSIC II Optional 1 2 0 4
YAY5110 LITERATURE AND HISTORY OF STRINGED INSTRUMENTS Optional 2 0 0 4
YAY5112 PREPARING A RESEARCH PROJECT IN THE FIELD OF MUSIC Optional 2 0 0 4
YAY5114 TEACHING INSTRUMENT : PEDAGOJICAL SCHOOLS Optional 2 0 0 4
YAY5116 ORCHESTRA REPERTOIRE IN 19TH CENTURY AND AFTER Optional 2 0 0 4
YAY5118 MUSICAL FORMS AND ANALYSIS Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr