Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Music - Composition
General Description
1
Brief History
B.U.U. State Conservatory was founded in 1998. Master programs of Music Department (for composition) were provided at the Institute of Social Sciences in 2003.
2
Qualification Awarded
The master program for Composition at the Music Department is under the system of second cycle with its 120 ECTS. When the program qualifications are attained for the whole program a master degree is gained in Music (Composition)
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
The graduates of State Conservatory and Music and Stage Arts Faculty of te related brances are allowed to apply to this programme provided that his diploma degree. The candidates (presentation of the works he/she wrote) artistic performance and background scores must also be at least 70 in the entrance exam. However they must be proficient in English (at least 50 points for UÜDS or YDS or the equivalent points at the international language examinations accepted by OSYM). A TÖMER certificate for TUrkish language is required for the acceptance of foreign students (except the one’s who studied at a school in Turkey). ALES certificate is not an obligation.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To get a master degree at the Music Department (for composition) the student has to complete all the obligatory and elective courses successfully with 27 credit (53 ECTS) and has to get 70 points over 100 for all of the courses. The students who present the performance program and the written work succesfully in front of a jury selected are given the Master diploma of Music at the end of the program.
7
Profile of The Programme
The aim of Music Department Composition master program for composition is to provide progressive artists having the qualities of creativeness and being good performers, accepted at national and international level and being able to use the acquired knowledge and skills gained at undergraduate level of one’s own major at the master level.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To attain a basic cumulative knowledge related to the culture and aesthetic of music required by the master program
2. To understand the interrelation among diferent disciplines related to music
3. To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
4. To present the studies prepared based on the attained knowledge and skills relating them to theory and practice
5. To gain the ability of interpreting and improving the upper level techniques attained individually in composition
6. To develop a technique, aesthetic and philosophical view on forming musical pieces
7. To present the attained acquirements of the major in national and international facilities
8. To produce and present original works of composition and to organize them
9. To follow the facilities related to music and improve the ability of interpretation in a questioning way and coordinating them
10. To explain the studies having been made and to express opinion in an effective way at the debates related to music
11. To participate in the comittees of national and international projects related to music
12. To be able to communicate in a foreign language verbally and written, in order to follow the international literature and facilities related to music
SKILLS Cognitive - Practical
 • To understand the interrelation among diferent disciplines related to music
 • To gain the ability of interpreting and improving the upper level techniques attained individually in composition
 • To present the studies prepared based on the attained knowledge and skills relating them to theory and practice
 • To develop a technique, aesthetic and philosophical view on forming musical pieces
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To attain a basic cumulative knowledge related to the culture and aesthetic of music required by the master program
 • To understand the interrelation among diferent disciplines related to music
 • To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To produce and present original works of composition and to organize them
 • To present the studies prepared based on the attained knowledge and skills relating them to theory and practice
 • To present the attained acquirements of the major in national and international facilities
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To produce and present original works of composition and to organize them
 • To follow the facilities related to music and improve the ability of interpretation in a questioning way and coordinating them
 • To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
 • To participate in the comittees of national and international projects related to music
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To present the attained acquirements of the major in national and international facilities
 • To be able to communicate in a foreign language verbally and written, in order to follow the international literature and facilities related to music
 • To produce and present original works of composition and to organize them
 • To explain the studies having been made and to express opinion in an effective way at the debates related to music
COMPETENCES Learning Competence
 • To follow the facilities related to music and improve the ability of interpretation in a questioning way and coordinating them
 • To gain the ability of interpreting and improving the upper level techniques attained individually in composition
 • To develop a technique, aesthetic and philosophical view on forming musical pieces
 • To improve the attained knowledge with a criticizing and researching approach
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak 1 1,3,4,5
Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak 2 2
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek 1,2 1,2
Sanat dalına ilişkin sahip olduğu yöntem ve teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak 2,3 1,3,4
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 2
Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak 2 1,3,4
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak 1 1,2,3

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak 1 1,2
Sanat dalı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek 1 1,2,3
Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek 1 1,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek 2,3 1
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 1
Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak 1,2 2
Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek 1,2,3 1,2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak 1,2,3,4 6,7
Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek 1,2 1,2,5
Sanat dalı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek 1 3
Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek 1 3,5
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek 1 2
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 1,2
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek 1 2,3,4
Sanat dalına ilişkin sahip olduğu yöntem ve teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates can work at the orchestras such as symphony or opera as conductors or composers and critics at home or abroad depending on the performance level of one’s own major as well as being able to work as a teaching staff at various universities providing music or performing arts education
10
Access to Further Studies
The students who have completed the master level at the required level and have the necessary creativity or one’s own works related to composition as well as being proficient at a foreign language can continue their education at doctorate (proficiency in art) programs.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student has to register for the courses at the begining of each semester and has to attend at least %70 of the theoretical lessons and %80 of the practice lessons in order to be ble to take the final examinations of the term. They have to take at least one final examination. The examinations are graded over 100 points. The final examination at the obligatory courses of the semester where the student has to present his/her creativity and performance is held by a comittee of at least 3 academicians. He/she has to get minimum 70 so as to be succesfull for all of the courses and AA, BA, BB, CB, CC letter grades are considered as successful for each of the courses.
12
Graduation Requirements
To complete the program succesfully the student has to succeed at all of the courses and a seminar, complete the thesis successfully to graduate from the program (120 ECTS).(corresponding to 120 ECTS)
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr -
gcalgan@uludag.edu.tr
15
Facilities
At the composition program of the music department, the students are trained mostly by experienced well known artists (tutors), and the students are provided with the opportunity to make use of their experiences and archives. The Conservatory library which is rich enough can be referred to as a resource for scores of pieces to make research, as well.
The students have the chance have their compositions played by student orchestra or Academic Orchestra, but also to attend other national or international facilities organized by the Conservatory.
The Conservatory building provides various opportunities to progress in the quality of education. The financial support of our university for this building and the interior design is a significant advantage of this program.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KOM5101 COMPOSITION I Compulsory 3 0 0 7
KOM5103 ORCHESTRATION I Compulsory 3 0 0 6
KOM5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
KOM5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KOM5102 COMPOSITION II Compulsory 3 0 0 7
KOM5104 ORCHESTRATION II Compulsory 3 0 0 5
KOM5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
KOM5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KOM5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
KOM5193 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KOM5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
KOM5194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KOM5105 20TH CENTURY COMPOSITION TECHNIQUES I Optional 2 0 0 4
KOM5107 PIANO WORKS OF TURKISH COMPOSERS Optional 2 0 0 4
KOM5109 RESEARCH IN THE FIELD OF MUSIC Optional 2 0 0 4
KOM5111 APPROACHES TO TEACHING IN THE FIELD OF MUSIC Optional 2 0 0 4
KOM5113 ELECTRONIC MUSIC Optional 2 0 0 4
KOM5115 POST TONAL MUSIC I Optional 2 0 0 4
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KOM5106 20TH CENTURY COMPOSITION TECHNIQUES II Optional 2 0 0 4
KOM5108 CHAMBER MUSIC WORKS OF TURKISH Optional 2 0 0 4
KOM5110 PREPARING A RESEARCH PROJECT IN THE FIELD OF MUSIC Optional 2 0 0 4
KOM5112 TEACHING IN THE FIELD OF MUSIC AND LESSON PLANING Optional 2 0 0 4
KOM5114 ELECTRONIC MUSIC COMPOSITION Optional 2 0 0 4
KOM5116 POST TONAL MUSIC II Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr