Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Basic Islamic Sciences
General Description
1
Brief History
Basic Islamic Sciences consists of Tafsir, Hadith, Islamic Law, Islamic Theology, History of Islamic Sects, Islamic Mysticism and Arabic Language. In every field, there is a Master program.
2
Qualification Awarded
This department is bound by the second degree credit system of 120 ECTS for the Master program in Basic Islamic Sciences. When the program completed and the proficiencies met, a Master degree in Basic Islamic Sciences will be achieved.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- An Undergraduate Diploma 2-Required grade for the ALES (Five years, the verbal grade must be at least 55). It is not required for the overseas students when GRE or GMAT met. 3- Sufficient grade for a foreign language. (for YDS and YOKDIL (English, French, German, Arabic) minimum 40, for TOEFL IBT minimum 50, for TOEFL CBT minimum 130, for TOEFL PBT minimum 450 or other equal examinations. Overseas students should provide a proficiency document in Turkish (except who were educated in Turkey).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The diploma of Master in Basic Islamic Sciences will be given to those who take minimum 24 credits with the minimun grade 70 and successfully defend his/her theses in front of jury.
7
Profile of The Programme
The aim of the Master program in Basic Islamic Sciences is to educate those who produce knowledge in relevant fields and share the knowledge with other academics in national and international levels. Its aim to prepare those who succesful in the Master degree for PhD studies.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Know the basic sources in the field of Basic Islamic Sciences in order to use them in any scientific research.
2. Have the ability to do research and use the relevant sources.
3. Have the sufficient knowledge to do research and have the basic information about the field.
4. Evaluate the info which taken from the sources.
5. Have the ability to know the relevant issues and gain the ability to think on the scientific subjects.
6. Have a good command on Arabic and a western language.
7. Have the scientific research ethic.
8. Do a independent research in the field.
9. Produce new knowledge evaluating them in comparison to the other fields.
10. Have the ability to use the knowledge in verbal and written fields.
11. Attend to the activities in the field and contribute to them.
12. Use his knowledge and skills in interdisciplinary studies.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Have the scientific research ethic.
 • Have the ability to use the knowledge in verbal and written fields.
 • Have the ability to do research and use the relevant sources.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Use his knowledge and skills in interdisciplinary studies.
 • Have a good command on Arabic and a western language.
 • Know the basic sources in the field of Basic Islamic Sciences in order to use them in any scientific research.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Produce new knowledge evaluating them in comparison to the other fields.
 • Have a good command on Arabic and a western language.
 • Have the sufficient knowledge to do research and have the basic information about the field.
 • Evaluate the info which taken from the sources.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Produce new knowledge evaluating them in comparison to the other fields.
 • Have the ability to know the relevant issues and gain the ability to think on the scientific subjects.
 • Do a independent research in the field.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Have the ability to use the knowledge in verbal and written fields.
 • Attend to the activities in the field and contribute to them.
Learning Competence
 • Know the basic sources in the field of Basic Islamic Sciences in order to use them in any scientific research.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 1,2,3 4
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 2
Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur. 1,2,3
Bilimsel araştırma etiğine sahip olur. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 1,2
Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 1,2 3
Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1,2
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 1,2,3
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 5
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 1,2,3
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 2
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 1,2,3
Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir. 1,2,3
Bilimsel araştırma etiğine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 1,2,3
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 1,2,3
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1,2,3
Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 1,2,3,4
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 4
Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur. 4
Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir. 1
Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The Master Alumni in Basic Islamic Sciences can do their jobs more effectively in educational and religious fields and also have the chance to be research assistances or faculty staff in the universities.
10
Access to Further Studies
Those who succeed in the Undergraduate Degree can proceed to the Master studies in Basic Islamic Sciences if they are sufficient in application and oral examination.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student must attend minimum %70 of the lessons in order to take the final examinations. Every student is subjected to a final examination at the end of a semester for each course. All exams are evaluated in 100 scale. It is necessary to achieve 70 in the semester final. When any of AA, BA, BB or CB achieved, they are regarded as successful.
12
Graduation Requirements
In order to finish the program successfully, it is required to get all the courses (for 120 AKTS) and become successful in the thesis.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı: Prof. Dr. Cağfer Karadaş
email: caferkaradas@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60281
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities
In the department of Basic Islamic Sciences there are 17 professor, 5 associate professor, 12 assistant professor, 20 lecturer and 25 research assistant.
There is 1 meeting room that belongs to the department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
TIB5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 2
Click to choose optional courses. 24
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TIB5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
TIB5193 THESIS CONSULTANTS III Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
TIB5194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB5103 QUR'ANIC SCIENCES Optional 3 0 0 6
TIB5105 THE ANALYSIS OF THE COMMON STORIES IN THE BIBLE AND QURAN Optional 3 0 0 6
TIB5107 GENERAL HISTORY OF TAFSIR Optional 3 0 0 6
TIB5109 THE CONTROVERSIAL TOPICS OF TASAWWUF Optional 3 0 0 6
TIB5111 TEXTS ON CLASSICAL HADITH METHODOLOGY Optional 3 0 0 6
TIB5113 HADITH RIWAYAH SCIENCES AND LITERATURE Optional 3 0 0 6
TIB5115 RELATION BETWEEN HADITH AND ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB5117 APOCRIPH HADITHS Optional 3 0 0 6
TIB5119 RELATION BETWEEN HADITH AND HISTORY Optional 3 0 0 6
TIB5121 METHODOLOGY OF ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB5125 COMPARATIVE CLASSICAL FIQH TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB5127 KERAMIN FORMATION PROCESS Optional 3 0 0 6
TIB5129 DIVINITY IN ISLAMIC THEOLOGY Optional 3 0 0 6
TIB5133 EARLY THEOLOGICAL TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB5135 THE CLASSICAL SUFI TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB5137 PRE-ISLAMIC CLASSICAL ARABIC LITERATURE Optional 3 0 0 6
TIB5139 THE HISTORY OF CLASSICAL ARABIC Optional 3 0 0 6
TIB5141 MODERN ARAB POETRY EXAMPLES UP TO 1940 Optional 3 0 0 6
TIB5143 THE RIWAYA TAFSIR Optional 3 0 0 6
TIB5145 THE KALAM'S CRITICISM OF PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
TIB5147 INTRODUCTION TO KALAM TERMINOLOGY Optional 3 0 0 6
TIB5151 SOURCES OF CLASSIC ARABIC HUMOR Optional 3 0 0 6
TIB5153 TRANSLATION TECHNIQUES FROM ARABIC TO TURKISH Optional 3 0 0 6
TIB5157 ISLAMIC LAW RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
TIB5159 THE METHODOLOGY IN RESEARCHES OF SECTS HISTORY Optional 3 0 0 6
TIB5161 GRAMMAR ON CLASSICAL ARABIC TEXTS IN HUMOR Optional 3 0 0 6
TIB5163 TAFSIR CONCEPTS Optional 3 0 0 6
TIB5165 HISTORY OF THE QURAN Optional 3 0 0 6
TIB5171 BASIC CONCEPTS OF 'ILM AL-KIRAAT Optional 3 0 0 6
TIB5173 FACTORS THAT DEVELOP ARABIC LANGUAGE Optional 3 0 0 6
TIB5175 THE SOURCES OF SHIITE KALAM Optional 3 0 0 6
TIB5179 AL-JUNAYD AL-BAGHDADI AS A FOUNDING SUFI Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TIB5106 COMPARATIVE HOLY BOOKS TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB5108 HISTORY OF TAFSIR SCHOOLS Optional 3 0 0 6
TIB5110 TEXTS ON RIWAYA AL HADITH Optional 3 0 0 6
TIB5112 SCIENCES ABOUT HADITH METHODOLOGY Optional 3 0 0 6
TIB5114 RELATION BETWEEN HADITH AND KALAM Optional 3 0 0 6
TIB5116 THE PROBLEMS OF HADITH Optional 3 0 0 6
TIB5118 HADITH AND ISLAMIC MISTICISM Optional 3 0 0 6
TIB5120 THE LITERATURE OF ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB5122 THE DIRAYA TAFSIR Optional 3 0 0 6
TIB5126 THE MUTAZILITE SYSTEM Optional 3 0 0 6
TIB5128 COMPARATIVE MODERN FIQH TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB5130 DEVELOPMENT PERIOD OF ISLAMIC THEOLOGY Optional 3 0 0 6
TIB5132 LATER THEOLOGICAL TEXTS Optional 3 0 0 6
TIB5134 NUBUVVET AND MEAD IN THE ISLAM Optional 3 0 0 6
TIB5138 SUFI INSTITUTIONS Optional 3 0 0 6
TIB5142 PROBLEMS OF THE MODERN ARABIC Optional 3 0 0 6
TIB5144 MODERN ARAB POETRY EXAMPLES FROM 1940 TO PRESENT Optional 3 0 0 6
TIB5146 THE SYSTEMATIC OF ASHARIYYA Optional 3 0 0 6
TIB5150 THE LITERATURE OF THE HISTORY OF TASAWWUF Optional 3 0 0 6
TIB5154 EXAMPLES OF CLASSICAL ARABIC HUMOR Optional 3 0 0 6
TIB5156 TRANSLATION TECHNIQUES FROM TURKISH TO ARABIC Optional 3 0 0 6
TIB5158 IMAMIYYA SHIA Optional 3 0 0 6
TIB5160 COMPARATIVE CRIMINAL LAW OF ISLAM Optional 3 0 0 6
TIB5164 QUR'AN CONCEPTS Optional 3 0 0 6
TIB5166 HISTORY OF KIRAAT Optional 3 0 0 6
TIB5168 GENERAL PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW Optional 3 0 0 6
TIB5170 FINANCIAL METHODS AND BANKING IN ISLAM Optional 3 0 0 6
TIB5174 TEXT STYLE OF QURAN Optional 3 0 0 6
TIB5176 HUMOR CHARACTERS IN CLASSICAL ARABIC LITERATURE Optional 3 0 0 6
TIB5182 PIONEERS OF CLASSICAL ARABIC LITERATURE Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr