Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Veterinary Parasitology
General Description
1
Brief History
Bursa Uludağ University Institute of Health Sciences, Department of Parasitology gives MS education. Students who complete the education of MS in the Department of Parasitology, get the degree of MS of Parasitology. In this program, students should get basic parasitological information. Besides, they should follow the recent developments in parasitology, follow literature, plan related projects and should participate in existing studies in the department.
2
Qualification Awarded
After the successful completion of the program and fulfillment of requirements, a MS degree in Parasitology is awarded.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
To apply for a Master´s degree with or without thesis; - Candidates must hold a Bachelor´s degree, and for health sciences, possess ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam) with the minimum acceptable score on sciences determined by the Senate. - Among foreign languages such as English, German, French, Italian, Russian and Arabic, candidates must demonstrate proficiency in a language by satisfying one of the following exams: ÜDS (Interuniversity Foreign Language Examination), KPDS (Foreign Language Proficiency Examination for State Employees), TOEFL or equivalent approved by YÖK (The Council of Higher Education), or the proficiency exam carried out by Uludag University School of Foreign Languages, and provide the minimum acceptable score as approved by the Senate. Recognition of any other foreign language qualifications is dependent on the Senate. - For foreign nationals, admission requirement shall be any of the following; Turkish Proficiency Exam by TÖMER and corresponding ALES score, or scores in exams such as GRE or GMAT, accepted as internationally equivalent by YÖK.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to apply the MS education program in Parasitology must be graduated from a licence (first cycle) degree. In order to get the degree of MS, students must complete the all mandatory lessons which are associated or departmental and they must get the mark of 75 over 100. They should take and pass Biostatistics which have 7.5 ECTS as mandatory Institute lesson and should take and pass Planning and Evaluation in Teaching as mandatory credit free lesson. Besides, they should take and pass eight mandatory departmental lessons which have 35 ECTS.
7
Profile of The Programme
Students in the MS program should get parasitological information, beside they should know the biology, diagnosis, treatment and harmful effects of animal parasites, research procedures, and principles of writing local or foreign language articles.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Based on the benefits of MS, has information about Veterinary Parasitology on the level of speciality.
2. Knows/applies parasitologic definitions and general parasitologic examination methods
3. Has special information about Helminth, Protozoa and Arthropod infections and their diseases.
4. Has information about zoonose parasites and knows the importance and control methods of them
5. Has skills about working in a research laboratory and can use basic lab devices primarily microscopes.
SKILLS Cognitive - Practical
  • Has skills about working in a research laboratory and can use basic lab devices primarily microscopes.
  • Knows/applies parasitologic definitions and general parasitologic examination methods
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
  • Has information about zoonose parasites and knows the importance and control methods of them
  • Has special information about Helminth, Protozoa and Arthropod infections and their diseases.
  • Based on the benefits of MS, has information about Veterinary Parasitology on the level of speciality.
COMPETENCES Field Specific Competence
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
COMPETENCES Communication and Social Competence
COMPETENCES Learning Competence
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
3-Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
Bilimsel yenilikleri takip ederek alanıyla veya benzer alanlarla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunur ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilir. 2,3 2,3
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olur ve başta ışık mikroskobu olmak üzere diğer temel laboratuvar cihazlarını etkin bir şekilde kullanabilir 1 1
Parazitolojik tanımları ve genel parazitolojik muayene yöntemlerini bilir ve uygular. 1 1
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
3-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır.
Bilimsel yenilikleri takip ederek alanıyla veya benzer alanlarla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunur ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilir. 1,2
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olur ve başta ışık mikroskobu olmak üzere diğer temel laboratuvar cihazlarını etkin bir şekilde kullanabilir 2
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili kazandığı yetki ve sorumlulukların bilincinde mesleğini icra ederek gerekli durumlarda farklı stratejiler geliştirerek karşılaştığı sorun ve sonuçları değerlendirebilir. 3
Helmint, Protozoon ve Artropod enfeksiyonları ve meydana getirdikleri hastalıklar hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur. 1 1
Parazitolojik tanımları ve genel parazitolojik muayene yöntemlerini bilir ve uygular. 1
Yüksek Lisans düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, Veteriner Parazitoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur. 2 1
Zoonoz parazitler hakkında bilgi sahibi olarak insan sağlığı açısından önemini ve korunma yöntemlerini bilir. 1 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, alanındaki bir konuyla ilgili kapsamlı bir sunum hazırlayabilir ve bunu bir topluluk önünde sunabilir. 1
Bilimsel yenilikleri takip ederek alanıyla veya benzer alanlarla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunur ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilir. 3 3,5,6
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili kazandığı yetki ve sorumlulukların bilincinde mesleğini icra ederek gerekli durumlarda farklı stratejiler geliştirerek karşılaştığı sorun ve sonuçları değerlendirebilir. 1,2 1,2,5
Zoonoz parazitler hakkında bilgi sahibi olarak insan sağlığı açısından önemini ve korunma yöntemlerini bilir. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
3-Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
4-Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
6-Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel yenilikleri takip ederek alanıyla veya benzer alanlarla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunur ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilir. 2 2,3,4
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili kazandığı yetki ve sorumlulukların bilincinde mesleğini icra ederek gerekli durumlarda farklı stratejiler geliştirerek karşılaştığı sorun ve sonuçları değerlendirebilir. 1,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
2-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
3-Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir
Zoonoz parazitler hakkında bilgi sahibi olarak insan sağlığı açısından önemini ve korunma yöntemlerini bilir. 4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
5-Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
6-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.
Alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, alanındaki bir konuyla ilgili kapsamlı bir sunum hazırlayabilir ve bunu bir topluluk önünde sunabilir. 1 1
Bilimsel yenilikleri takip ederek alanıyla veya benzer alanlarla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunur ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilir. 2 1,3,6
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili kazandığı yetki ve sorumlulukların bilincinde mesleğini icra ederek gerekli durumlarda farklı stratejiler geliştirerek karşılaştığı sorun ve sonuçları değerlendirebilir. 2
İnterneti kullanarak bilimsel bilgiye ulaşmayı bilir ve bilgisayarda bir tez/rapor hazırlayabilecek düzeyde bilgisayarı kullanabilir. 1,4 5
Zoonoz parazitler hakkında bilgi sahibi olarak insan sağlığı açısından önemini ve korunma yöntemlerini bilir. 1,3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
2-Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
3-Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.
Alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, alanındaki bir konuyla ilgili kapsamlı bir sunum hazırlayabilir ve bunu bir topluluk önünde sunabilir. 2,3
Bilimsel yenilikleri takip ederek alanıyla veya benzer alanlarla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunur ve disiplinler arası çalışmalara önderlik edebilir. 1
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili kazandığı yetki ve sorumlulukların bilincinde mesleğini icra ederek gerekli durumlarda farklı stratejiler geliştirerek karşılaştığı sorun ve sonuçları değerlendirebilir. 1
İnterneti kullanarak bilimsel bilgiye ulaşmayı bilir ve bilgisayarda bir tez/rapor hazırlayabilecek düzeyde bilgisayarı kullanabilir. 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
-Lecturer in Veterinary Faculty -Expert staff at Veterinary Control and Research Institute -Lecturer in Vocational School -Veterinarian at Ministry of Food, Agriculture and Animal Husbandry -Administrator Veterinarian at animal husbandry industry -Self-employment Veterinarian
10
Access to Further Studies
The entrance into postgraduate doctoral studies is possible for candidates who have successfully earned a Bachelor´s degree, and can provide ALES with a passing grade and meet foreign language qualifications.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
The exams of the courses can be done written, written-oral or applied. In order to take the tests of the postgraduate programs, the attendance of the courses is required to be at least 70% or 80%. The exams are evaluated by over 100points awarded. To be successful, at master with thesis and master without thesis programs, it is required to get at least 70 points out of 100 points; at doctorate and proficiency in art programs it is required to get at least 75 points out of 100 points. Within the frame of the principals mentioned above, to evaluate the points as letter grades; getting AA, BA, BB, CB and CC at master degree and scientific preparation programs, and AA,BA, BB and CB at doctorate programs are considered successful at the courses. At postgraduate programs, a student failed at any course can take the exams at the end of the semester even if the course is not opened up the following semester. The student failed at this exam on the ground of absence or not carrying out the preconditions of the lesson repeats the lesson when it is opened up. If the lesson is subtracted or not opened up, an equivalent lesson to it is determined by the suggestion of the concerned head of department and by the decision of the board. Under these circumstances, the student is responsible of the equivalent lesson instead of the lesson that s/he needs to repeat. The adjustment of the grades of the students who practice upon the national or international student Exchange programs like Erasmus and Farabi are executed by the decision of the board and the decision by the institution directory. These grades are recorded to the academic transcript. The academic standing of the student is determined at the end of every semester on the term grade point averages and general grade point averages that is calculated on the coefficients given as the letter grades according to the concerned regulations. Term grade point averages and general grade point averages are calculated by the grade point averages. Grade point average (GPA) is calculated by the division of the total credits to the total out of the multiplication of the course credits and letter grades’s equivalents. GPA is calculated as two digits after the comma. Both term grade point average and general grade point average are determined by the grades of the courses from AA to FF. All of the grades are recorded to the academic transcript.
12
Graduation Requirements
Master with thesis program is formed by seven courses providing that they are not less than 21credits and more than 28credits, one seminar at course and dissertation stage, thesis study and thesis exam. Despite not needing scientific preparation program, the student can take up graduation level courses if the supervisor thinks it is needed, and these courses’ credits will not be counted.
13
Mode of Study
Full-Time/Part-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı
Bursa. Prof.Dr. Levent Aydın (Anabilim Dalı Başkanı): 0224 2941314
laydin@uludag.edu.tr
15
Facilities
There are six lecturers at the Department of Parasitology. Scientific research is specialized in a few basic topics. Some research is conducted, especially epidemiology of ecto-endo parasites of farm animals and pets, drug tests of newly developed drugs on the market, bee diseases and mites. Research laboratories and facilities are presented below:
1)Helminthology Laboratory, basic materials: Centrifuges, light-stereo-inverted microscopes, Mc Master slides, deep freeze (-20 0C), acclimatization cabinet and incubators.
2)Protozoology – Arthropodology Laboratory, basic materials: Desiccator, incubator, stere-light microscopes, arthropod dissection set, micropipettes, deep freeze (-80 0C), centrifuges, test hives.
3)Fly species identification and culture laboratory is under construction.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
VPR 5001 PARASITOLOGICAL DEFINITIONS AND EXAMINATION METHODS Compulsory 1 2 0 5
VPR 5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
VPR5003 VETERINARY ARTHROPODOLOGY Compulsory 2 2 0 7
VPR5005 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS, RESEARCH AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 1 0 0 1
Click to choose optional courses. 11
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
VPR 5172 GRADUATE SEMINAR (COURSE) Compulsory 0 2 0 5
VPR 5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 19
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
VPR 5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
VPR 5193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
VPR 5194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
VPR5007 PARASITIC DISEASES OF RUMINANTS Optional 1 2 0 5
VPR5009 PARASITIC DISEASES OF POULTRY Optional 1 2 0 5
VPR5009 PARASITES OF BEES Optional 1 0 0 2
VPR5013 PEST CONTROL IN THE ENVIRONMENT, INDOOR AND OUTDOOR Optional 1 2 0 5
VPR5013 MYIASIS Optional 1 0 0 2
VPR5017 INTERMEDIATE HOSTING AND VECTORED Optional 1 0 0 2
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 5006 PARASITIC DISEASES OF EQUIDS Optional 1 2 0 5
VPR 5008 PARASITIC DISEASES OF CATS AND DOGS Optional 1 2 0 5
VPR 5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr