Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı´nda 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından bu yana eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Pazarlama Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla seyahat hizmetleri mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I. ve II. öğretimin her birine yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
2. Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
3. Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
4. Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
5. Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
7. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8. 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
10. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
11. Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
12. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler turizm sektöründe;1618 Sayılı Yasa’da belirtilen Seyahat Acentelerinde (A-B ve C Grubu), Fuar –Kongre ve Organizasyon Firmalarında, Ulaştırma işletmelerinin ilgili departmanlarında (biletleme, yer hizmetleri vb.)gibi alanlarda çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
BUÜ ALİ OSMAN SÖNMEZ KAMPÜSÜ
Tlf: (224)262 55 40
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Melih SERENGİL
E-mail:mserengil@uludag.edu.tr
dahili: 60541
Program Başkanı: Öğr.Gör.Celal UZUN
E-posta: celaluzun@uludag.edu.tr
dahili: 60516
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI
e-posta: kayhanahmet@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60508
Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Hasan Bakır
Tel: (224)2615540-41/60535
e-posta:hasanbakir@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Galip Gürsu GÜRSAKAL
e-posta: gursugalip@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60538
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr