Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yüksek Okulumuzda 1986 yılında Budama ve Aşılama Programı olarak ilk açılan programlardan birisi olmuştur. Programımızda 1990 yılında Seracılık Budama ve Aşılama, 1993 yılında Seracılık Programı,2006 yılında Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği son olarak ise 2009 yılında Süs Bitkileri Yetiştiriciliği olarak isim değişikliği yapılmıştır. Programımızda Bitki Üretim Teknikleri, Bitki Tanıma, İç ve Dış Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları gibi temel derslerin yanında, Sebze Yetiştiriciliği, Sera Yapım Tekniği, Organik Tarım gibi güncel seçmeli derslerde verilmektedir. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Üniversitemizin Görükle kampüsündeki binasında örgün öğretimde eğitim vermektedir.
2
Verilen Derece
Mezunlar Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bilim alanında, “Süs Bitkileri Yetiştiricisi” Ön Lisans derecesini alırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Bu programa genel lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adaylar YGS-6 puan türüne göre yerleştirildiği gibi, 2547 sayılı kanunun 45.Maddesine 4702 sayılı kanunla eklenen e bendi uyarınca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik, Süs Bitkileri, Çay Teknolojisi, Peyzaj, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi ve Ziraat alanlarından da sınavsız geçişle öğrenci alınmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Temel meslek derslerinin yanı sıra, yabancı dilini etkin kullanabilen, bilgisayar kullanma becerisine sahip, kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi ilgili sektörde uygulama yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Süs bitkileri yetiştiriciliği programında 2 yıllık bir program çerçevesinde; süs bitkileri yetiştiriciliği, bakımı ve pazarlanması konularında bilgili ara eleman yetiştirilmektedir. Programın ilk yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden(Bitki besleme ve gübreleme, Tarımsal Meteoroloji, Bitki Fizyolojisi, Botanik, Sera Yapım Tekniği gibi) oluşmaktadır. İkinci yıl ise ise ağırlıklı olarak süs bitkileri yetiştiriciliği ve bakımı (Kesme Çiçek, Saksı çiçekleri, Mevsimlik Çiçek, Dış Mekan Süs Bitkileri gibi) ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmalarınada ağırlık verilmektedir. Zorunlu derslerin yanında birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı alanlara ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme.
2. Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme.
3. Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
4. Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme.
5. Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme.
6. Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme.
7. Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme.
8. Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme.
9. Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme.
10. Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme.
11. Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme.
12. Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme.
13. Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme.
14. Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme.
15. Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme.
16. Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme.
 • Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme.
 • Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme.
 • Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme.
 • Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme.
 • Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme.
 • Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme.
 • Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme.
 • Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme.
 • Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme.
 • Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme.
 • Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme.
 • Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme.
 • Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme.
 • Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme.
 • Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme.
 • Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme.
 • Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme.
 • Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme.
 • Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme.
 • Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme.
 • Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme.
 • Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme.
 • Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme.
 • Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme.
 • Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme.
 • Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme.
 • Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme. 1,2 1
Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme. 1,2 1
Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme. 1,2 1
Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme. 1,2 1
Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme. 1 2
Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme. 1 2
Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme. 1 1,2
Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme. 1 1,2
Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme. 1 2
Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme. 1 2
Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme. 1 2
Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,2 4
Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2,3,4
Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2,3,4
Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme. 1,2 1,4
Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme. 1,2 1,4
Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme. 1,2 1,4
Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme. 1,2 1,4
Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,4
Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme. 1,2 1,2
Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1
Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme. 1,2 1,2
Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme. 1,2 1
Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme. 1,2 1
Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2,3,4 1,2,4
Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme. 2 1,2,4
Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme. 2 1,4
Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme. 2 1,2,4
Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 2 1,2,4
Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme. 2 1,2,4
Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme. 1,2 1,2,4
Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2,3,4 1,2,4
Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme. 2 1,2,4
Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme. 1,2,3,4 1,2,4
Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2 1,2,4
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme. 1,2,3,4 1,2,4
Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme. 2,3,4 1,2,4
Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme. 2 1,2,4
Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme. 2 1,2,4
Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme. 2 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki çoğaltımının kapsam ve önemi ile çoğaltma yöntemleri ve yapılarının neler olduğu ve bütün süs bitkilerinin üretilmesinde çimlendirme harcı ve daha ileriki aşamalarda saksı harcı hazırlanması ile Fidanlık kurmak ve fidanlık tekniklerini uygulama bece-risi kazanma konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2,3 1,2
Doğal soğanlı bitkiler,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik tarım, Mantar yetiştiriciliği ve topraksız tarım kavramları, kapsamı, nasıl uygulanacağı ve proje hazırlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilme. 2 1,2
Mesleği ile ilgili sağlık ve iş güvenliği tedbirlerini gözetir ve ilk yardım uygulamaları ve önemini hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,3 1,2
Mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin temel prensiplerinin neler olduğunu ve süs bitkileri içindeki yerini ve önemini öğretmeyi, tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin takım, familya, botanik ad, morfolojik özellikler, ekolojik istekler, üretim teknikleri ve bakım önerileri konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2,3 1,2
Süs bitkileri ve diğer grup bitkilere verilecek gübrelerin özellikleri, veriliş zamanı ve uygulama şekillerini, bitki besin maddelerinin bitkilerdeki işlevi-ni, noksanlık ve fazlalığında bitkiler-de görülen simptomlar hakkında bilgi sahibi olabilme. 1,2,3 1,2
Süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapılmasında önemli bir yeri olan seranın kurulması, işletilmesi, proje-lendirilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri ile sulama ve fertigasyon konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2,3 1,2
Temel kavramlar (Tür, habitat, habitüs, vejetasyon, çevre, ekoloji vb) ve bitkilerde isimlendirme, sınıf-landırmayı, bitkilerin yaşam olayla-rındaki asal madde değişimlerini, bu değişimler sonucu ortaya çıkan şekil ve yapı değişimleri (büyüme ve gelişme) ile ilgili sorunları, yetiş-tiricilikte karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile olan ilişkisinin değer-lendirilmesi, bitki organlarının neler olduğunu ve görevlerini, değişik kök ve gövde metamorfozlarını, değişik bilim dallarının birbiriyle olan iliş-kisini dikkate alarak yetiştiricilik tekniklerini ona göre düzenleyebilme becerisine sahip olabilme. 1,2,3 1,2
Bazı önemli kesme çiçek türlerini tanır, seralardaki yetişme isteklerini ve bakım tedbirleri (sulama, gübre-leme, destekleme, tomurcuk alma, uç alma, aydınlatma ve karartma gibi) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2,3 1,2
Bazı önemli sebze türlerinin seralardaki yetişme isteklerini, üretim teknikleri ve bakım tedbirleri( sulama, gübreleme, askıya alma, budama, dışsal uygulamalar gibi) konularında bilgi sahibi olabilme. 1,3 1,2
Çevre sorunlarını bilen, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili ve çevre bilincine sahip olabilme. 1,2,3 1,2
Gerek yaprak güzelliği gerekse çiçek güzelliği için yetiştirilen iç mekan süs bitkilerinin genel istekleri (Sıcaklık, Oransal nem, Su ve Işık), bakım önlemleri(sulama, havalandırma, budama, destek sağlama ve gübre-leme) konusunda bilgi sahibi olabilme. 1,2,3 1,2
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini kişisel olarak sürekli geliş-tirme, yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurma becerisi kazanabilme. 1,2,3 1,2
Park ve bahçelerimizde çok kulla-nılan önemli geniş yapraklı ve ibreli süs ağaç ve çalıları ile Yerörtücü bitkilerin tanınması, gerek Türkçe gerekse bilimsel adları, ekolojik istekleri, üretilme yöntemleri ve ba-kım işlemleri ile bu bitkilerin peyzaj çalışmalarında nasıl kullanılacağı konularında bilgi sahibi olabilme. 1,2,3 1,2
Süs bitkilerinin hasad sonu uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilme.Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde bilgi sahibi olabilme. İyi derecede bilgisayar kullanma ve bilgisayar destekli çizim yapabilme becerisi kazanabilme. 1,2,3 1,2
Tarla, bahçe ve sera koşullarında kullanılan tarım makinelerinin yapacağı görevleri, çalışma ilkelerini ve seralarda mekanizas-yonun planlanması ve uygulanması konu-sunda bilgi sahibi olabilme. 2 1,2
Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin oluşturdukları zararla beraber tanır ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilirler. Ayrıca Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki süs bitkilerine zarar veren, zararlıların yaşam şekillleri, zarar şekilleri ve bunlara karşı yapılacak mücadele yöntem ve araçları, hastalıklara ve zaralılara dayanıklı bitki geliştirme konularında bilgi sahibi olabilme. 2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrenciler; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı´na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı orman il ve ilçe müdürlükleri ve işletmelerinde, Belediyelerin Park ve Bahçe Şube Müdürlüklerinde, fide-fidan üretimi yapan özel şirketlerde ve peyzaj firmalarından iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak, yetiştiricilik ve fidan üretimlerini yapabilmektedirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Ayrıca Meslek yüksekokulları ve Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans programlarına devamları 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Uludağ Üniversitesi kredili önlisans ve lisans yönetmeliğinin 35. Maddesi uyarınca her yarıyıl sonunda yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) 3.00-3.49 olan öğrenciler Onur Belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanırlar
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgününü kapsayan stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü : Öğr. Gör. Dr. Ayşegül AKPINAR
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Yücel TEKİN. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Görükle Kampüsü/Bursa Tel : 0 (224) 2942 352 E-Mail: melik@uludag.edu.tr
Program Başkanı: Öğr.Gör.Dr.Ayşegül AKPINAR. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Görükle Kampüsü/Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programımıza ait 500 m² kapalı alana sahip, demir konstrüksiyonlu, PE örtülü, alın-yan ve tepe havalandırması ile damla sulama ve ısıtma sistemi mevcut uygulama serası ile 500 m2’ lik açık dış mekân süs bitkisi üretim ve demostrasyon alanı bulunmaktadır. Ayrıca teorik derslerin yapıldığı 2 adet derslik mevcuttur. Serada gül, kasımpatı, karanfil, gerbera, glayöl, freesia gibi bitki türleri ile uygulamalar yapılmaktadır. Süs bitkilerine ait üretim materyalleri ile (tohum, çelik, daldırma, aşı vs) çoğaltma çalışmaları yapılmaktadır.
Programımızda 1 öğretim üyesi (Doçent), 2 adet öğretim elemanı (Öğr.Gör.Dr.) görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 0 2 3
SBYZ103 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
SBYZ105 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
SBYZ107 BİTKİ TANIMA I Zorunlu 1 2 0 4
SBYZ109 SERA YAPIM TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
SBYZ111 TARIMSAL METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
SBYZ115 BUDAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SBYZ202 BİTKİ TANIMA II Zorunlu 2 2 0 4
SBYZ204 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Zorunlu 2 0 0 2
SBYZ206 TARIM ALET VE MAKİNALARI Zorunlu 2 0 0 2
SBYZ208 MEVSİMLİK ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİGİ Zorunlu 2 2 0 4
SBYZ210 SULAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
SBYZ212 BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
SBYZ214 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SBYZ301 SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
SBYZ303 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 3
SBYZ305 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4
SBYZ307 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 3
TBMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
SBYZ400 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 4
SBYZ402 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ.II Zorunlu 2 0 0 3
SBYZ404 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 4
TBMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
SBYS218 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 2 0 0 3
SBYS220 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBYS224 TARIMSAL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
SBYS218 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 2 0 0 3
SBYS220 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBYS224 TARIMSAL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS005 KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
SBYS311 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
SBYS313 FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
SBYS315 SÜS BİTKİLERİNDE HASAT SONU UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
SBYS317 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
SBYS319 DOĞAL SOĞANLI BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
SBYS321 SERALARDA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBYS323 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
SBYS406 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
SBYS408 YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER Seçmeli 1 2 0 3
SBYS410 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 2 0 0 3
SBYS412 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
SBYS414 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
SBYS416 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 1 2 0 3
SBYS418 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr