Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Kamu Hukuku
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı 2008-2009 öğretim yılından beri öğrenci kabul etmektedir. İlk mezunlarını ise 2011 senesinde vermiştir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans giriş koşulları 1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup “Eşit Ağırlık” alanından en az “55” puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50; TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) Değerlendirme: -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%25+ MÜLAKAT %25= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Kamu Hukuku alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlarken, bu eğitim ile öğrencilerinin insan onurunun dokunulmazlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemelerini hedefler. Program, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin zorunlu ve seçimlik derslerin yanında müfredatında bulunan uluslararası hukuk, Avrupa hukuku, insan hakları hukuku gibi dersler sayesinde öğrencilerini yargı organları, kamu yönetimi ve özel sektördeki farklı pozisyonlar için hazırlar. Öğrenciler, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama.
2. Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma
3. Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma.
4. Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri çözme
5. Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilme
6. Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme
7. Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme
8. İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme
9. Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma.
10. Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme
11. Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma.
12. Yaşam boyu öğrenmenin zorunluluğunu kavrama.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Yaşam boyu öğrenmenin zorunluluğunu kavrama.
 • Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma
 • İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme
 • Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri çözme
 • Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilme
 • Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme
 • Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme
 • Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma.
 • Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama.
 • Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma
 • Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme
 • Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme
 • Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme
 • Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme
 • Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma.
 • Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma.
 • Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaşam boyu öğrenmenin zorunluluğunu kavrama. 12 12
Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme 7 7
Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma 2 2
Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri çözme 4 4
Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma. 3 3
İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme 8 8
Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilme 5 5
Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme 6 6
Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma. 11 11
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.
2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.
3-Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma 2 2
Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama. 1 1
Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma. 9 9
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme 10 10
Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma. 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
2-Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme 7 7
İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme 8 8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir, bu amaca yönelik çalışmalara lider
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme 10 10
Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma. 9 9
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme 7 7
Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma. 3 3
Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme 6 6
Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma. 11 11
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hakim/savcılık, bürokratlık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Sosyal Bilimler Enstitüsü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Kamu Hukuku Anabilim Dalında 3 Profesör, 13 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere kadrolu 16 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe´dir.
Program katılımcıları ister Görükle merkez kampüsteki, isterlerse Gemlik´te Hukuk Fakültesindeki kütüphane, bilgisayar, vb imkanlardan yararlanabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH5101 EKONOMİ CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 7
KMH5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
KMH5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH5128 TEKNOLOJİ VE CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
KMH5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
KMH5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
KMH5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
KMH5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH5105 HUKUKTA METOD Seçmeli 3 0 0 6
KMH5111 DEVLET TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KMH5113 ESKİ ORTA ASYA TÜRK DEVLETİ TEŞKİLATI Seçmeli 3 0 0 6
KMH5121 MEMUR DİSİPLİN HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
KMH5123 ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
KMH5125 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KMH5129 İDARİ USUL HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMH5110 İNSANCIL HUKUK Seçmeli 3 0 0 6
KMH5112 VERGİ CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
KMH5114 ÇAĞDAŞ SİYASİ DÜŞÜNCELER Seçmeli 3 0 0 6
KMH5118 TÜRK HUKUKUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
KMH5120 KARŞILAŞTIRMALI TIP HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
KMH5122 ÇEVRE CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
KMH5126 TÜRK İDARÎ YARGILAMA HUKUKUNDA İLK İNCELEME Seçmeli 3 0 0 6
KMH5130 İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI Seçmeli 3 0 0 6
KMH5132 OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA İSPAT Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr