Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hukuk Fakültesi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21 Temmuz 1995 tarih ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4 Temmuz 1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. 1995’ten 2007 yılına kadar faaliyete geçmesi konusunda çeşitli hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Prof. Dr. Mehmet Genç’in kurucu dekan olarak atanmasının ardından fakültede eğitim öğretim 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır.
2
Verilen Derece
Hukuk
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise veya dengi okul diplomasına sahip olunması ve Üniversite Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavından yeterli puanın alınmış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Hukuk alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlarken, bu eğitim ile öğrencilerinin insan onurunun dokunulmazlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemelerini hedefler. Fakülte, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin zorunlu ve seçimlik derslerin yanında müfredatında bulunan Uluslararası Hukuk, Avrupa hukuku, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Kamu maliyesi gibi dersler sayesinde öğrencilerini yargı organları, kamu yönetimi ve özel sektördeki farklı pozisyonlar için yapılan sınavlara hazırlar. Kamu Hukuku Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Doktora ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programları ile 2021-2022 Güz Dönemi´nde öğrenci kabul edecek olan Özel Hukuk Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama.
2. Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma.
3. Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma.
4. Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri çözme.
5. Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilme.
6. Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme.
7. Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme.
8. İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme.
9. Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma.
10. Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme
11. Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma.
12. Hukuk bilimindeki temel kavram ve kurumları teorik temelleri ile işleyerek bunları araştırma ve uygulamada kullanma becerisini kazandırmak.
13. Hukuk biliminin temel alt alanlarını kapsayan konuları birbirleri ile bağlantılı değerlendirerek analitik ve eleştirel bir yaklaşımla ele almak.
14. Hukuk biliminin tüm alt alanlarındaki çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı benimseyerek çözümler geliştirmek.
15. Mesleki bilgi ve uygulamalarda etik ilke ve sorumlulukların farkındalığını kazandırmak.
16. Yaşam boyu öğrenmenin zorunluluğunu kavrama
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Fakülte mezunları, avukatlık, hakimlik savcılık yapabilir, diplomasi ve mülki idarede görev olabilir veya özel sektörün farklı branşlarında çalışabilirler veya akademik bir kariyere yönelebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60´dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Hukuk alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Dr. Öğr. Üyesi Güher Ulu
guherulu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Gemlik
Gemlik Sunğipek Yerleşkesi
Gemlik - Bursa. Tel: 0224 513 80 03
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Halen fakültemizde altı profesör, iki doçent, on dokuz doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, otuz dört araştırma görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. Bölüm, Anayasa Hukuku Anabilim dalı, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, Roma Hukuku Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Usul ve İcra-İflas Anabilim Dalı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalından müteşekkildir. Zorunlu derslerin yanında öğrencilerimizin geniş bir seçimlik ders kataloguna sahip olduğu Fakültemizde mesleki İngilizce dersleri de verilmektedir. Fakülte’nin kamu hukuku yüksek lisans programı 2008-2009 yılında başlamıştır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr