Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Uluslararası İlişkiler
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi bünyesinde 1982 yılında kurularak lisans öğrencisi almaya başlayan Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde binlerce mezuna sahiptir. Lisans düzeyinin yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programı bulunmakta olan Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, başta Türk dış politikası olmak üzere uluslararası politikanın temel sorunlarını anlamak, Türkiye’nin çıkarlarını kavramak ve bu konularda bilim dünyasını ve kamuoyunu aydınlatmaktır.
Küreselleşme süreci ile birlikte "uluslararası ilişkiler" kavramının anlamındaki genişlemeye paralel olarak, Bölüm programı sürekli bir şekilde kendini yenilemektedir. Bu bağlamda Doktora programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası İlişkiler Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora giriş sınavına başvuran adayların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı´ndan (ALES) enstitünün belirlediği minimum puanı almış olması gerekir. Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarı notları aynı olan adaylar arasından sıralama yapılması gerektiğinde; yüksek lisans derecesi, lisans diplomasıyla başvuranların lisans derecesi esas alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Uluslararası İlişkiler doktora derecesi alabilmek için zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması, doktora yeterlilik sınavında ve tez sınavında başarılı olunması gerekmektedir.
7
Program Profili
Uluslararası İlişkiler doktora programı çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi, amaç olarak belirlemiştir. Bu bağlamda bölüm programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası politik iktisat bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
3. Uluslararası ilişkiler alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
4. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
5. Uluslararası ilişkiler alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
6. Uluslararası ilişkiler alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7. Uluslararası ilişkiler alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
8. Uluslararası ilişkiler alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
9. Uluslararası ilişkiler alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
10. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası politik iktisat bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uluslararası ilişkiler alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Uluslararası ilişkiler alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız akademik hayatın yanısıra kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı’nın ve ilgili diğer Bakanlıkların ve kurumların uzman personel kadrolarında, özel sektörde otomotiv, gıda, lojistik, bankacılık ve bunlar gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların özellikle dış ticaret ve dış ilişkiler departmanlarında yönetici pozisyonunda istihdam edilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora sonrası öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %100 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Doktora programında minimum başarı puanı 75 (CB) dir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Doktora programları toplam 60 AKTS den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı için ayrıca bir de yeterlilik sınavı vardır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca Sosyal Bilimler Enstitüsüne tutanakla bildirilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tayyar ARI
Tel: 0 224 294 10 52
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: atayyar@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Samet Yılmaz
E-posta: sametyilmaz@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Arş.Gör. Tunç DEMİRTAŞ
E-posta: tunc@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Arş. Gör. Uğur ERMİŞ
E-posta: ugurermis@outlook.com
Mevlana Koordinatörü: Arş.Gör. Özge Gökçen ÇETİNDİŞLİ
E-posta: ozgegokcenterzi@gmail.com
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Bölümümüzde halen yedi Profesör, dört Doçent ve üç Doktor Öğretim Üyesi düzeyinde olmak üzere toplam on bir Öğretim Üyesi, yedi Araştırma Görevlisi ve beş Proje Asistanı görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6101 DÜNYA POLİTİKASINDA ORTADOĞU Zorunlu 3 0 0 9
ULI6103 TÜRKİYE’NİN ORTA ASYA VE KAFKASYA POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 8
ULI6103 TÜRKİYE’NİN AVRASYA POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 8
ULI6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6102 SOVYET SONRASI AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI VE SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 7
ULI6104 ULUSLARARASI TAHKİM VE YARGI Zorunlu 3 0 0 5
ULI6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ULI6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ULI6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ULI6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
ULI6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
ULI6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
ULI6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
ULI6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6131 MODERN DİPLOMASİ TÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ULI6105 AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI VE KÜRESEL AKTÖRLÜK SORUNU Seçmeli 2 0 0 4
ULI6109 ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ Seçmeli 2 0 0 4
ULI6111 ULUSLARARASI HUKUK VE ÖRGÜTLENME SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
ULI6113 2000’Lİ YILLARDA ULUSLARARASI SİSTEM Seçmeli 2 0 0 4
ULI6115 GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI POLİTİKASINDA AVRASYA Seçmeli 2 0 0 4
ULI6117 KİTLE İMHA SİLAHLARI VE SİLAHSIZLANMA Seçmeli 2 0 0 4
ULI6119 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA VE METODOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
ULI6121 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU’NDA İÇİŞLERİ, ADALET VE CEZA Seçmeli 2 0 0 4
ULI6127 DÜNYA POLİTİKASINDA BALKANLAR Seçmeli 2 0 0 4
ULI6129 ORTADOĞUDA DİN VE MEZHEP Seçmeli 2 0 0 4
FEL6115 MODERN FELSEFEDE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI6106 TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ULI6108 SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ALMANYA Seçmeli 2 0 0 4
ULI6110 ULUSLARARASI ENERJİ SORUNLARI VE POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
ULI6112 AB’NİN DOĞU GENİŞLEMESİ VE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
ULI6114 ASYA-PASİFİK JEOPOLİTİĞİ VE ÇİN Seçmeli 2 0 0 4
ULI6116 TARİHTE YÖNTEM Seçmeli 2 0 0 4
ULI6118 ORTADOĞUDA SİLAHLANMA VE GÜVENLİK Seçmeli 2 0 0 4
ULI6120 ASİMETRİK SAVAŞ VE DEVLET İÇİ ÇATIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 4
ULI6124 ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA Seçmeli 2 0 0 4
ULI6126 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ASYA Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr