Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Yaylı Çalgılar
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş, 1999 ve 2001 yıllarında bünyesinde açılan (ilköğretim ve lise düzeyindeki) Müzik Bölümü hazırlık birimlerinde başlayan eğitim, 2003 yılında lisans programlarıyla devam etmiştir. 2001 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Sanat dalı, 2003 yılında Piyano ve Kompozisyon sanat dalları yüksek lisans programları, 2005 yılında ise Yaylı Çalgılar Sanat Dalı (doktora düzeyinde) Sanatta Yeterlik programı açılarak uygulamaya konmuştur.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Müzik Anasanat Dalı (Yaylı Çalgılar) Sanatta Yeterlik/Doktora programı 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik/Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa Devlet Konservatuvarı ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili yüksek lisans programı mezunları (mezuniyet puanının en az 75 olması koşulu ile) başvurabilir. Adayların giriş sınavında gösterdiği performans ve sanatsal birikime ait puanın en az 70 olması gerekir. (ALES şartı bulunmamaktadır.) Ayrıca yeterli yabancı dil puanına (YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Anasanat Dalı’nda (Yaylı Çalgılar Sanat Dalı) Sanatta Yeterlik/Doktora derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 27 (53 AKTS) kredilik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü ve bir semineri 100 üzerinden en az 75 puan alarak vermesi gerekmektedir. Yeterlik sınavından sonra programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı performans programını başarıyla sunan ve çalışma metnini savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı (Yaylı Çalgılar) Sanatta Yeterlik/Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Müzik Anasanat Dalı (Yaylı Çalgılar) sanatta yeterlik programının amacı; yüksek lisans eğitimine dayalı olarak kendi sanat dalında virtüöziteye yönelik ileri düzeyde bilgi, beceri ve yorumlama gücüne sahip ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, icracı nitelikleri yüksek sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, artistik ve politik çerçevede değerlendirebilecek bir birikime ulaşmak.
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda çeşitli kuram ve sentezler oluşturmak
3. Enstrümanıyla ilgili sahip olduğu ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performanslar sunmak veya sergilemek
4. Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek
5. Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak
6. Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak
7. Enstrümanında edindiği kazanımlarla performanslar ortaya koyarak toplumun sanat hayatına katkıda bulunmak
8. Müzik alanındaki gelişmelere yönelik olarak toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak
9. Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak
10. Enstrümanıyla ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek
 • Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak
 • Enstrümanıyla ilgili sahip olduğu ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performanslar sunmak veya sergilemek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Müzik alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, artistik ve politik çerçevede değerlendirebilecek bir birikime ulaşmak.
 • Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda çeşitli kuram ve sentezler oluşturmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Enstrümanıyla ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek
 • Müzik alanındaki gelişmelere yönelik olarak toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak
 • Enstrümanında edindiği kazanımlarla performanslar ortaya koyarak toplumun sanat hayatına katkıda bulunmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak
 • Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek
 • Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Enstrümanıyla ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak
 • Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek
 • Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak
 • Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek 2,3 1,3
Enstrümanıyla ilgili sahip olduğu ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performanslar sunmak veya sergilemek 1 1,2,3
Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak 2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, artistik ve politik çerçevede değerlendirebilecek bir birikime ulaşmak. 1 1,2
Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda çeşitli kuram ve sentezler oluşturmak 2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Enstrümanında edindiği kazanımlarla performanslar ortaya koyarak toplumun sanat hayatına katkıda bulunmak 1 1,3
Enstrümanıyla ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek 2 1,2
Müzik alanındaki gelişmelere yönelik olarak toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak 1,3 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek 1 1
Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak 3 2
Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak 1,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
2-Grup projelerini planlayıp yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak 1,3 4,6
Enstrümanıyla ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek 2 3,4
Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak 2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
5--En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek 1 3
Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak 1 1,2
Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak 1,2
Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak 1 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.
2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu sanat dalına ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında solist olarak ya da senfoni, opera vb. orkestralarda icracı olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yaylı çalgısında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve yeterli performans becerilerine sahip olmaları koşuluyla post doktora veya üst akademik derece programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine, devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin enstrümanına ilişkin performanslarını göstermek durumunda oldukları derslerin yarıyıl sonu sınavları en az üç kişilik komisyonlarca yapılır. Bir dersten en az 75 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü ve bir semineri vermek, yeterlik sınavını geçmek, performans programı ve metin çalışmasından oluşan bitirme çalışmasını/tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (240 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr -
gcalgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, şehrimize (özellikle T.C. Kültür Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda konser vermek için) gelen ulusal ve uluslararası düzeydeki yaylı çalgı sanatçılarıyla ilişkiler kurularak okulumuzu ziyaret etmeleri sağlanmakta ve bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapmak ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmek için konservatuvarın donanımlı sayılabilecek bir kütüphanesi bulunmaktadır.
Öğrencilerin bireysel olarak resitaller veya Konservatuvar Akademik Orkestrası ile konserler yapmaları ya da Konservatuvar’ın düzenlediği ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmaları, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda sözleşmeli sanatçı olarak büyük bir devlet orkestrası ile çalma olanağına sahip olmaları önemli fırsatlardır.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6101 ÇALGI TEKNİĞİ I Zorunlu 2 0 0 5
YAY6103 REPERTUVAR I Zorunlu 2 0 0 6
YAY6105 KORREPETİSYON # Zorunlu 0 2 0 2
YAY6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6102 ÇALGI TEKNİĞİ II Zorunlu 2 0 0 4
YAY6104 REPERTUVAR II Zorunlu 2 0 0 6
YAY6106 KORREPETİSYON-RESİTAL # Zorunlu 0 2 0 2
YAY6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
YAY6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6183 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
YAY6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 ÖN YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6184 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
YAY6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6185 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
YAY6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6186 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
YAY6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6187 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
YAY6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6188 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
YAY6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6107 ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 1 2 0 4
YAY6109 SOLİSTİK ÇALGI TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 4
YAY6111 ÇALGI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
YAY6113 XIX.YÜZYIL VE ÖNCESİNDE SENFONİ VE KONÇERTO Seçmeli 2 0 0 4
YAY6115 MÜZİK ÖĞRETİMİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
YAY6117 MÜZİKAL ANALİZ VE YORUMCULUK Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAY6108 ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 1 2 0 4
YAY6110 SOLİSTİK ÇALGI TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
YAY6112 ÇALGI ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
YAY6114 XIX.YÜZYIL VE SONRASINDA SENFONİ VE KONÇERTO Seçmeli 2 0 0 4
YAY6116 MÜZİK ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
YAY6118 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr