Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Piyano
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş, 1999 ve 2001 yıllarında bünyesinde açılan (ilköğretim ve lise düzeyindeki) Müzik Bölümü hazırlık birimlerinde başlayan eğitim, 2003 yılında lisans programlarıyla devam etmiştir. 2001 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar Sanat dalı, 2003 yılında Piyano ve Kompozisyon sanat dalları yüksek lisans programları açılarak uygulamaya konmuştur.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Müzik Anasanat Dalı (Piyano) yüksek lisans programı 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik (Piyano) Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa Devlet Konservatuvarı ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili yüksek lisans programı mezunları (mezuniyet puanının en az 75 olması koşulu ile) başvurabilir. Adayların giriş sınavında gösterdiği performans ve sanatsal birikime ait puanın en az 70 olması gerekir. (ALES şartı bulunmamaktadır.) Ayrıca yeterli yabancı dil puanına (YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Anasanat Dalı (Piano) Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 27 kredilik (53 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, bir semineri 100 üzerinden en az 70 alarak vermek gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı performans programını başarıyla sunan ve çalışma metnini savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı (Piano) yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Müzik Anasanat Dalı (Piyano) yüksek lisans programının amacı; sanat dalına (piyano) ilişkin lisans eğitimi ile kazandığı bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, icracı niteliklere sahip, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
3. Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
5. Piyanoya ilişkin sahip olduğu teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak.
6. Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek
7. Piyano ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek.
8. Piyanoya ilişkin performansa dayalı özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak.
9. Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek
10. Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
 • Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
 • Piyanoya ilişkin sahip olduğu teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
 • Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
 • Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek
 • Piyano ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek.
 • Piyanoya ilişkin performansa dayalı özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
 • Piyano ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek.
 • Piyanoya ilişkin sahip olduğu teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
 • Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek
 • Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek
 • Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu sanat dalına ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında solist olarak ya da senfoni, opera vb. orkestralarda icracı olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve yaylı çalgısında yeterli performans becerilerine sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik/ Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine, devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin enstrümanına ilişkin performanslarını göstermek durumunda oldukları zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavları en az üç kişilik komisyonlarca yapılır. Bir dersten en az 70 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, bir seminer vermek, performans programı ve metin çalışmasından oluşan bitirme çalışmasını/tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (120 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr -
gcalgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalı programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, şehrimize (özellikle T.C. Kültür Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda konser vermek için) gelen ulusal ve uluslararası düzeydeki piyanistlerle iletişim kurularak bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapmak ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmek için Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilecektir.
Öğrencilerin bireysel olarak resitaller veya Konservatuvar Akademik Orkestrası ile konserler yapmaları ya da Konservatuvar’ın düzenlediği ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmaları önemli fırsatlardır.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA5101 ÇALGI TEKNİĞİ I Zorunlu 3 0 0 5
PIA5103 REPERTUVAR I Zorunlu 3 0 0 6
PIA5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
PIA5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 13
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA5102 ÇALGI TEKNİĞİ II Zorunlu 3 0 0 5
PIA5104 REPERTUVAR II Zorunlu 2 0 0 5
PIA5106 RESİTAL# Zorunlu 0 2 0 3
PIA5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
PIA5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Seçmeli dersler için tıklayınız. -10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
PIA5177 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
PIA5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
PIA5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
PIA5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 60
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA5178 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
PIA5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA5105 ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 1 2 0 3
PIA5107 TONAL BAĞLAMDA TÜRLER VE BİÇİMLER Seçmeli 2 0 0 3
PIA5109 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 3
PIA5111 20.YÜZYILDA PİYANO MÜZİĞİ:1945 ÖNCESİ Seçmeli 2 0 0 3
PIA5113 TARİHSEL DEĞİŞİMİYLE PİYANO Seçmeli 2 0 0 3
PIA5115 TEMEL EŞLİK İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
PIA5117 PİYANO ÖĞRETİMİNDE TEMEL ESASLAR Seçmeli 2 0 0 3
PIA5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA5108 ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 1 2 0 4
PIA5110 20.YÜZYILDA PİYANO MÜZİĞİ:1945 SONRASI Seçmeli 2 0 0 4
PIA5112 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
PIA5114 PİYANO ÖĞRETİMİNDE FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ESASLAR Seçmeli 2 0 0 4
PIA5116 PİYANO EDEBİYATI VE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
PIA5118 EŞLİKTE TEKNİK VE MÜZİKAL DÜŞÜNCE Seçmeli 2 0 0 4
PIA5120 POST TONAL BAĞLAMDA TÜRLER VE BİÇİMLER Seçmeli 2 0 0 4
PIA5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr