Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Temel İslam Bilimleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki her bir bilim dalında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı için 120 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50, TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi. - ALES %50 + LİS.BAŞ.ORT. %15 + YAB.DİL %15 + MÜLAKAT %20 = Adaylar, değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. - Yabancı Uyruklular İçin: - ALES %50 + Lis.Baş.Ort.%25 + MÜLAKAT %25 = Adaylar, değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Temel İslam Bilimleri alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans programının amacı, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
2. Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur.
3. Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur.
4. Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir.
5. Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır.
6. Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur.
7. Bilimsel araştırma etiğine sahip olur.
8. Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
9. Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
10. Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
11. Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.
12. Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilimsel araştırma etiğine sahip olur.
 • Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
 • Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
 • Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
 • Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur.
 • Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur.
 • Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
 • Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır.
 • Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
 • Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 1,2,3 4
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 2
Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur. 1,2,3
Bilimsel araştırma etiğine sahip olur. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 1,2
Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 1,2 3
Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 1,2,3
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 5
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 1,2,3
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 2
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 1,2,3
Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir. 1,2,3
Bilimsel araştırma etiğine sahip olur. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 1,2,3
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 1,2,3
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1,2,3
Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 1,2,3,4
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 4
Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur. 4
Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir. 1
Temel İslam bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olarak da çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat + mülakat = başarılı olmaları koşuluyla Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırmakla birlikte, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Cağfer Karadaş
email: caferkaradas@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60281
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda 17 Profesör, 5 Doçent, 12 Doktor Öğretim Üyesi, 20 Öğretim Görevlisi ve 25 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TIB5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TIB5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TIB5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB5103 KUR’AN İLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5105 KUR’AN-I KERİM VE ESKİ AHİT’TE YER ALAN ORTAK KISSALARIN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5107 GENEL TEFSİR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5109 TASAVVUFUN TARTIŞMALI KONULARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5111 KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5113 HADİS RİVAYET İLİMLERİ VE EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5115 HADİS FIKIH İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5117 APOKRİF HADİSLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB5119 HADİS TARİH İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5121 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5123 FIKIH MEZHEPLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5125 MUKAYESELİ KLASİK FIKIH METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5127 KELAMIN OLUŞUM SÜRECİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5129 İSLÂM KELAMINDA ULUHİYET Seçmeli 3 0 0 6
TIB5131 TASAVVUF DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMU Seçmeli 3 0 0 6
TIB5133 ERKEN DÖNEM KELÂM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5135 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5137 İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5139 KLASİK ARAPÇA’NIN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5141 1940’A KADAR ÇAĞDAŞ ARAP NESRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5143 RİVAYET TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5145 KELAMIN FELSEFE ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5147 KELAM TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5149 İLK DÖNEM TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5151 KLASİK ARAP MİZAHININ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5153 ARAPÇADAN TÜRKÇEYE YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5155 BATINİ İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5157 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5159 MEZHEPLER TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USÜL Seçmeli 3 0 0 6
TIB5161 KLASİK ARAP MİZAHINDA GRAMER KONULU METİNLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB5163 TEFSİR KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5165 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5167 İSLAM İKTİSADININ TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5171 KIRAAT İLMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5173 ARAP DİLİNİ GELİŞTİREN AMİLLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB5177 HADİS USULÜ VE MAHİYETİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5101 DİN BİLİMLERİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TIB5102 KUR’ÂN’IN ANLAMIYLA İLGİLİ BİLİMLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB5106 MUKAYESELİ KUTSAL KİTAP METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5108 TEFSİR EKOLLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5110 RİVAYETÜ’L-HADİS METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5112 DİRAYETÜ’L-HADİS İLİMLERİ VE LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5114 HADİS KELÂM İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5116 HADİS PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5118 HADİS VE MİSTİSİZM Seçmeli 3 0 0 6
TIB5120 İSLAM HUKUK LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5122 DİRAYET TEFSİRİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5124 MUKAYESELİ İSLÂM MİRAS HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
TIB5126 MUTEZİLE SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5128 MUKAYESELİ MODERN FIKIH METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5130 KELAMIN GELİŞİM SÜRECİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5132 SON DÖNEM KELAM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5134 İSLAM KELAMINDA NÜBÜVVET VE MEAD Seçmeli 3 0 0 6
TIB5136 TASAVVUF ISTILAHLARININ TEŞEKKÜLÜ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5138 TASAVVUF MÜESSESELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5140 İSLAMİ DÖNEM KLASİK ARAP EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5142 ÇAĞDAŞ ARAPÇA’NIN SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5144 1940’TAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ ARAP NESRİ ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5146 EŞARİYYE SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5148 TASAVVUFUN BİR İLİM OLARAK OLUŞUM SÜRECİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5150 TASAVVUF TARİHİ LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5152 AHKAM AYETLERİNİN FIKHİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5154 KLASİK ARAP MİZAHI ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5156 TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA YAZILI TERCÜME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5158 İMAMİYE ŞİASI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5160 MUKAYESELİ İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
TIB5162 ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR VE İSLAM KÜLTÜRÜNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5164 KUR'ÂN KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5166 KIRAAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5168 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TIB5170 İSLAM'DA FİNANS YÖNTEMLERİ VE BANKACILIK Seçmeli 3 0 0 6
TIB5172 HADİS USULÜ ESERLERİNİN FİKRİ ARKA PLANI Seçmeli 3 0 0 6
TIB5174 KUR'AN'IN YAZISI(RESMÜ'L-MUSHAF) Seçmeli 3 0 0 6
TIB5176 KLASİK ARAP EDEBİYATINDA MİZAHİ KARAKTERLER Seçmeli 3 0 0 6
TIB5178 ARAP EDEBİYATI'NDA KAYNAKLAR Seçmeli 3 0 0 6
FDB 5148 İSLAM DÜNYASINDA DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr