Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İslam Tarihi ve Sanatları
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi ve Türk İslam Sanatları bilim dallarından oluşur. İslam Tarihi ve Türk İslam Edebiyatı bilim dallarında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı için 120 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İslam Tarihi ve Sanatları alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS, YÖKDİL için en az 40, TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İslam Tarihi ve Sanatları alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans programının amacı ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İslâm tarih, kültür ve medeniyeti hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisini kurar.
2. Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir.
3. İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.
4. İslam tarihinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır.
5. İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir.
6. İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.
7. Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur.
8. Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
9. İslam Tarihi ve Sanatları alanının gerektirdiği düzeyde Farsça ve Osmanlıca birikimine sahip olur.
10. Alanında edindiği birikimi toplumun İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.
11. Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkı verir.
12. Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir.
 • İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İslâm tarih, kültür ve medeniyeti hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisini kurar.
 • İslam tarihinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanında edindiği birikimi toplumun İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.
 • Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
 • Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkı verir.
 • İslam Tarihi ve Sanatları alanının gerektirdiği düzeyde Farsça ve Osmanlıca birikimine sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslam tarihinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 4
İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir. 1,2,3 2
Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslâm tarih, kültür ve medeniyeti hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisini kurar. 1,2 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 1,2
İslam tarihinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 7
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir. 1,2,3 6
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği birikimi toplumun İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 1,2,3,4 5,6
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkı verir. 1,2,3,4 4
Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olur. 1,2,3,4 7
İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanının gerektirdiği düzeyde Farsça ve Osmanlıca birikimine sahip olur. 1,2,3,4 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanının gerektirdiği düzeyde Farsça ve Osmanlıca birikimine sahip olur. 5
İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir. 1
Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 1,2
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat ve mülakatta başarılı olmaları koşuluyla İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program başkanı: Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız
email: yediyildiz@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60214
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu, 2 seminer salonu, 1 dini musiki odası ve 1 ebru atölyesi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
ITS5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ITS5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ITS5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ITS5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA1010 BH İSLAM TARİHİ I Zorunlu 4 0 0 5
İLA1011 BH SİYER Zorunlu 2 0 0 4
İLA1015 BH TÜRK DİN MUSİKİSİ(NAZARİYATI) Zorunlu 2 0 0 3
İLA1016 BH OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2016 BH İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2017 BH TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 2
İLA2017 BH TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
İLA2271 BH DİVAN ŞİİRİNDE DİNİ İÇERİK Zorunlu 2 0 0 8
İLA3237 BH OSMANLICA EDEBİ METİNLER Zorunlu 2 0 0 8
İLA4314 BH TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA MİTOLOJİK UNSURLAR Zorunlu 2 0 0 8
Toplam 45
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS5101 İSLAM ÖNCESİ ARAP TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5103 KLASİK EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5105 İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5107 HZ.MUHAMMED DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5109 OSMANLI PALEOGRAFYASI KLASİK DÖNEM METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5111 TÜRK – İSLAM EDEBİYATI : KAVRAMLAR VE KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
ITS5113 KLASİK DÖNEM İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5115 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU Seçmeli 3 0 0 6
ITS5117 TARİHİ SÜREÇTE BURSA Seçmeli 3 0 0 6
ITS5119 BEYLİKLER DÖNEMİ SOSYAL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5121 ERKEN DEVİR İSLAM SANATI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5123 ASYA’DA TÜRK VE İSLAM SANATI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5125 SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK KUR’AN: MEKKE DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5127 İSLAM TARİHİ YAZICILIĞI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5129 OSMANLI MADDİ KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5131 SİYER YAZICILIĞI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5133 BURSA’NIN TÜRK İSLAM EDEBİYATI TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5135 TÜRK DİN MUSİKİSİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5137 TÜRK DİN MÛSİKİSİ FORMLARI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5139 TÜRK İSLAM EDEBIYATINDA DİDAKTİK MANZUMELER Seçmeli 3 0 0 6
ITS5141 DÜNYA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5143 SİYASİ VE İDARİ BAKIMINDAN OSMANLI ŞEHİRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5145 TARİHİ METİNLERDE MUHTEVA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ITS5102 İSLAM TARİHİ METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5104 MODERN DÖNEM İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5106 DÖRT HALİFE DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5108 OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5110 OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5112 TÜRK İSLAM EDEBİYATI TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5114 TÜRK İSLAM EDEBİYATI ŞEKİL VE NEVİLER Seçmeli 3 0 0 6
ITS5116 OSMANLI DEVLETİ VE DİĞER MÜSLÜMAN DEVLETLER Seçmeli 3 0 0 6
ITS5118 SOSYO-KÜLTÜREL BAKIMDAN OSMANLI DÖNEMİNDE BURSA Seçmeli 3 0 0 6
ITS5120 KLASİK DÖNEM OSMANLI SOSYAL TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5122 TÜRK SÜSLEME SANATLARI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5124 ANADOLU’DA TÜRK SANATI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5126 SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK KURAN: MEDİNE DÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5128 SİYER LİTERATÜRÜ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5130 ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ VE İSLAM ŞEHİRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5132 YAZMA ESER İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5134 TÜRK DİN MUSİKİSİ NAZARİYATI VE REPERTUARI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5136 TÜRK MUSİKİSİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
ITS5138 EDEBİ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5140 SOSYO-KÜLTÜREL BAKIMDAN OSMANLI ŞEHİRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
ITS5142 TARİHİ METİNLERİN İNŞASI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr