Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Uluslararası İlişkiler
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi bünyesinde 1982 yılında kurularak lisans öğrencisi almaya başlayan Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde binlerce mezuna sahiptir. Lisans düzeyinin yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programı bulunmakta olan Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, başta Türk dış politikası olmak üzere uluslararası politikanın temel sorunlarını anlamak, Türkiye´nin çıkarlarını kavramak ve bu konularda bilim dünyasını ve kamuoyunu aydınlatmaktır.
Küreselleşme süreci ile birlikte "uluslararası ilişkiler" kavramının anlamındaki genişlemeye paralel olarak, Bölüm programı sürekli bir şekilde kendini yenilemektedir. Bu bağlamda Yüksek Lisans programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası İlişkiler Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans giriş sınavına başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı´ndan (ALES) enstitünün belirlediği minimum puanı almış olması gerekir. Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. Yükske lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarı notları aynı olan adaylar arasından sıralama yapılması gerektiğinde; yüksek lisans derecesi, lisans diplomasıyla başvuranların lisans derecesi esas alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesi alabilmek için zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.
7
Program Profili
Uluslararası İlişkiler yükske lisans programı çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi, amaç olarak belirlemiştir. Bu bağlamda bölüm programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası ilişkiler alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası politik iktisat bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
3. Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
4. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
5. Uluslararası ilişkiler alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
6. Uluslararası ilişkiler alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7. Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
8. Uluslararası ilişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
9. Uluslararası ilişkiler alanında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme.
10. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası politik iktisat bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uluslararası ilişkiler alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uluslararası ilişkiler alanında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
 • Uluslararası ilişkiler alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız akademik hayatın yanısıra kamu sektöründe başta Dışişleri Bakanlığı´nın ve ilgili diğer Bakanlıkların ve kurumların uzman personel kadrolarında, özel sektörde otomotiv, gıda, lojistik, bankacılık ve bunlar gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların özellikle dış ticaret ve dış ilişkiler departmanlarında yönetici pozisyonunda istihdam edilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Yüksek lisans programında minimum başarı puanı 70 (CC) dir.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Yüksek lisans programları toplam 60 AKTS den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca Sosyal Bilimler Enstitüsüne tutanakla bildirilir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans ya da doktora diploması verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tayyar ARI
Tel: 0 224 294 10 52
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: atayyar@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Samet Yılmaz
E-posta: sametyilmaz@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Arş.Gör. Tunç DEMİRTAŞ
E-posta: tunc@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Arş. Gör. Uğur ERMİŞ
E-posta: ugurermis@outlook.com
Mevlana Koordinatörü: Arş.Gör. Özge Gökçen ÇETİNDİŞLİ
E-posta: ozgegokcenterzi@gmail.com
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Bölümümüzde halen yedi Profesör, dört Doçent ve üç Doktor Öğretim Üyesi düzeyinde olmak üzere toplam on bir Öğretim Üyesi, yedi Araştırma Görevlisi ve beş Proje Asistanı görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI5101 KARŞILAŞTIRMALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 9
ULI5103 SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 7
ULI5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
ULI5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI5102 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Zorunlu 3 0 0 8
ULI5104 SOVYET SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİK SORUNLARI VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 7
ULI5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ULI5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ULI5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ULI5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI5107 AVRUPA ENTEGRASYON POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
ULI5109 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YARGI YETKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ULI5111 ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
ULI5113 SOVYET SONRASI RUS DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
ULI5115 19. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
ULI5117 SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
ULI5119 MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK ÇATIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 3
ULI5121 SİYASAL ŞİDDET VE TERÖRİZM Seçmeli 2 0 0 3
ULI5123 ULUSLARARASI GÜVENLİK VE SİLAHLANMA Seçmeli 2 0 0 3
ULI5125 ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR Seçmeli 2 0 0 3
ULI5127 ULUSLARARASI ÇATIŞMA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
ULI5129 YABANCILAR VE MÜLTECİLER HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
ULI5131 ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ULI5108 AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
ULI5110 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
ULI5112 KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
ULI5114 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
ULI5116 ULUSLARARASI GÜVENLİK VE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
ULI5118 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK Seçmeli 2 0 0 3
ULI5120 ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
ULI5122 ULUSLARARASI KORUMA REJİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ULI5124 ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr