Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İki öğretim üyesi ile 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde öğrencisiz olarak eğitim ve araştırma çalışmalarına başlayan Toprak Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine 1985 yılında başlanılmıştır. Toprak Bölümünün adının 02.06.2010 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmesi nedeniyle Toprak Anabilim Dalının ismi de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. Anabilim Dalında halen 6 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve bir sekreter görev yapmaktadır.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında, kuruluşundan günümüze kadar bölge ve ülke tarımının kimi sorunlarının çözümüne yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından (TÜBİTAK, DPT, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Bonn Üniversitesi, British Council, Sanayi Kuruluşları (Sütaş, Penguen, Tat, Nestle vb.), Bursa Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri) desteklenen çok sayıda araştırma projeleri yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Ayrıca Anabilim Dalı öğretim üyeleri bölge tarımının sorunlarının çözümü, üretilen bilgilerin paylaşılması ve yayılması amacıyla çok sayıda panelde, çalışma toplantılarında ve görsel basında görev alarak ilgili kesimlerin bilgilendirilmesi faaliyetlerini de sürdürmektedir.
Doğal bir kaynak olan ve tarımsal üretimin temel unsurunu oluşturan toprağın korunması, fiziksel, kimyasal, mineralojik ve biyolojik özelliklerinin saptanarak tanınması, sınıflandırılması ve haritalanması, uygun olmayan toprak özelliklerinin düzeltilmesi, toprak verimliliğinin arttırılması, bitkilerin besin maddeleri gereksinimlerinin bitki ve toprak analizleri ile araştırılması, noksanlıkların giderilme yöntemleri ve bu amaçla kullanılan gübrelerin analizleri, çeşitli yetiştirme ortamlarının tanıtılması gibi konularda eleman yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve yayın faaliyetlerinde bulunmak Toprak Bölümünün temel uğraş alanlarını oluşturmaktadır.
2
Verilen Derece
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı Yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik üçüncü aşama sistemine tabidir. Yükseköğretimde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında Doktora Programı için 240 AKTS kredi alınması gerekir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programı doktora Kabul ve Kayıt Koşulları; Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Lisansüstü programlara başvuran adayların yazılı, uygulama ve/veya mülakat sınavı ile başarı değerlendirmesi jüri tarafından yapılır. Jüri, yazılı, uygulama ve/veya mülakat sınavı sonrası yapacağı genel değerlendirmede; ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ile yazılı, uygulama ve/veya mülakat sınavı notlarının Senato tarafından belirlenen yüzde ağırlıklarına göre hesaplayacağı genel başarı notuna göre adayları sıralar, eşitlik durumunda yabancı dil puanına bakılır. Genel başarı notu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders (240 AKTS) karşılığı en az sekiz adet dersten 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ders ve tez aşamasında birer adet seminer vermesi, yeterlik sınavını başarması gerekir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, konusuyla ilgili bir alanda tez çalışması yürütür. Hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Toprak-Su kaynaklarının ve doğal çevrenin korunması, niteliklerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, bitkisel üretimin artırılması ve verimlilik sorunlarının çözümü amacıyla evrensel ölçülerde bilgi üretmek, bu amaçla gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, bağımsız araştırma yapan, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmada gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmış, kendi pozisyonunda uluslararası standartlarda hizmet verebilecek niteliklerde bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
2. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak.
3. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak.
4. Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
5. Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
6. Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
7. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak.
8. Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak.
9. Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak.
10. Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak.
11. Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
12. Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek.
13. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek.
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak.
 • Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak.
 • Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak.
 • Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak.
 • Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek.
 • Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak.
 • Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak.
 • Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak.
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak.
 • Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3,4 1,4
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3,4 1,4
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3,4 4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak. 1,2,3,4 2,4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3,4 1,2,4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 1,2,3,4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak. 1,2,3,4 1,4
Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. 1,2,3,4 3,4
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2,3,4
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak. 1,2,3,4
Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2,3,4 4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2,3,4
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2 1,2
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2 1
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2 2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak. 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak. 1,2 2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 1,2 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak. 1,2 1,2
Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. 1,2 2
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2 1
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak. 1,2
Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2 2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak. 1,2,3 2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 1,2,3 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. 1,2,3 2,3
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2,3
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak. 1,2,3 2,3
Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2,3
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek. 1,2,3 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1,2,3
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. 1,2,3 2
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2,3
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak. 1,2,3 2
Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2,3
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek. 1,2,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak. 1,2,3 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 1,2,3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. 1,2,3
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1,2,3
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak. 1,2,3 2
Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1,2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1,2,3 3
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arazi yönetimi ve kullanım planlaması konusunda temel kavramları ve kuramları anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1
Doğal kaynakların izlenmesi ve planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerini anlama ve kullanma becerisi kazanmak. 1
Mesleki uygulamalar sırasında elde ettiği bulguları toplumun çıkarlarını ve çevreyi korumayı gözeterek uygulayabilme becerisini kazanmak. 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki ulusal ve uluslararası yenilikleri takip etmek ve kendisini sürekli yenilemek ve geliştirme becerisini kazanmak. 1 1,2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında bağımsız akademik araştırmalar yapabilmek ve yorumlayabilme becerisini kazanmak. 1 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konularında evrensel boyutta derinliğine ve genişliğine bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temelinde toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analiz tekniklerini ileri düzeyde öğrenebilmek ve bu teknikleri toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisini kazanmak. 1
Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili karşılaştığı sorunlara bilimsel düzeyde yaklaşması, çözüm önerilerini yöntemleriyle birlikte sunabilmesi, yöntemleri uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilme becerisini kazanmak. 1
Toprak, su ve diğer doğal kaynakların tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 1
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda elde ettiği bilgi ve deneyimi üst düzey bilimsel platformlarda sunabilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak. 1
Ülkemizde ve Dünya’da Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları görebilme, analiz etme, çözüm üretme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak topluma aktarma becerisini kazanmak. 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmak. 1
Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde sorumluluk üstlenebilmek ve projede görev alan ekip bireyleri arasında iyi bir görev dağılımını ve koordinasyonu sağlayabilmek. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitülerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı devlet su işlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Üniversitelerde, İl özel idarelerinde, Belediyelerde, kamu ve özel bankalarda, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, sulama birliklerinde, sigorta şirketleri, arazi toplulaştırmasında faaliyet gösteren mühendislik firmalarında, özel tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, toprak, bitki, su ve gübre analiz laboratuvarlarında, kimyasal ve organik gübre fabrikalarında, ilaç, tohum ve gübre bayilerinde çalışma imkanları bulmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Anabilim dalında alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0 0-49 Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca öğrenci ders aşaması ve tez aşamasında sunduğu seminerlerden de başarılı olması gerekmektedir. Öğrenciler tez süresince 6 aylık süreçlerle tez izleme komitesini toplayarak tez çalışması hakkında yapmış olduğu çalışmaları sunmak zorundadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını tamamlamak için öğrencilerin için toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders alması ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 puan alarak başarılı sayılması, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yayım şartını yerine getirmiş olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı C Blok Kat 1. Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer / BURSA
e-posta: toprakbol@uludag.edu.tr
tel: 0 224 2941530
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimiz için; her türlü toprak ve bitki analizlerinin yapılabileceği, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuvarı, doğal kaynakların izlenmesi, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi ile veri tabanlarının oluşturulması amaçlı Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı, toprak etüd ve haritalama çalışmalarına yönelik Kartoğrafya ve Toprak Etüd Haritalama Laboratuvarı, toprak koruma ve erozyon çalışmaları ile toprak fiziği konularına ilişkin Toprak Fiziği laboratuvarı ve topraklı ve topraksız yetiştiricilik çalışmalarının yürütüldüğü 250 m2‘lik bir plastik ve iki cam seramız bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
TOP6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
TOP6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
TOP6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
TOP6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TOP6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TOP6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TOP6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TOP6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TOP6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TOP6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6947 İLERİ BİTKİ METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
TOP6961 TOPRAK YÖNETİMİ VE KORUNUMU Seçmeli 3 0 0 6
TOP6963 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BESLENME Seçmeli 3 0 0 6
TOP6965 SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TOP6967 TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİKTE BİTKİLERİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOP6936 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) Seçmeli 2 2 0 6
TOP6952 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TOP6954 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TOP6960 KİL MİNERALLERİ Seçmeli 2 0 2 6
TOP6962 DÜNYA TOPRAK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
TOP6964 ORGANİK ATIKLARIN TARIMDA DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
TOP6966 FONKSİYONEL GÜBRELER VE BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr