Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarım Makineleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ziraat alanındaki ilk yüksek eğitim 1933 yılında Ankara´da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) ile başlamıştır. YZE´nin öğrenim programında ziraat makinaları dersleri yer almıştır. YZE 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültede 1953 yılına kadar genel Genel Tarım Öğretimi şeklinde eğitim sürdürülmüş. 1953 yılında Bölümler oluşturulmuştur. 1954 yılında Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü kurularak öğretime başlamıştır. Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü ilk mezunlarını 1958 yılında vermiştir. Ankara Üniversitesi´nden sonra, Atatürk, Çukurova, Ege, Uludağ, Akdeniz ve diğer Ziraat Fakülteleri bulunan Üniversitelerde Tarım Makinaları dallarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine başlanmıştır.
Uludağ Üniversitesinde Ziraat Fakültesi Bünyesinde Tarım Makinaları Bölümü 01.09.1981 tarihinde, 1 sayılı Fakülte Kurulu kararıyla kurulmuş ve 1985-1986 bahar yarıyılında, yüksek lisans programına öğrenci alarak, yüksek lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bunu doktora eğitimi izlemiştir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarım Makinaları alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Uludağ üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezun olmak isteyen öğrencinin, en az 8 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 180 AKTS kredisinden az ve 240 AKTS kredisinden çok olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CB ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
7
Program Profili
Tarım Makinaları Bölümünün programı, çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren kurumlar arasında ön sıralarda yer alan, ülkemiz tarımının mekanizasyonu ile ilgili konularına ve Tarım Makinaları sanayine yön veren ve bu alanda var olan problemlere çözümler getiren, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen, yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma ve hizmetlerle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren bir bölüm olmaktır. Ayrıca Tarım Makinaları Bölümünün programı, Tarım Makinaları konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çağdaş çözümler getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, kendine güveni tam, mesleğini seven ve alanında aranan elemanlar yetiştirmek, tarıma ve Tarım Makinaları sanayine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmak ve kaliteli hizmet üretmek, alanındaki diğer kuruluşlar içerisinde ilk sıralarda yer alarak önderlik görevi üstlenmektir. Evrensel normlarda Doktora eğitimi vermek, yeni teknolojiler üretebilen, var olanları etkin kullanabilen mühendisler yetiştirmek ve Doktora eğitiminde yeni bilgilerle donatılmış rekabetçi ortama hazırlayıcı kişiler yetiştirmektir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
2. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
3. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak
5. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
6. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
7. Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
8. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama becerisi kazanmak
9. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek
12. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama becerisi kazanmak
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak
 • Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
 • Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama becerisi kazanmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma yeterliliğine sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2 1,2
Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri, temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini etkin bir şekilde kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak 1,2 1,2
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek 1,2
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek 1,2,3 1,2,3,4
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek 1,2,3 1,2,3
Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarım Makinaları Doktora programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar akademisyenliği seçip üniversitelerde araştırma yapabilir ve öğretim üyesi olarak ders verebilirler. Ayrıca tarım bakanlığı ve bankalar gibi kamu kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, dişli, sanayi soğutma sanayi, takım tezgahları imalat sanayi, döküm sanayi gibi makine ile ilgili sektörlerde de çalışma olanakları bulmaktadırlar. Bölümümüz öğrencilerinin mühendislik eğitimi almaları nedeniyle kendi alanları dışında iş bulmuş olan mezunlarımızın, girdiği işlerde başarılı olduğu, çalışma alanlarına çözümler ürettiği gözlenmektedir. Bu tür mezunlarımızın çalıştığı iş yerlerinden memnuniyet bildiren olumlu görüşler alınmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora sonrası programlara başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
UÜ´deki tüm programlarda olduğu gibi, Tarım Makinaları Programında da her bir derste öğrencinin başarısının değerlendirilmesi 4´lü not sistemine sahip kredili sistem ile yapılır. Her dersteki değerlendirme materyalleri dersten derse değişmekle birlikte, genellikle, bu materyaller; ödevler, küçük sınavlar (quiz), ara sınav, final sınavı, projeler, seminerler, atölye çalışması vb.´lerinden oluşmaktadır. Dersin öğretim üyesi, dönem başında her ders için değerlendirme kriterlerini öğrencilere açıklar. Uygulamalı laboratuar veya atölye çalışmaları ve buna benzer çalışmalar ara sınavlar gibi değerlendirilebilir. Dönem boyunca yapılan değerlendirmelerin dışında, her dönem sonunda öğrencilerin final sınavına da girmesi zorunludur. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu ham başarı notuna yarıyıl içi not ortalamasının etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de % 50´dir. Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavına girmenin yanı sıra, yarıyıl sonu sınavından belirli bir limitin üzerinde ham puanın alınması gerekmektedir. Kuramsal derslerin en az % 70´ine, uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmaların ise en az % 80´ine devam etmek zorunludur. Eğer bu oranda devam şartı yerine getirilmezse, o ders veya öğretim çalışması için öğrenci devamsız kabul edilir, o ders veya öğretim çalışmasından başarısız sayılır. Kredili sistem AA´dan FF´e kadar olan harf sistemini kullanır (Tablo 1). Tablo 1. Harf notlarının rakamsal değerlendirilmesi ve açıklamaları Harf Notu Katsayısı Açıklamalar AA 4.00 Mükemmel BA 3.50 Pekiyi BB 3.00 İyi CB 2.50 Orta CC 2.00 Başarısız DC 1.50 Başarısız DD 1.00 Başarısız FD 0.50 Başarısız FF 0.00 Başarısız
12
Mezuniyet Koşulları
Mezun olmak isteyen öğrencinin, en az 8 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 180 AKTS kredisinden az ve 240 AKTS kredisinden çok olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CB ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak juri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941616
Fax: 0-224-4428775
E-posta: aodemir@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz C blok ikinci katta 11 elemanı için, bir tanesi bölüm başkanlığı ve bir tanesi sekreter odası olmak üzere 13 odaya sahiptir. Aynı blokta hassas aletler laboratuarı bulunmaktadır. Bölüm 375 m2 atölye ve bitişiğinde üzeri kapalı 400 m2 yukarıda bahsedilen amaçlar için kullanılan atölye alanlarına sahiptir. Bölüm tam zamanlı çalışan 5 öğretim üyesi ve 1 doktoralı öğretim görevlisi istihdam etmektedir. Öğretim üyelerinin 2´si profesör 3´ü doçenttir. Ayrıca Bölüm 4 araştırma görevlisine sahiptir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr