Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Mimarlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1976 yılında kurulan Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi, 1982 yılındaki yeni yapılanmayla Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almış, 1993 yılında Mimarlık Bölümü´nün açılması kararı ile Fakültenin adı Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle Mühendislik- Mimarlık Fakültesi kapsamında sekiz bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölüm´leridir.
Mimarlık Bölümü´nde 1994-95 akademik yılında lisans düzeyinde, 2000-2001 akademik yılında yüksek lisans düzeyinde, 2005-2006 akademik yılının ikinci yarısında ise doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmeye başlanmıştır.2013 yılında Mimarlık fakültesi olarak eğitim vermeye devam etmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle Bölümde toplam 706 lisans, 183 yüksek lisans ve 51doktora öğrencisi öğrenci eğitim görmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Mimarlık Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimarlık Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezli yüksek lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 2.25 veya eşdeğer GANO’ya sahip olmalıdırlar. b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurularda lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 3 veya eşdeğer GANO’ya sahip olmalıdır. c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış olan yabancı uyruklu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar YÖK’ten denklik belgesi almış olmalıdır. ALES veya eşdeğeri sınavdan 55 (ellibeş) puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 240 AKTS almak koşuluyla, bir semineri, yeterlilik sınavını ve tez çalışmalarını başarmak ve Fen bilimleri enstitüsü tarafından belirlenen yayın şartını sağlamak zorundadır. İlgili koşulları yerine getiren öğrencilere Mimarlık dalında Doktora diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Mimarlık ve mimari tasarım alanında disiplinlerarası yaklaşım çerçevesinde farklı alanlardan gelen bilgileri nesnel sorgulama ve eleştirel yaklaşım ilkeleri çerçevesinde ilişkilendirerek / değerlendirerek / sentez oluşturarak, bağlam içinde yorumlama ve karar üretme konularında bilgi ve beceri sahibi olmak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık ve kentsel tasarım yöntemleri ve kuramları, mimari anlatım, bilişim ve sayısal tasarım, yapı elemanları, yapı malzemesi, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak.
2. Mimarlık mesleğinin kuramsal ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgi altyapısına sahip olmak.
3. Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli,sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olmak.
4. İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibi olmak.
5. Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak.
6. Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergilemek.
7. Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümleme,değerlendirme ve sentezleme becerisini kazanmak.
8. Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek, alanındaki bilgiye katkıda bulunmak.
9. Ana dilin dışında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.
10. Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilme becerisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mimarlık mesleğinin kuramsal ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgi altyapısına sahip olmak.
 • Yüksek lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık ve kentsel tasarım yöntemleri ve kuramları, mimari anlatım, bilişim ve sayısal tasarım, yapı elemanları, yapı malzemesi, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak.
 • İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibi olmak.
 • Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli,sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Mimarlık mesleğinin kuramsal ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgi altyapısına sahip olmak.
 • Yüksek lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık ve kentsel tasarım yöntemleri ve kuramları, mimari anlatım, bilişim ve sayısal tasarım, yapı elemanları, yapı malzemesi, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ana dilin dışında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.
 • Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak.
 • Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilme becerisine sahip olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak.
 • Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergilemek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek, alanındaki bilgiye katkıda bulunmak.
 • Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümleme,değerlendirme ve sentezleme becerisini kazanmak.
 • Ana dilin dışında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak.
 • Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli,sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümleme,değerlendirme ve sentezleme becerisini kazanmak. 1,3
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli,sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olmak. 3 1,4
İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibi olmak. 4 2
Mimarlık mesleğinin kuramsal ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgi altyapısına sahip olmak. 2
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergilemek. 3
Yüksek lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık ve kentsel tasarım yöntemleri ve kuramları, mimari anlatım, bilişim ve sayısal tasarım, yapı elemanları, yapı malzemesi, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekn
2-İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibidir.
3-Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.
4-Profesyonel doktora çalışmasında mesleki uygulama camiasının etkinliğini ve profesyonel tasarım anlayışını geliştirebilecek kuramsal arayışlar içinde olduğunu gösterir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilme becerisine sahip olmak. 2
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümleme,değerlendirme ve sentezleme becerisini kazanmak. 3
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli,sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olmak. 1
İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibi olmak. 3
Mimarlık mesleğinin kuramsal ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgi altyapısına sahip olmak. 2 1,4,5
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek, alanındaki bilgiye katkıda bulunmak. 2
Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak. 2
Yüksek lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık ve kentsel tasarım yöntemleri ve kuramları, mimari anlatım, bilişim ve sayısal tasarım, yapı elemanları, yapı malzemesi, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

5-Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.
1-Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2-Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3-Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4-Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilme becerisine sahip olmak. 4 5,6
Ana dilin dışında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak. 1-3
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli,sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olmak. 2,3
İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibi olmak. 5
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek, alanındaki bilgiye katkıda bulunmak. 1,5
Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak. 2
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergilemek. 2,3,4
Yüksek lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık ve kentsel tasarım yöntemleri ve kuramları, mimari anlatım, bilişim ve sayısal tasarım, yapı elemanları, yapı malzemesi, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

5-Alanıyla ilişkili bir araştırma sürecini akademik dürüstlük içinde kurar, tasarlar, hayata geçirir ve uyarlar.
6-Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.
1-Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.
2-Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.
3-Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel, diyalektik analizini, değerlendirmesini ve sentezini yapar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilme becerisine sahip olmak. 1,2
Mimarlık mesleğinin kuramsal ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgi altyapısına sahip olmak. 2
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek, alanındaki bilgiye katkıda bulunmak. 3
Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak. 1-2 1
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergilemek. 3-4 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık
2-Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.
3-Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.
4-Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilme becerisine sahip olmak. 2
Ana dilin dışında bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak. 2 3
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümleme,değerlendirme ve sentezleme becerisini kazanmak. 1 1
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek, alanındaki bilgiye katkıda bulunmak. 3-4 2
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergilemek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezler.
2-Akranlarıyla, daha geniş bir araştırma topluluğuyla ve genel olarak toplumla uzmanlık alanı konusunda etkili iletişim kurar.
3-Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilme becerisine sahip olmak. 1
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli,sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olmak. 1 2
İlgili araştırma stratejilerini, taktiklerini ve tekniklerini kullanmada ustalık sahibi olmak. 2
Yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koymak. 1 2
Yüksek lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık ve kentsel tasarım yöntemleri ve kuramları, mimari anlatım, bilişim ve sayısal tasarım, yapı elemanları, yapı malzemesi, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunur.
2-Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mimarlık bölümü mezunları genel olarak aşağıdaki sektörlerde çalışmaktadır: Belediyeler ve İmar ve Şehircilik Bakanlığı´na bağlı kamu kurumlarında, Özel mimari, şehir planlama, mühendislik, yapı- denetim bürolarında, Yukarıda belirtilen bürolara ait şantiyelerde, Mobilya, iç dekorasyon ve yapı malzemesi firmalarında, Üniversitelerde akademisyen olarak, Mesleki odalarda, Büyük fabrikaların yapı birimlerinde vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. En az 3 tez izleme sunumunu gerçekleştirmelidir.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin doktora programını başarıyla tamamlaması için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı doktora tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selen Durak
Bologna Koordinatörü: Doç.Dr. Zuhal Şimşek
Adres :Bursa Uludağ Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 16059
Görükle Kampüsü, Bursa
E-posta: mimar@uludag.edu.tr
Tel: 0-224-2942133
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mimarlık Bölümü 2021-2022 akademik yılı itibariyle, 11 profesör, 8 doçent, 1 doktoralı görevlisinden ve 10 araştırma görevlisinden oluşan genç ve dinamik bir kadroya sahiptir.
1994-95 yılında akademik faaliyetlerine başlayan Mimarlık Bölümü, Ocak 1998 yılına kadar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi merkez binası ve Çevre Mühendisliği Bölümü binasında hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra ise 1 Ekim 1998´de resmi açılışı yapılan Mimarlık Bölümü Binası´na taşınmıştır. Üç katlı olarak tasarlanan, Mimarlık Bölümü Binası 3568 m2 kapalı alan (alt kat: 1428 m2, üst kat: 1200 m2; çatı katı: 940 m2) ve 359 m2 açık iç avlu alanından oluşmaktadır. Mimarlık Bölümü Binası içinde 4 tanesi zemin katta 2 tanesi ise çatıda olmak üzere toplam 6 stüdyo birimi;1 yüksek lisans dersliği 1 bilgisayar laboratuarı; 1 seminer salonu; 1 arşiv odası;bir öğrenci kantini ile akademik ve idari personelin odaları bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6051 BİLİM FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 6
MIM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MIM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
MIM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
MIM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MIM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MIM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MIM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
MIM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MIM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MIM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MIM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6001 BETONARME YAPILARDA DEPREM HASARLARININ İNCELENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6003 TARİH İÇİNDE BURSA’DA KENTSEL VE MİMARİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
MIM6005 BİNA YAPIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6007 ENDÜSTRİLEŞMİŞ YAPIM Seçmeli 3 0 0 6
MIM6009 YANGIN RİSKİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6011 BİNA BİLGİSİ PROJE-ARAŞTIRMA DOKTORA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6013 YAPI BİLGİSİ PROJE-ARAŞTIRMA DOKTORA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6015 MİMARLIK TARİHİ PROJE-ARAŞTIRMA DOKTORA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6017 RESTORASYON PROJE- ARAŞTIRMA DOKTORA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6019 MİMARİDE AHŞAP Seçmeli 3 0 0 6
MIM6021 ÇAĞDAŞ KENTSEL TASARIM İLKELERİ VE KONUT ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6023 YÖRESEL MİMARLIK VE KORUMA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6025 KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA KORUMA VE RESTORASYON Seçmeli 3 0 0 6
MIM6027 GELENEKSEL KONUTLARDA KORUMA SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6029 TARİHİ YAPI MALZEMELERİNDE BOZULMA NEDENLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6031 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK VE MALZEME Seçmeli 3 0 0 6
MIM6033 YÜKSEK YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6035 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6037 YAPI MALZEMESİNDE VERİ DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
MIM6039 YAPIDA DEĞİŞİM VE MALZEME SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6041 KAMUSAL MEKANIN DÖNÜŞÜMÜ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6043 TÜRK MİMARLIK TARİHİ ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 3 0 0 6
MIM6045 KONUT VE DEĞİŞİM Seçmeli 3 0 0 6
MIM6047 TASARIM VE İNOVASYON Seçmeli 3 0 0 6
MIM6049 SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS Seçmeli 3 0 0 6
MIM6053 ÇEVRE DAVRANIŞ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6055 20. YÜZYIL MİMARLIĞINI DÖNÜŞTÜREN ÖNCÜ SÖYLEMLER VE EYLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
MIM6057 ÖĞRENME VE MEKAN Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM6002 MİMARLIK KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6004 KENTLEŞME VE KONUT SORUNU Seçmeli 3 0 0 6
MIM6006 MESLEK PRATİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6008 YAPI TASARIMINDA. UYGULAMA MALZEMELERİ VE ELEMAN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6010 BİNALARDA YAPI FİZİĞİ PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6012 MİMARLIK, KENT VE ÜTOPYA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6014 AHŞAP YAPI MALZEMESİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Seçmeli 3 0 0 6
MIM6016 İNSAN ODAKLI MİMARİ VE KENTSEL TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
MIM6018 YAPIMDA KALİTE Seçmeli 3 0 0 6
MIM6020 TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE YENİ YAPILAŞMA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6022 TARİHİ YAPILARA YENİ İŞLEV VERİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6024 MEKAN VE ELEŞTİRİ: MEKAN ÜZERİNE TARTIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM6026 YAPI VE YAPIM KUSURLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6028 ÇOCUK VE KATILIMCI TASARIM YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6030 ÇAĞDAŞ MİMARİ TASARIM KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6032 TÜRK MİMARLIK TARİHİ ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 3 0 0 6
MIM6034 MİMARİ TASARIMDA KULLANICI KATILIMI Seçmeli 3 0 0 6
MIM6036 DÜNYA KÜLTÜR MİRASI VE ALAN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM6038 MİMARLIK, KÜLTÜR VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 6
MIM6040 KENTSEL TASARIMDA KURAM VE UYGULAMA Seçmeli 3 0 0 6
MIM6042 MİMARLIK, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON Seçmeli 3 0 0 6
MIM6044 MİMARLIK-EKOLOJİ-MALZEME Seçmeli 3 0 0 6
MIM6046 YAPILI ÇEVRE TASARIMINDA İNFORMEL VE KATILIMCI PRATİKLER Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr