Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Kimya
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kimya bölümü 1983 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesine bünyesinde kurulmuştur. Otuza yakın akademik kadrosu: 13 Profesör, 7 Doçent, 2 Dr. Öğrt. Üyesi, 3 Dr. Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Doktora eğitiminin süresi en az 4 en çok 6 yıldır. Mezunlarımız Kimya Doktora diploması alarak Kimya Doktoru olarak çalışmaktadırlar.
U.Ü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan kişileri, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dalının birinde bilimsel araştırma yaparak, bilgiye erişme ve bilgiyi değerlendirme yeteneğine sahip kimya bilim doktoru olarak yetiştirmektir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, doktora öğretimde Kimya Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya Bilim alanında kimya doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların belirtilen alanlar için 1-Yüksek Lisans diplomasına, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) ve 3- Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) gerekli puana sahip olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya alanında doktora derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin doktora programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alması, bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca ilgili alanda uzman öğretim üyeleri tarafından yapılan doktora yeterlilik sınavından (sözlü ve yazılı) en az 75 not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS karşılığı) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere kimya alanında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Kimya doktora programı en az 4, en çok 6 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. İlk iki yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (120 AKTS) alması gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (120 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Doktora derecesi verilir. Kimya Doktora programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar.
Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Doktoru yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
2. Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
3. Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
5. Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
6. En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
7. Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8. Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
9. Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
10. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
 • Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1,2,3,4
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3,4
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3,4
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3,4 2
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır. 1,2,3,4
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3,4 4
En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3,4
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır. 1,2,3,4
Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1,2
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2 2
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır. 1,2
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2
En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır. 1,2
Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1,2,3
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır. 1,2,3
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3
En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır. 1,2,3
Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1,2,3 2
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır. 1,2,3
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3
En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır. 1,2,3
Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1,2,3
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3 2
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır. 1,2,3 2
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3 4
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3
En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3 3
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır. 1,2,3
Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. 1
Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır. 1
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1
En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır. 1 1
Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında uzman araştırmacı veya teknik yönetici, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk en az %70´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama ödevi, vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu ortalamasının en az 75 puan olma zorunluluğu vardır. İlgili alanda uzman öğretim üyeleri tarafından yapılan doktora yeterlilik sınavından (sözlü ve yazılı) en az 75 not ortalaması sağlamalıdır. Ayrıca verilen tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayıp ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not almalıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması ve tez kapsamında en az bir adet SCI veya SCI-expanded dergilerde makale yayımlaması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Kimya Program Başkanı: Prof. Dr. Asim OLGUN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü 16059 Görükle/BURSA
Tel: 0 224 29 42863
e-posta: asimolgun@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Asim OLGUN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü 16059 Görükle/BURSA
Tel: 0 224 29 42863
e-posta: asimolgun@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz; 13 adet profesör, 7 adet doçent, 2 adet Dr. Öğretim Üyesi, 3 adet Dr. araştırma görevlisi, 1 adet araştırma görevlisi ve 1 adet kimyager ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 3 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri klima ve projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kütle spektrometreleri (TD/GC-MS; HPLC/ICP-MS; GC-MS; TG-DTA-MS), farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (AAAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (1H, 13C, 31P-NMR, COSY, HETCOR), UV-VIS, PL ve IR spektrofotometreleri, elementel analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, yüzey plazma rezonans (SPR) spektrometresi mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
KIM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
KIM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
KIM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
KIM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
KIM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
KIM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
KIM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
KIM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
KIM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
KIM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6003 MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİDE GRUP TEORİSİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6005 ORGANİK KİMYADA MOLEKÜL DİZAYNI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6007 SIVI KROMATOGRAFİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6009 AKTİF KARBON ADSORPSİYONU VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6011 VOLTAMETRİDE ANALİTİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6013 KOMPLEKS MATRİKSLERİN ANALİTİK KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6015 ATOMİK SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6017 MOLEKÜLER ÇEVRİLMELERİN MEKANİZMALARI I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6019 ORGANİK SENTEZLERİN İLKELERİ I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6021 KATALİZ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6023 KRİSTAL KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6025 DOĞAL ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM6027 MOLEKÜLER SİMETRİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6029 BOR KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6031 İLERİ ORGANOMETALİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6035 İYON DEĞİŞTİRİCİLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6037 PROTEİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
KIM6039 ARAYÜZEY BİLİMİ I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6041 İLERİ POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
KIM6043 ORGANİK KİMYADA YÜKSELTGENME MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6045 ANALİTİK KİMYADA KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
KIM6047 İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6049 OPTİK VE KİMYASAL SENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6051 HETEROHALKALI BİLEŞİK SENTEZLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM6053 ANORGANİK POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM6002 KİMYADA FAKTÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6004 ANALİTİK KİMYADA MİKRO METOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM6006 KROMATOGRAFİDE İKİLİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6008 KEMOMETRİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6010 BİYOANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6012 ORGANİK KİMYADA ASİMETRİK SENTEZLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6014 ORGANİK YAPI AYDINLATMADA NÜKLEER MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6016 ARAYÜZEY BİLİMİ II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6018 KATI HAL KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6020 ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6022 İLERİ MALZEME KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6024 İLERİ BİYOANORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6026 ANORGANİK KİMYADA REAKSİYONMEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6028 MOLEKÜLER TANIMA VE BİYOMOLEKÜL KOMPLEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6030 GIDA NUMUNELERİNDE TÜRLEME VE FRAKSİYONLAMA METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM6034 X-IŞINI KRİSTALLOGRAFİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6036 POLİMER KİNETİK TEORİLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM6038 İLERİ POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6040 MAKROMOLEKÜLER KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6042 ORGANİK KİMYADA YAPI AYDINLATMA Seçmeli 3 0 0 6
KIM6044 MOLEKÜLER ÇEVRİLMELERİN MEKANİZMALARI II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6046 ORGANİK SENTEZLERİN İLKELERİ II Seçmeli 3 0 0 6
KIM6048 KOROZYON VE ELEKTROKİMYASAL TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6050 OLED TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6052 YÜZEY İNCELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6054 BİYOAKTİF DOĞAL ÜRÜNLERİN TOTAL SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr