Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tekstil Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı bu güne dek 250´nin üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun vermiştir.
2
Verilen Derece
Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programı yüksek öğretimde 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Mühendisliği dalında Yüksek Mühendis derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Lisans diploması ile yüksek lisans programına başvuru, yüksek lisans programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Yüksek lisans programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu´nun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olma şartı aranır. Başvurularda yabancı dil yeterlilik şartı da aranmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programının toplam kredisi en az 120 AKTS’dir. Ayrıca, öğrencilerin Senatonun Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri için belirlediği yayın şartlarından birini yerine getirmesi gerekir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Tekstil Mühendisliği Programında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı
1.Bilgiye ve teknolojiye erişme becerilerini geliştirmek
2.Ulusal veya uluslararası nitelikte yayın sayısını arttırmak
3.Sanayi destekli araştırma projelerinin sayısını artırmak
4.Mühendislik tasarım ve analizlerinde modern mühendislik yöntemlerini kullanmak
5.Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneğini kazandırmak
6.Yeni sentezlere ulaşabilme yeteneğini kazandırmak
7.Öğrenciye bağımsız araştırma yapma yeteneğini kazandırmak
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı eğitim planında öğrenci, ilk iki yarıyılda ilgili anabilim dalı lisansüstü programında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri alır. Ayrıca öğrenci bir seminer vermek ve bir yüksek lisans tezi hazırlamak zorundadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
2. Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
3. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
4. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
5. Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
6. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
7. Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
8. Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
 • Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
 • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
 • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
 • Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
 • Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 • Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 3 2,4
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 1
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1,2,3 1,2
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1,2,3
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2 1,3
Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 3
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 3
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 1 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 5
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2 6
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1,2,3 1,3,4
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 3
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1 2
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1,2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 6
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 3
Modern araç, gereç ve yöntemleri kullanabilme becerisi 4 7
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 1,2,3
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 4,8
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1
Güncel konularda tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazandırmak 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 3
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 4
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları olarak sıralanabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Tekstil Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, bir seminer vermesi ve bir yüksek lisans tezi hazırlaması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin Senatonun Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri için belirlediği yayın şartlarından birini yerine getirmesi gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Y. Dilek KUT
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942041
Faks: 0090 224 2941903
eposta: dilek@uludag.edu.tr
Program ve Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Serpil KORAL KOÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942065
Faks: 0090 224 2941903
eposta: skoral@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 17 profesör, 6 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 doktor araştırma görevlisi ve 4 araştırma görevlisi ile 1 uzmandan oluşan kadro ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemizin Görükle yerleşkesinde yer alan bölümümüz, derslikler ve ofislerin yer aldığı Mühendislik Fakültesi Binası ve Tekstil laboratuvarı binasında çalışmalarını sürdürmektedir. Tekstil laboratuvarı binasında araştırma görevlilerine ait ofisler yanında donanım, cihaz ve yazılımları kapsayan Elyaf, Tekstil Kimyası, Fiziksel Analiz, Kimyasal Analiz, İplik Teknolojisi, Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi ve Konfeksiyon Teknolojisi laboratuvarları mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK5001 UYGULAMALI MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 6
TEK5005 TEKSTİL ARAŞTIRMALARINDA DENEYSEL TASARIM Zorunlu 3 0 0 6
TEK5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
TEK5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
TEK5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
TEK5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
TEK5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TEK5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TEK5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK5003 TEKSTİL MATERYALLERİNİN RENKLENDİRME TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5007 FANTAZİ İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5015 TEKSTİL TERBİYESİNDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR I Seçmeli 3 0 0 6
TEK5019 PLAZMA TEKNOLOJİSİNİN TEKSTİLDE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5021 İPLİK GEOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5023 İPLİK BOYAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5025 ÖRME KUMAŞ TASARIMI VE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
TEK5027 TEKSTİLDE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SİSTEM TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5031 GİYSİ KONFORU Seçmeli 3 0 0 6
TEK5035 TEKSTİL LİFLERİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5037 İPLİK TEKNOLOJİSİNDE ARD İŞLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK5039 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA MODERN KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5041 DOKUMA KUMAŞ GEOMETRİSİ VE MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5043 FİZİKSEL POLİMER BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5045 KONFEKSİYONDA KALİTE Seçmeli 3 0 0 6
TEK5047 ÖRME TEKNİK TEKSTİLLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK5049 POLİMER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5051 PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE ÜRETİM PLANLAMASI VE MALİYET Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK5002 ORGANİK BOYARMADDELER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5004 TEKSTİL LİFLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5006 İLERİ İPLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5008 ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
TEK5012 TEKSTİL TERBİYE YARDIMCI KİMYASALLARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5016 TEKSTİL TERBİYESİNDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR II Seçmeli 3 0 0 6
TEK5018 DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİLERİ VE TEKSTİL SANAYİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5024 TEKSTİL KAPLAMA VE LAMİNASYON TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5030 YENİ EĞİRME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5032 FONKSİYONEL BİTİM İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5036 TEKNİK TEKSTİL İPLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5040 FONKSİYONEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK5042 İLERİ DOKUMA KUMAŞ TASARIM TEKNİKLERİ VE YAPILARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5044 TEKSTİL TERBİYESİNDE REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5046 KORUYUCU GİYSİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5048 TEKSTİLDE ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5050 MALZEME BİLİMİNDE İLERİ KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 6
TEK5052 ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞ TASARIMI VE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr