Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarım Makineleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Ülkemizde Cumhuriyet dönemimde ziraat alanındaki ilk yüksek eğitim 1933 yılında Ankara´da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) ile başlamıştır. YZE´nin öğrenim programında ziraat makinaları dersleri yer almıştır. YZE 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültede 1953 yılına kadar genel Genel Tarım Öğretimi şeklinde eğitim sürdürülmüş. 1953 yılında Bölümler oluşturulmuştur. 1954 yılında Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü kurularak öğretime başlamıştır. Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü ilk mezunlarını 1958 yılında vermiştir. Ankara Üniversitesi´nden sonra, Atatürk, Çukurova, Ege, Uludağ, Akdeniz ve diğer Ziraat Fakülteleri bulunan Üniversitelerde Tarım Makinaları dallarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine başlanmıştır.
Uludağ Üniversitesinde Ziraat Fakültesi Bünyesinde Tarım Makinaları Bölümü 01.09.1981 tarihinde, 1 sayılı Fakülte Kurulu kararıyla kurulmuş ve 1985-1986 bahar yarıyılında, yüksek lisans programına öğrenci alarak, yüksek lisans düzeyinde eğitime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarım Makinaları alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Uludağ üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezun olmak isteyen öğrencinin, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 90 AKTS kredisinden az ve 120 AKTS kredisinden çok olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak juri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
7
Program Profili
Tarım Makinaları Bölümünün programı, çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren kurumlar arasında ön sıralarda yer alan, ülkemiz tarımının mekanizasyonu ile ilgili konularına ve Tarım Makinaları sanayine yön veren ve bu alanda var olan problemlere çözümler getiren, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen, yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma ve hizmetlerle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren bir bölüm olmaktır. Ayrıca Tarım Makinaları Bölümünün programı, Tarım Makinaları konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çağdaş çözümler getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, kendine güveni tam, mesleğini seven ve alanında aranan elemanlar yetiştirmek, tarıma ve Tarım Makinaları sanayine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmak ve kaliteli hizmet üretmek, alanındaki diğer kuruluşlar içerisinde ilk sıralarda yer alarak önderlik görevi üstlenmektir. Evrensel normlarda Yüksek Lisans eğitimi vermek, yeni teknolojiler üretebilen, var olanları etkin kullanabilen mühendisler yetiştirmek ve Yüksek Lisans eğitiminde yeni bilgilerle donatılmış rekabetçi ortama hazırlayıcı kişiler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak
2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek
3. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek
4. Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
5. Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6. Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek
7. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
8. Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak
9. Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak
10. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama becerisi kazanmak
11. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
12. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
 • Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
 • Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak
 • Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak
 • Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama becerisi kazanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3 1,2,3
Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 1,2,3 1,2,3,4
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde stratejik karar verme süreçleri ile işlevsel etkileşim kurarak liderlik yapabilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek 1,2,3,4 1,2,3
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek 1,2,3,4 1,2,3
Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3
Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine ulaşmak 1,2,3,4 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama becerisi kazanmak 1 1,2,
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımızın büyük bir kısmı Tarım Makinaları imalat sektöründe çalışma olanağı bulmaktadır. Bunun dışında dişli, sanayi soğutma sanayi, takım tezgahları imalat sanayi, döküm sanayi gibi makine ile ilgili sektörlerde de çalışma olanakları bulmaktadırlar. Bölümümüz öğrencilerinin mühendislik eğitimi almaları nedeniyle kendi alanları dışında iş bulmuş olan mezunlarımızın, girdiği işlerde başarılı olduğu, çalışma alanlarına çözümler ürettiği gözlenmektedir. Bu tür mezunlarımızın çalıştığı iş yerlerinden memnuniyet bildiren olumlu görüşler alınmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programına ya da sanatta yeterlilik programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Uludağ Üniversitesi´nin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
UÜ´deki tüm programlarda olduğu gibi, Tarım Makinaları Programında da her bir derste öğrencinin başarısının değerlendirilmesi 4´lü not sistemine sahip kredili sistem ile yapılır. Her dersteki değerlendirme materyalleri dersten derse değişmekle birlikte, genellikle, bu materyaller; ödevler, küçük sınavlar (quiz), ara sınav, final sınavı, projeler, seminerler, atölye çalışması vb.´lerinden oluşmaktadır. Dersin öğretim üyesi, dönem başında her ders için değerlendirme kriterlerini öğrencilere açıklar. Uygulamalı laboratuar veya atölye çalışmaları ve buna benzer çalışmalar ara sınavlar gibi değerlendirilebilir. Dönem boyunca yapılan değerlendirmelerin dışında, her dönem sonunda öğrencilerin final sınavına da girmesi zorunludur. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu ham başarı notuna yarıyıl içi not ortalamasının etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de % 50´dir. Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavına girmenin yanı sıra, yarıyıl sonu sınavından belirli bir limitin üzerinde ham puanın alınması gerekmektedir. Kuramsal derslerin en az % 70´ine, uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmaların ise en az % 80´ine devam etmek zorunludur. Eğer bu oranda devam şartı yerine getirilmezse, o ders veya öğretim çalışması için öğrenci devamsız kabul edilir, o ders veya öğretim çalışmasından başarısız sayılır. Kredili sistem AA´dan FF´e kadar olan harf sistemini kullanır (Tablo 1). Tablo 1. Harf notlarının rakamsal değerlendirilmesi ve açıklamaları Harf Notu Katsayısı Açıklamalar AA 4.00 Mükemmel BA 3.50 Pekiyi BB 3.00 İyi CB 2.50 Orta CC 2.00 Geçer DC 1.50 Başarısız DD 1.00 Başarısız FD 0.50 Başarısız FF 0.00 Başarısız
12
Mezuniyet Koşulları
Mezun olmak isteyen öğrencinin, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 90 AKTS kredisinden az ve 120 AKTS kredisinden çok olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak juri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941616
Fax: 0-224-4428775
E-posta: aodemir@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz C blok ikinci katta 11 elemanı için, bir tanesi bölüm başkanlığı ve bir tanesi sekreter odası olmak üzere 13 odaya sahiptir. Aynı blokta hassas aletler laboratuarı bulunmaktadır. Bölüm 375 m2 atölye ve bitişiğinde üzeri kapalı 400 m2 yukarıda bahsedilen amaçlar için kullanılan atölye alanlarına sahiptir. Bölüm tam zamanlı çalışan 5 öğretim üyesi ve 1 doktoralı öğretim görevlisi istihdam etmektedir. Öğretim üyelerinin 2´si profesör 3´ü doçenttir. Ayrıca Bölüm 4 araştırma görevlisine sahiptir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr